Biblioteca

Galego


Do 2 ao 31 de agosto non haberá Servizo de Biblioteca. Aqueles empréstitos que venzan entre o 2 e o 31 de agosto, quedarán prorrogados automaticamente ata 1 de setembro.

A Biblioteca do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é unha biblioteca especializada en arquitectura, construción, urbanismo, paisaxismo e deseño. Os seus fondos conteñen máis de 11.000 volumes, revistas e material audiovisual.

A súa misión consiste no depósito, conservación, ampliación, actualización e difusión dos seus fondos, proporcionando ós usuarios os instrumentos de referencia necesarios para o seu coñecemento e emprego.

O préstamo de publicacións está restrinxido aos arquitectos colexiados en Galicia que subscribisen o servizo colexial de Biblioteca.

Ubicación:
DELEGACIÓN DE LUGO
Puro Cora Xornalistas 1,
27002-Lugo

Horario de atención presencial:
Luns, martes, xoves e venres de 10:00 a 13:00 horas.

Contacto:
Teléfono: 982 230 011 – 981552400 (Horario de 10:00 a 14:00 horas de luns a venres)
Plataforma de consultas colexial

CONSULTA CATÁLOGO

O catálogo actualizado de materiais dispoñibles para préstamo da Biblioteca colexial, pódese consultar (só a efectos de verificar a existencia e dispoñibilidade de publicacións ou outros materiais) no seguinte enlace:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/BuscaAvanzada.aspx?CodigoBiblioteca=LOB015

Servizos da biblioteca

Lectura en sala

Para os colexiados, público especializado (licenciados, estudantes universitarios e profesionais) e todos aqueles interesados nos fondos desta Biblioteca.

Préstamo

O préstamo está restrinxido aos arquitectos colexiados que teñan subscrito o servizo de Biblioteca. Estes poderán retirar en préstamo calquera dos fondos (libros, revistas, vídeos, DVD, etc.) previa solicitude a través da plataforma de consultas

Préstamos e devolucións por valixa

Os colexiados que teñan subscrito o servizo de Biblioteca que soliciten material da mesma en empréstito, poderán solicitar o envío por valixa a calquera delegación colexial. A devolución do material prestado realizarase polo mesmo sistema. Os envíos entre delegacións serán gratuítos.

NORMAS DE PRÉSTAMO

Número de documentos en empréstito máximo
3 libros + 3 revistas + 3 audiovisuais

Duración do préstamo
20 días prorrogables por outro período de igual duración.

Solicitude, renovación e devolución do préstamo. Reservas.

Solicitude: os colexiados que teñan subscrito o servizo de Biblioteca, deberán facer as solicitudes de empréstito a través da plataforma de consultas colexial. O catálogo actualizado de fondos dispoñibles pódese consultar no seguinte ENLACE

Servizo gratuíto de envío e devolución por valixa colexial.

Renovación: renovarase por un período de igual duración, sempre e cando o exemplar non fora solicitado por outro lector.

Devolución: deberase proceder á devolución entregando na propia biblioteca ou nas delegación indicando que é devolución de préstamo.

Reservas: o colexiado terá a posibilidade de solicitar a reserva dun libro xa prestado, sendo avisado cando este sexa devolto.

A renovación e a reserva deberanse solicitar a través da plataforma de consultas.

Incumprimento das normas

O usuario ten a obriga de devolver os documentos en préstamo dentro da data límite. En caso de incumprimento do prazo, a Biblioteca requirirá o usuario para que devolva a obra. Non se lle prestarán documentos a ningún usuario que teña outros en préstamo con prazos de devolución vencidos mentres non os devolva ou renove.

Perda ou deterioro

Nestes casos o usuario deberá restituír a obra prestada por outro exemplar da mesma edición. Se a obra está esgotada terá que adquirir e entregarlle á biblioteca outra de características similares. Mentres non se restitúa a obra, o usuario quedará excluído do servizo de consulta e préstamo de fondos.

Castellano


Del 2 al 31 de agosto no habrá Servizo de Biblioteca. Aquelos préstamos que venzan entre el 2 y el 31 de agosto, quedarán prorrogados automaticamente hasta el 1 de septiembre.

La Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia es una biblioteca especializada en arquitectura, construcción, urbanismo, paisajismo y diseño. Sus fondos contienen más de 11.000 volúmenes, revistas y material audiovisual.

Su misión consiste en el depósito, conservación, ampliación, actualización y difusión de sus fondos, proporcionando a los usuarios los instrumentos de referencia necesarios para su conocimiento y empleo.

El préstamo de publicaciones está restringido a los arquitectos colegiados en Galicia que suscribieran el servicio colegial de Biblioteca.

Ubicación:
DELEGACIÓN DE LUGO
Puro Cora Periodistas 1,
27002-Lugo

Horario de atención presencial:
Lunes, martes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Contacto:
Teléfono: 982 230 011 – 981552400 (Horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes)
Plataforma de consultas colegial

CONSULTA CATÁLOGO

El catálogo actualizado de materiales disponibles para préstamo de la Biblioteca colegial, se puede consultar (solo a efectos de verificar la existencia y disponibilidad de publicaciones u otros materiales) en el siguiente enlace:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/buscaavanzada. aspx? CodigoBiblioteca= LOB015

Servicios de la biblioteca

Lectura en sala

Para los colegiados, público especializado (licenciados, estudiantes universitarios y profesionales) y todos aquellos interesados en los fondos de esta Biblioteca.

Préstamo

El préstamo está restringido a los arquitectos colegiados que hayan suscrito el servicio de Biblioteca. Estos podrán retirar en préstamo cualquiera de los fondos (libros, revistas, vídeos, DVD, etc.) previa solicitud a través de la plataforma de consultas

Préstamos y devoluciones por valija

Los colegiados que hayan suscrito el servicio de Biblioteca que soliciten material de la misma en préstamo, podrán solicitar el envío por valixa a cualquier delegación colegial. La devolución del material prestado se realizará por el mismo sistema. Los envíos entre delegaciones serán gratuitos.

NORMAS DE PRÉSTAMO

Número de documentos en préstamo máximo
3 libros + 3 revistas + 3 audiovisuales

Duración del préstamo
20 días prorrogables por otro período de igual duración.

Solicitud, renovación y devolución del préstamo. Reservas.

Solicitud: los colegiados que hayan suscrito el servicio de Biblioteca, deberán hacer las solicitudes de préstamo a través de la plataforma de consultas colegial. El catálogo actualizado de fondos disponibles se puede consultar en el siguiente ENLACE

Servicio gratuito de envío y devolución por valija colegial.

Renovación: se renovará por un período de igual duración, siempre y cuando el ejemplar no había sido solicitado por otro lector.

Devolución: se deberá proceder a la devolución entregando en la propia biblioteca o en las delegación indicando que es devolución de préstamo.

Reservas: el colegiado tendrá la posibilidad de solicitar la reserva de un libro ya prestado, siendo avisado cuando este sea devuelto.

La renovación y la reserva se deberán solicitar a través de la plataforma de consultas.

Incumplimiento de las normas

El usuario tiene el deber de devolver los documentos en préstamo dentro de la fecha límite. En caso de incumplimiento del plazo, la Biblioteca requerirá el usuario para que devuelva la obra. No se le prestarán documentos la ningún usuario que tenga otros en préstamo con plazos de devolución vencidos mientras no los devuelva o renueve.

Pérdida o deterioro

En estos casos el usuario deberá restituir la obra prestada por otro ejemplar de la misma edición. Si la obra está agotada tendrá que adquirir y entregarle a la biblioteca otra de características similares. Mientras no se restituya la obra, el usuario quedará excluido del servicio de consulta y préstamelo de fondos.