Día das Artes Galegas 2020 | Domingo de Andrade

0
/ 4 abril 2020 / -

O arquitecto barroco Domingo de Andrade é homenaxeado no “Día das Artes 2020” pola súa proxección universal, con obras tan monumentais como a Torre do Reloxo de Santiago

A Real Academia Galega de Belas Artes dedicará ao longo do ano unha serie de actos e actividades para enxalzar a figura deste mestre ceense. Continuar →

Informe técnico sobre as autorizacións de obra para conservación e mantemento de edificacións suxeitas a declaración responsable no dominio público e de protección no viario de Galicia

0
/ 3 abril 2020 / -

Na constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre a modificación da Lei 8/2013 de estradas de Galicia, publicada no artigo 21 da recente Lei 7/2019 de medidas fiscais e administrativas, que lle engade un novo artigo 45 bis sobre a nova regulación dos usos suxeitos a declaración responsable para autorizar obras menores en edificacións no dominio público viario ou nas súas zonas de protección en Galicia. En vigor dende o pasado 1 de xaneiro de 2020.  Continuar →

Procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel

0
/ 3 abril 2020 / -

Tal e como se anuncia na Circular 3 2020, o COAG, seguindo e en aplicación directa do réxime xurídico imposto polo Real Decreto 463/2020 polo que se declara o estado de alarma así como as recomendacións das autoridades, adoptou unha serie de medidas preventivas e que posibiliten ao tempo o funcionamento do Colexio, establecendo a atención por medios exclusivamente telemáticos. Así mesmo, dadas as medidas de confinamento e restricións á mobilidade impostas polo estado de alarma así como as medidas impostas e recomendadas para evitar os  contaxios, resulta desaconsellable nestes momentos a entrega física da devandita documentación. Continuar →

Nota informativa sobre la incidencia del estado de alarma en la aplicación del Real Decreto 732/2019

0
/ 2 abril 2020 / -

02/04/2020 

El plazo de 6 meses de aplicación voluntaria del Real Decreto 732 /2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se suspende por la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde el mismo 14 de marzo de 2020. Para el cómputo final de este plazo de aplicación voluntaria se deberá añadir a su plazo inicial de 6 meses, cuya fecha de finalización original era el 27 de junio de 2020, el periodo (en días naturales) correspondiente a la duración del estado de alarma. Continuar →

Publicación de un apartado en la web del CSCAE para centralizar recursos

0
/ 2 abril 2020 / -

Las situaciones excepcionales exigen esfuerzos y recursos excepcionales y una mirada integral. Por eso, en la emergencia actual, hemos habilitado un espacio web con todo lo que te interesa.

http://www.cscae.com/index.php/informacion-recursos-y-medidas-sobre-covid-19

Como siempre y, ahora, más #EstamosContigo #EstamosJuntos

Actualización del Bloque C de las Preguntas frecuentes derivadas del RD-Ley 11/2020 aprobada por el Gobierno

0
/ 1 abril 2020 / -

El Consejo Superior nos informa de la actualización de las preguntas del bloque C de las FAQs con las medidas económicas derivadas del RD-ley 11/2020 aprobado por el Gobierno, actualizadas a 1 de abril a las 18:45 h.
C.2. ¿Qué medidas económicas se han implementado para que las empresas puedan afrontar la emergencia por el coronavirus?
C.3. ¿Qué medidas económicas se han implementado para que los profesionales autónomos puedan afrontar la emergencia por el coronavirus?
C.7. ¿Qué medidas económicas se han implementado para los trabajadores cuyo contrato temporal llegó a su fin tras la declaración del Estado de Alarma?
Pueden consultarse en este ENLACE.

IGAPE: préstamos avalados para apoiar a pemes e autónomos no contexto do actual brote do COVID-19.

0
/ 1 abril 2020 / -

No DOG de 1 de abril publícase a resolución do 31 de marzo de 2020 do Instituto Galego de Promoción Económica pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020. Continuar →

CSCAE |ÚLTIMAS Actualizaciones de las FAQs sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

0
/ 30 marzo 2020 / -
❗️B.19 ¿Prevé el decreto medidas para mantener la actividad mínima indispensable?
Última actualización 31-03-2020 (11:30 am)
❗️B.20 ¿Qué medidas contempla el RD 10/2020 para los trabajadores autónomos?
Última actualización 31-03-2020 (10:30 am)
❗️B.17 ¿Los despachos profesionales pueden permanecer abiertos tras el endurecimiento del confinamiento aprobado por el Consejo de Ministros?
Última actualización 31-03-2020 (10:25 am)
❗️ B.24 ¿Qué hago si soy trabajador/a por cuenta ajena y no puedo acogerme al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020?
Última actualización 31-03-2020 (10:24 am)
❗️ B.2. Las obras dentro del sector de la construcción, ¿se tienen que cerrar?
Última actualización 30-03-2020 (19:27 pm)
❗️ B7 ¿Cómo puedo proceder en caso de paralización de obra?
Última actualización 30-03-2020 (19:31 pm)

Continuar →

Programación cursos on line: Ferramentas gratuitas para a xestión e coordinación de equipos en pequenos estudos de arquitectura: Slack

0

Este taller on line está orientado á xestión de pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos e habilidades para:

  • Coñecer e xestionar ferramentas de comunicación dixital que permitan establecer a rastrexabilidade das comunicacións relacionadas cos diferentes proxectos e traballos do estudo.
  • Aprender a xestionar as comunicacións con colaboradores internos, así como con potenciais colaboradores ou axentes externos para a organización para que estean integradas de xeito eficiente na propia canle de comunicación do estudo.

Para a aplicación práctica do contido do curso, empregarase a versión gratuíta da ferramenta Slack. Continuar →

Programación cursos on line: Aberta matrícula no curso Coordinación Rexistro-Catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico.

0

Xa está aberta a matrícula da edición on line do curso Coordinación rexistro catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico.

A Lei hipotecaria e o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, tras a súa reforma pola Lei 13/2015, do 24 de xuño, introduciron un novo sistema de coordinación entre o catastro e o catastro inmobiliario, establecendo que se cartografía catastral a base da descrición gráfica das explotacións rexistrais.O obxectivo deste curso expoñer e explicar con casos prácticos tanto o procedemento de coordinación de rexistro-catastro como os requisitos técnicos para o intercambio de información, as novidades relacionadas coa medición xeorreferenciada e a representación gráfica alternativa catastral así como os diferentes problemas e casuística asociadas e as súas implicacións (validación negativa, etc.) Continuar →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de marzo de 2020

0
/ 31 marzo 2020 / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de marzo de 2020. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar →

Planeamento urbanístico – marzo 2020

0
/ 31 marzo 2020 / -

Planeamento urbanístico publicado no mes de marzo de 2020 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Continuar →

Concurso de ideas para un Centro Multifuncional para la juventud en Ames

0
/ 30 marzo 2020 / -

Concurso de Ideas con intervención de jurado para la redacción del proyecto de construcción de edificio para centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica dirigido a la juventud y a personas en riesgo de exclusion social en el Ayuntamiento de Ames. Provincia de A Coruña. (EDUSI) Continuar →

Informe técnico Real Decreto 732/2019. Aplicación del DB-HE en intervenciones en edificios existentes

0
/ 27 marzo 2020 / 0

No constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre como aplicar as 5 seccións do DB-HEI nas intervencións en edificios existentes, tra-los cambios introducidos polo Real Decreto 732/2019. A día de hoxe a aplicación é voluntaria, pero será obrigatoria para aquelas obras para as que se solicite licenza municipal a partir do 28 de xuño de 2020. Continuar →

Programación cursos on line COVID 19

0

Tal como vimos anunciando dende a semana pasada, como resposta á situación de emerxencia sanitaria na que atopamos, desde o COAG estase a traballar nunha planificación de cursos en formato exclusivamente on line que permita compatibilizar a formación e actualización dos colexiados en diferentes materias coas medidas de confinamento e distanciamento social derivadas da situación actual.

Nos documentos adxuntos, podedes consultar a planificación anual, que incluye ya esta modificación, así coma a programación de cursos on line a desenvolver durante os meses de marzo, abril e maio. Continuar →

Bonificación del 25% de la prima fija anual 2020 de los productos de RC Profesional de ASEMAS

0
/ 25 marzo 2020 / 0

Con motivo de la PANDEMIA por COVID-19, el Consejo de Administración en su reunión extraordinaria de 25 de marzo de 2020, tras analizar la previsión de resultados y de liquidez para 2020, ha acordado, con carácter excepcional y extraordinario, aprobar la aplicación de una bonificación del 25% en la PRIMA FIJA NETA ANUAL de sus productos de Responsabilidad Civil Profesional para este ejercicio 2020 que se implementará NO PASANDO AL COBRO el recibo correspondiente al segundo trimestre, con vencimiento el 1 de Abril o efectuando el extorno equivalente en los casos en los que la prima ya se haya abonado sin fraccionamiento. Continuar →

Recomendacións preventivas básicas nas obras de construción fronte ao Coronavirus

0
/ 25 marzo 2020 / 0

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia ven de elaborar un documento no se recollen as recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas obras de construción segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus.

Continuar →

Indicaciones sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

0
/ 25 marzo 2020 / 0

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su artículo 17, las condiciones de una  prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que estén afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

A continuación se refiere más información sobre dicha prestación.

Continuar →

Información legal de interés sobre el COVID-19

0
/ 25 marzo 2020 / 0
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha elaborado y puesto a disposición en abierto un código electrónico con toda la normativa estatal y autonómica que se ha ido dictando con ocasión de la»Crisis Sanitaria Covid-19″, recopilación normativa que se va actualizando.
Para su consulta pinchar aqui.

Dispoñibles novos contidos en canal COAG en Youtube

0
/ 25 marzo 2020 / 0

Estanse a incorporar novos contidos en canalCOAG, como o «Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos | Desenvolvemento práctico a través da dixitalización da subestación do encoro de Belesar (DOCOMOMO)» Continuar →

Webinar Leica Reality Capture Event | Captura de la realidad para todos

0
/ 25 marzo 2020 / 0

El próximo 2 de abril, a las 9,00 horas, tendrá lugar esta jornada online, organizada por Leica Geosystems y Global Geosystems, mostraremos a los profesionales de arquitectura e ingeniería, soluciones de medición y documentación de Leica Geosystems basadas en tecnología de láser escáner 3D y fotogrametría. Continuar →

Desprazamentos por motivos laborais durante o estado de alarma: indicacións e modelos orientativos de xustificantes

0
/ 24 marzo 2020 / 0

Como consecuencia da declaración do Estado de ALARMA decretado polo goberno, mediante o  RD 463/2020 do 14 de marzo, en todo o territorio nacional, produciuse a suspensión dalgunhas actividades e establecéronse límites á mobilidade das persoas. Non obstante, non se suspendeu expresamente a actividade nas obras sen prexuízo de que deban seguirse as recomendacións do Ministerio de Sanidad. Así o artigo 7.1 do Real Decreto 463/2020 permite o desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a prestación laboral, profesional ou empresarial. O COAG ven de realizar xestións ante a Delegación do Goberno de España en Galicia ao obxecto de proporcionar aos colexiados mecanismos que axuden a xustificar os seus necesarios desprazamentos por motivos profesionais.  Continuar →

Aplazamiento del XI Congreso Docomomo Ibérico

0
/ 23 marzo 2020 / 0

Ante la situación provocada por el Coronavirus, el XI Congreso DOCOMOMO IBÉRICO previsto para el mes de mayo queda aplazado hasta  el mes de octubre. Continuar →

COVID19 // El CSCAE pide al Gobierno que amplíe el apoyo económico a los autónomos adscritos al sistema mutual alternativo

0
/ 23 marzo 2020 / 0

El pasado 20 de marzo, el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, remitió una carta  al Gobierno con objeto de que amplíe el decreto de medidas económicas a los profesionales autónomos adscritos al sistema mutual alternativo. Continuar →

Aclaración que realiza a Xunta de Galicia en relación aos desprazamentos desde ou ao lugar de traballo

0
/ 23 marzo 2020 / 0

No Diario Oficial de Galicia Nº56 – 22/03/2020 publícase a RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020. Continuar →

Aprobada a Instrución acerca da execución dos contratos de obra da Xunta de Galicia ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19

0
/ 20 marzo 2020 / 0

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do vinte de marzo de dous mil vinte, adoptou o acordo de «Aprobar a Instrución acerca da execución dos contratos de obra da Xunta de Galicia ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19, que se xunta como anexo. Continuar →

Comunicado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

0
/ 20 marzo 2020 / 0

Ante las informaciones y declaraciones de algunas personas aparecidas en medios de comunicación y redes sociales sobre la prestación extraordinaria para autónomos afectados por el COVID-19, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realiza una serie de indicaciones.

Continuar →

Os prazos para presentar as solicitudes de axudas en materia de vivenda quedan en suspenso mentres dure o Estado de alarma

0
/ 18 marzo 2020 / 0

O Instituto Galego da Vivenda e Solo informa que, en cumprimento das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia con motivo da declaración do Estado de alarma, os prazos para a presentación de solicitudes das distintas liñas de axudas convocadas polo IGVS quedan en suspenso durante o tempo que dure esta situación. Continuar →

Petición al Gobierno de que el plan de choque incluya a los profesionales de la edificación

0
/ 18 marzo 2020 / 0

Ante el Estado de Alarma declarado en nuestro país como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) manifestamos nuestro apoyo a las decisiones de emergencia que se están tomando para contener la pandemia, así como al trabajo de los profesionales sanitarios, y garantizamos nuestro compromiso para cumplir las medidas adoptadas para proteger la salud de las personas y lograr que la normalidad retorne cuanto antes a nuestras vidas. Continuar →

Pautas de actuación de la dirección facultativa de las obras en curso de ejecución ante la situación de emergencia sanitaria creada por el COVID-19

0
/ 16 marzo 2020 / 0

Desde el CSCAE, y ante la situación de emergencia sanitaria y de salud que vive España, como consecuencia del COVID-19 y con respecto al desarrollo y ejecución de las obras de edificación que estén en curso, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, mientras no se establezcan disposiciones específicas por las autoridades competentes, consideran necesario trasmitir a todos los arquitectos y arquitectos técnicos que ejercen la dirección facultativa de las obras de edificación las siguientes pautas de actuación, sujetas a todas las disposiciones normativas de cualquier clase, instrucciones, circulares y decisiones vigentes o que se puedan aprobar por las Autoridades competentes. Continuar →

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública

0
/ 13 marzo 2020 / 0

Este real decreto-ley adopta un conjunto de medidas de carácter urgente dirigidas a dos ámbitos específicos, el económico y la salud pública que en este momento demandan una respuesta inmediata.

ENLACE AL BOE.

Ampliación de prazo: Concurso de ideas para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia

0
/ 16 marzo 2020 / 0

Ampliado ate o 14 de abril. No DOG de 11 de decembro, anúnciase o concurso de ideas (anteproxectos) con intervención de xurado,  para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia, baixo a denominación de Galicia Calidade, no predio de Sergude. Continuar →

Aviso importante: ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios

0
/ 13 marzo 2020 / 0

Desde la Agencia Tributaria informan de que Los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante un cambio normativo inminente. No se preocupe si tiene un trámite pendiente. En tanto se aprueba el cambio normativo la Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo. Además, se indican las Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. Continuar →

Delegación de Lugo: posposición das Xornadas do Territorio

0
/ 12 marzo 2020 / 0

Dende a Delegación de Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, se comunica a posposición de todas as conferencias previstas para o Ciclo das Xornadas do Territorio, debido ás recomendacións para evitar a expansión do COVID-19. Comunicarase a súa celebración noutras datas. Continuar →

Curso de Historia da Arquitectura. Intrahistorias da Arquitectura II

0
/ 10 marzo 2020 / 0

Entre o 25 de marzo e o 3 de xuño, terá lugar os mércores, en horario de 19:00 a 20:30 h, este curso no Centro Galego de Arte Contamporánea de Santiago de Compostela. Continuar →

H a y M u j e r e s 2 0 2 0 | Somos de la #generacionIGUALDAD

0
/ 8 marzo 2020 / -

El 8 de marzo de 2020 celebramos visibilizando, con imágenes de nuestros boletines #NoticiasdeArquitectas de 2019 Belen Vaz, Sonia Puente, Luz Paz, Elsa Urquijo, Ana Debén, Iria Sobrino, Cristina Ansede, Paula Feijoo, Emma Noriega, Blanca Escrigas, Fani Grandal, Yanet Ruiz, Isabel Aguirre, Aurea Soto, Nuria Prieto, Laura Pato, Carmen Parapar, Sandra Gonzalez , Cristina G.Fontán, Carmen Figueiras, Susana R Carballido, Ana Amado, Idoia Camiruaga, Teresa Taboas, Elvira Carregado, Paola María, María Pierres, María F Lemos y Elena Ampudia

(imágenes de LA VOZ DE GALICIA, FARO DE VIGO , LA REGION,DIARIO DE IBIZA, CADENA SER Y TELEVISIÓN DE GALICIA)


H a i M u l l e r e s 2 0 2 0 | Somos da #xeneracionIGUALDADE

 

 

O 8 de marzo de 2020 celebramos visibilizando, con imáxes dos nosos boletins #NovasdeArquitectas de 2019 Belen Vaz, Sonia Puente, Luz Paz,Elsa Urquijo, Ana Debén, Iria Sobrino, Cristina Ansede, Paula Feijoo, Emma Noriega, Blanca Escrigas, Fani Grandal, Yanet Ruiz, Isabel Aguirre, Aurea Soto, Nuria Prieto, Laura Pato, Carmen Parapar, Sandra Gonzalez, Cristina G.Fontán, Carmen Figueiras, Susana R Carballido, Ana Amado, Idoia Camiruaga, Teresa Taboas, Elvira Carregado, Paola María, María Pierres, María F Lemos y Elena Ampudia

(imáxes LA VOZ DE GALICIA, FARO DE VIGO , LA REGION,DIARIO DE IBIZA, CADENA SER Y TELEVISIÓN DE GALICIA)

Dispoñible o nº 1 de #NovasDeArquitectas #NoticiasDeArquitectas

0
/ 27 febrero 2020 / 0

Está dispoñible o nº 1, correspondente ao mes de xaneiro, do boletín de #NovasDeArquitectas #NoticiasDeArquitectas. Continuar →

Proxectos presentados ao Concurso de Ideas da Reordenación da Fronte Fluvial do Río Miño en Tui

0
/ 26 febrero 2020 / 0

Están dispoñibles os paneis dos proxectos premiados e dos presentados ao Concurso de proxectos, a nivel de ideas, para a reordenación da fronte fluvial do río Miño ao seu paso pola cidade de Tui.

Continuar →

Novidades nas Listas de peritos COAG 2020

0
/ 14 febrero 2020 / 0

Tal e como se indica na Circular 2/2020, están dispoñibles as listas definitivas de peritos da ATRIGA, así como o resultado do sorteo das listas para atender encargos da Dirección Xeral de Xustiza.  Continuar →

VI Convocatoria Beca de Investigación en Nueva York

0
/ 14 febrero 2020 / 0

Destinada a arquitectos titulados en cualquier ETSA española, los arquitectos extranjeros con permiso de residencia y título obtenido en España y los arquitectos con título obtenido fuera del país y homologado en España. Continuar →

Reunión co Presidente da Xunta de Galicia

0
/ 14 febrero 2020 / 0

Celebrouse unha reunión da Xunta de Goberno do Colexio co Presidente da Xunta de Galicia. Continuar →

Dispoñible a publicación XIV Premios COAG de Arquitectura

0
/ 13 febrero 2020 / 0

Está dispoñible para a súa descarga gratuíta a publicación XIV Premios COAG de Arquitectura, do ano 2012. Continuar →

Principales cambios y novedades del DB HE Ahorro de energía del CTE

0
/ 12 febrero 2020 / 0

Desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España se pone a disposición de los colegiados el documento sobre los principales cambios y novedades del DB HE Ahorro de energía del CTE. Continuar →

Guía de cambios – modificaciones del CTE 2019

0
/ 12 febrero 2020 / 0

El CSCAE ha elaborado un documento para facilitar el conocimiento y adaptación de nuestro colectivo a la modificación normativa del Código Técnico de la Edificación, cuyo período transitorio finaliza el próximo mes de julio. Continuar →

Nueva versión de la Herramienta Unificada para verificación del DB-HE 2019

0
/ 5 febrero 2020 / 0

Esta versión de la Herramienta Unificada LIDER/CALENER (HULC) facilita la verificación del CTE DB-HE 2019 y emite un informe para la Certificación energética de edificios. Continuar →

Resolución 9/2019, de 26 de decembro, do Pleno da Comisión Galega da Competencia pola que se declara a terminación convencional do expediente s 5/2016-Arquitectos de Galicia

0
/ 4 febrero 2020 / 0

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia tiña a disposición dos colexiados no apartado web relativo a “visado” e dentro del, no subapartado “marco regulador”, entre outros contidos, o “Antiguo Baremo Colexial e Histórico de Módulos y Ca”. Continuar →

Acuerdo de colaboración entre el COAG y ABANCA

2
/ 3 febrero 2020 / 2

ABANCA y el COAG acaban de firmar un acuerdo de colaboración que se fija como principal reto la mejora del acceso al crédito de los profesionales colegiados y sus familiares. Continuar →

Actualización de utilidades COAG

0
/ 16 enero 2020 / 0

Está dispoñible para todos aqueles colexiados con alta neste servizo, fichas de normativa de obrigado cumprimento e de ordenación de campamentos. Continuar →

Concurso Internacional de proyectos de Arquitectura, Richard H. Driehaus

0
/ 16 enero 2020 / 0

Segunda Fase del Concurso Internacional de ideas, convocado por el Ministerio de Fomento, dirigido a arquitectos y urbanistas de cualquier nacionalidad que podrán presentar propuestas para cualquiera de los emplazamientos seleccionados en la primera fase, entre los que se encuentra Santiago de Compostela. Continuar →

Dispoñible a gravación da xornada de Mesturas V celebrada na Delegación de Vigo

0
/ 14 enero 2020 / 0

Están dispoñibles no CanalCOAG as gravacións das conferencias de Romaninho + Azevedo e a de Fala Atelier, celebradas na Delegación de Vigo o pasado 24 de outubro. Continuar →

Dispoñible a edición revisada 2019 do libro «Arquitectura popular en Galicia»

0
/ 13 diciembre 2019 / 0

Atópase dispoñible na sección de libros do portal COAG a edición revisada 2019 do libro «Arquitectura popular en Galicia» de Pedro de Llano Cabado.

Continuar →

VI Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española

0
/ 8 noviembre 2019 / 0

La Fundación Alejandro de la Sota, en colaboración con el Ministerio de Fomento y el Círculo de Bellas Artes, celebrará el próximo mes de mayo de 2020 el VI Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española que llevará por título: “El proceso del proyecto”. Continuar →

Álvaro Siza, Premio Nacional de Arquitectura 2019

0
/ 8 noviembre 2019 / 0

A proposta do COAG e co apoio do CSCAE, ven de ser anunciada a concesión do Premio Nacional de Arquitectura 2019 ao arquitecto Álvaro Siza. Continuar →

◄ Anteriores

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube