Exercicio do dereito de acceso á información pública

Galego

Neste ENLACE, figura un formulario de solicitude de copia ou consulta de información sobre documentación tramitada no COAG, onde os interesados  teñen as instruccións para realizar o trámite. 

Dito formulario poderá entregarse, acompañado dunha copia do/s DNI/s do/s solicitante/s, en calquera oficina do Colexio de Arquitectos presencialmente ou por correo postal.

No caso de que o formulario se cubra e se asine dixitalmente, poderá remitirse por correo electrónico ao seguente enderezo: secretaria@colexiodearquitectos.org

Castellano

En este ENLACE, figura un formulario de solicitud de copia o consulta de información sobre documentación tramitada en el COAG, donde los interesados tienen las instrucciones para el trámite.

Dicho formulario podrá entregarse, acompañado de una copia de el/los DNI/s de el/l/s solicitante/s, en cualquier oficina del Colexio de Arquitectos presencialmente o por correo postal.

En caso de que el formulario se cubra y se firme digitalmente, podrá remitirse por correo electrónico a la sigueente dirección: secretaria@colexiodearquitectos.org