Exercicio do dereito de acceso á información pública

Galego

Neste ENLACE, figura un formulario de solicitude de copia ou consulta de información sobre documentación tramitada no COAG, onde os interesados  teñen as instruccións para realizar o trámite. 

Dito formulario poderá entregarse, acompañado dunha copia do/s DNI/s do/s solicitante/s, en calquera oficina do Colexio de Arquitectos presencialmente ou por correo postal.

No caso de que o formulario se cubra e se asine dixitalmente, poderá remitirse por correo electrónico ao seguente enderezo: secretaria@colexiodearquitectos.org

En caso de que o solicitante realice a petición en calidade de propietario será preciso aportar documentación acreditativa desta circunstancia (tal e como escritura de compravenda, certificación rexistro propiedade…)
En caso de que o solicitante realice a petición en calidade de representante dunha Comunidade de Propietarios, será preciso aportar a seguinte documentación:

  • Solicitude asinada polo/a Presidente/a da CCPP
  • Certificado de data recente acreditando o cargo de Presidente/a asinado polo/a Secretario/a da CCPP.

Castellano

En este ENLACE, figura un formulario de solicitud de copia o consulta de información sobre documentación tramitada en el COAG, donde los interesados tienen las instrucciones para el trámite.

Dicho formulario podrá entregarse, acompañado de una copia de el/los DNI/s de el/l/s solicitante/s, en cualquier oficina del Colexio de Arquitectos presencialmente o por correo postal.

En caso de que el formulario se cubra y se firme digitalmente, podrá remitirse por correo electrónico a la siguente dirección: secretaria@colexiodearquitectos.org

En caso de que el solicitante realice la petición en calidad de propietario será preciso aportar documentación acreditativa de esta circunstancia (tal como escritura de compra-venta, certificación registro propiedad…)

En caso de que el solicitante realice la petición en calidad de representante de una Comunidad de Propietarios, será preciso aportar la siguiente documentación:

  • Solicitud firmada por el/la Presidente/a de la CCPP
  • Certificado de fecha reciente acreditando el cargo de Presidente/a firmado por el/la Secretario/a de la CCPP.