Colexiación / Colegiación

Galego

Colexiación de persoas físicas

Para solicitar a alta como colexiado/a no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, será preciso remitir o correspondente formulario de solicitude á Secretaría colexial, acompañada dunha serie de documentación que variará en función das circunstancias del solicitante. Para obter mais información, deberase consultar o seguinte ENLACE 

Inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais

Conforme ao previsto na Lei de Sociedades profesionais, o COAG dispón dun Rexistro de Sociedades Profesionais no se poden inscribir todas as sociedades profesionais de arquitectura con domicilio profesional en Galicia, sempre que algún dos seus socios estea colexiado no COAG. Para obter mais información, deberase consultar o seguinte ENLACE

Cotas e servizo colexiais

As cotas de colexiación vixentes no momento de solicitar a incorporación, así como os prezos dos servizos colexiais, poderanse consultar premendo no seguinte ENLACE

Consultas

En caso de ter calquera dúbida sobre o proceso de colexiación, poderanse realizar consultas á Secretaría colexial, a través do formulario de contacto web.

Os colexiados que desexen consultar o estado de tramitación da súa solicitude deberán realizalo a través da plataforma de consultas colexial, no seguinte ENLACE

Castellano

Colegiación de personas físicas

Para solicitar el alta como colegiado/a en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, será preciso remitir el correspondiente formulario de solicitud a la Secretaría colegial, acompañada de una serie de documentación que variará en función de las circunstancias del solicitante. Para obtener más información, se deberá consultar el siguiente ENLACE 

Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades profesionales, el COAG dispone de un Registro de Sociedades Profesionales en el que se pueden inscribir todas las sociedades profesionales de arquitectura con domicilio profesional en Galicia, siempre que alguno de sus socios esté colegiado en el COAG. Para obtener más información, se deberá consultar el siguiente ENLACE

Cuotas y servicios colegiales

Las cuotas de colegiación vigentes en el momento de solicitar la incorporación, así como el precio de los servicios colegiales, se pueden consultar pulsando en el siguiente ENLACE

Consultas

En caso de tener cualquier duda sobre el proceso de colegiación, se podrán realizar consultas a la Secretaría colegial, a través del formulario de contacto web.

Los colegiados que deseen consultar el estado de tramitación de su solicitud deberán realizarlo a través de la plataforma de consultas colegial, en el siguiente ENLACE