Colexiación / Colegiación

Galego

Colexiación

Para solicitar a alta como colexiado/a no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, será preciso remitir o correspondente formulario de solicitude á Secretaría colexial, acompañada dunha serie de documentación que variará en función das circunstancias del solicitante. Para obter mais información, deberase consultar o seguinte ENLACE IMPORTANTE: a atención presencial en oficinas colexiais realízase exclusivamente con cita previa, conforme ao procedemento indicado no seguinte ENLACE

Inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais

Conforme ao previsto na Lei de Sociedades profesionais, o COAG dispón dun Rexistro de Sociedades Profesionais no se poden inscribir todas as sociedades profesionais de arquitectura con domicilio profesional en Galicia, sempre que algún dos seus socios estea colexiado no COAG. Para obter mais información, deberase consultar o seguinte ENLACE

Cotas colexiais

As cotas de colexiación vixentes no momento de solicitar a incorporación, poderanse consultar premendo no seguinte ENLACE

Consultas

En caso de ter calquera dúbida sobre o proceso de colexiación, poderanse realizar consultas na Secretaría colexial, chamando ao 981552400 ou remitindo un correo electrónico a: secretaria @colexiodearquitectos.org

Os colexiados que desexen consultar o estado de tramitación da súa solicitude deberán realizalo a través da plataforma de consultas colexial, no seguinte ENLACE

Castellano

Colegiación

Para solicitar el alta como colegiado/a en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, será preciso remitir el correspondiente formulario de solicitud a la Secretaría colegial, acompañada de una serie de documentación que variará en función de las circunstancias del solicitante. Para obtener más información, se deberá consultar el siguiente ENLACE IMPORTANTE: la atención presencial en oficinas colegiales se realiza exclusivamente con cita previa, conforme al procedimiento indicado en el siguiente ENLACE

Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades profesionales, el COAG dispone de un Registro de Sociedades Profesionales en el que se pueden inscribir todas las sociedades profesionales de arquitectura con domicilio profesional en Galicia, siempre que alguno de sus socios esté colegiado en el COAG. Para obtener más información, se deberá consultar el siguiente ENLACE

Cuotas colegiales

Las cuotas de colegiación vigentes en el momento de solicitar la incorporación, se pueden consultar pulsando en el siguiente ENLACE

Consultas

En caso de tener cualquier duda sobre el proceso de colegiación, se poderán realizar consultas en la Secretaría colegial, llamando al teléfono 981552400 o remitiendo un correo electrónico a: secretaria @colexiodearquitectos.org

Los colegiados que deseen consultar el estado de tramitación de su solicitud deberán realizarlo a través de la plataforma de consultas colegial, en el siguiente ENLACE