Organos de Goberno

Xunta de Goberno

Don Luciano González Alfaya
Decano Presidente e representante do Colexio no Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
decano@coag.es

Dona María Engracia Balayo Caamaño
Tesoureira-Contadora
tesorera@coag.es

Dona María Luisa Pierres López
Secretaria
secretaria@coag.es

Vogais

Don José Luis Gil Pita
Vogal
vocal1@coag.es

Dona Natalia Alvaredo López
Vogal 
vocal2@coag.es

Dona Lucía Fernández Rodríguez
Vogal
vocal3@coag.es

Don Miguel José Plata Hierro
Vogal en representación da Delegación de A Coruña
vocal.coruna@coag.es

Don Jordi Castro Andrade
Vogal en representación da Delegación de Vigo
vocal.vigo@coag.es

Dona Encarnación Ruth Varela Rodríguez
Presidenta Delegación de A Coruña

Dona Carmen Figueiras Lorenzo
Presidenta Delegación de Lugo

Dona Emma Noriega García
Presidenta Delegación de Ourense

D. Anselmo Villanueva Peón
Presidente Delegación de Pontevedra

D. Manuel Martínez Carazo
Presidente Delegación de Vigo

D. Ángel Cid Carballo
Presidente Delegación de Santiago

Dona Carmen Pérez Parapar
Presidenta Delegación de Ferrol

Xuntas Directivas

Delegación de A Coruña
Presidenta Dona Encarnación Ruth Varela Rodríguez presidenta.coruna@coag.es
Tesoureiro Don José Fernando Añón Pose tesorero.coruna@coag.es
Secretario Don Emilio Rodríguez Blanco secretario.coruna@coag.es

Delegación de Lugo
Presidenta Dona Carmen Figueiras Lorenzo presidenta.lugo@coag.es
Tesoureira Dona Mónica Folgueira Cobas tesorera.lugo@coag.es
Secretario Don Raúl J. Veiga Lamelas secretario.lugo@coag.es

Delegación de Ourense
Presidenta Dona Emma Noriega García presidenta.ourense@coag.es
Tesoureira Dona Patricia Varela Weber tesorera.ourense@coag.es
Secretario Don José Antonio Piñeiro Carrera secretario.ourense@coag.es

Delegación de Pontevedra
Presidente D. Anselmo Villanueva Peón presidente.pontevedra@coag.es
Tesoureiro D. Carlos Berride Abalo tesorero.pontevedra@coag.es
Secretaria Dona María García Couto secretaria.pontevedra@coag.es

Delegación de Vigo
Presidente D. Manuel Martínez Carazo presidente.vigo@coag.es
Tesoureira Dona Sonia Mª Alvarado Peitieiros tesorera.vigo@coag.es
Secretaria Dona Ana Pena Roces secretaria.vigo@coag.es

Delegación de Santiago
Presidente Don Ángel Cid Carballo presidente.santiago@coag.es
Tesoureira Dona Susana Rodríguez Carballido tesorera.santiago@coag.es
Secretario Don Diego Cisterna Arias secretario.santiago@coag.es

Delegación de Ferrol
Presidenta Dona Carmen Pérez Parapar presidenta.ferrol@coag.es
Tesoureiro D. José Manuel López Leira tesorero.ferrol@coag.es
Secretario Don Pedro Pablo Ríos Sánchez secretario.ferrol@coag.es

A Comisión Executiva está formada por:

– O Sr. D. Luciano G. Alfaya, Decano
– A Sra. Dona María Luisa Pierres López, Secretaria
– A Sra. Dona María Engracia Balayo Caamaño, Tesoureira
– O Sr. D. José Luis Gil Pita, Vogal da Xunta de Goberno, Responsable da Comisión de Cultura e Patrimonio
– A Sra. Dona Lucía Fernández Rodríguez, Vogal da Xunta de Goberno, Responsable da Comisión de Área Técnica, Rehabilitación e Visado
– A Sra. Dona Carmen Pérez Parapar, Presidenta da Delegación de Ferrol.

En canto aos representantes designado polo COAG en outros organismos, son os seguintes:

Organismo Acordo Representante/s
Comisión Asesora do Patrimonio Histórico de Santiago Xunta de Goberno 1/2022

D. Gonzalo Alonso Núñez (Titular)

Dona Carmen Rey López (Suplente)

Comisión BIM do CSCAE Xunta de Goberno 13/2019 D. José Antonio Vázquez Rodríguez
Comisión Mixta de Seguimento do Convenio de Colaboración coa Universidade da Coruña para xestión delegada de servizos científicos, técnicos, artísticos ou docentes Xunta de Goberno 10/2023 D. Jose Luis Gil Pita
Comisión Técnica da Fundación DOCOMOMO Xunta de Goberno 13/2019 D. Fernando Agrasar Quiroga
Comisión Técnica Municipal para a Protección de Bens Culturais do Concello de Ourense Xunta de Goberno 10/2023

D. Rafael Castro Armesto (Titular)

D. José Antonio Piñeiro Carrera (Suplente)

Comisión Técnica do Patrimonio Histórico Municipal do Concello de Cambados Xunta de Goberno 13/2019 D. Anselmo Villanueva Peón
Comité Asesor de Habitabilidade Xunta de Goberno 10/2023

Dona Lucía Fernández Rodríguez (titular)

D. Eduardo Alonso Lois (suplente)

Coordinación da Agenda de Arquitectura CSCAE Xunta de Goberno 10/2023 D. Jose Luis Gil Pita
Foro Liceo de Ourense Xunta de Goberno 13/2019 D. Alberto de Paula Prieto
Mesa pola mobilidade sostible da Coruña Xunta de Goberno 10/2023 Dona Encarnación Ruth Varela Rodríguez
Representante no Consello do Observatorio da Vivenda de Galicia   Luciano G. Alfaya
Observatorio da Vivenda de Galicia Xunta de Goberno 10/2023

Sección social: Dona María Luisa Pierres López

Sección de financiamento e intermediación inmobiliaria: Dona Lucía Fernández Rodríguez

Sección técnica e de calidade na edificación:

D. Ángel Cid Carballo

Unión de Agrupaciones de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas Xunta de Goberno 10/2023 Dona María Luisa Pierres López
Xurado de Expropiación de Galicia Xunta de Goberno 8/2022

Dona Eva Filgueira García (Titular)

Dona Patricia López González (Suplente)

Xurado Provincial de Expropiación da Coruña

 

Xunta de Goberno 5/2022

 

D. Carlos Otero Schmitt (Titular)

Dona  Natalia López Luaces (Suplente)

Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España Xunta de Goberno 10/2023 D. Luciano G. Alfaya
Representante na Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Xunta de Goberno 10/2023 Dona Natalia Alvaredo López
Representante na Comisión de Género do Consejo Superior de los Colegios de Arquiitectos de España   Dona María Luisa Pierres López

Xunta directiva da Agrupación de Arquitectos peritos e forenses

contacto: directiva.aapf@coag.es

Presidente: D. Marcelino César Jiménez López
Secretaria: Dona María Engracia Balayo Caamaño
Tesoureira: Dona Patricia López González

Representantes por delegacións colexiais:

A Coruña: Dona María Engracia Balayo Caamaño
Lugo: Dona Patricia López González
Ourense: D. Manuel Hermida Rodríguez
Pontevedra: D. Antonio Vázquez Rosales
Vigo: D. Marcelino César Jiménez López
Santiago: D. Carlos A. Otero Schmitt
Ferrol: Dona Patricia Figueira Fornos

Presidente da Xunta Directiva anterior, con voz e sen voto:

D. Carlos Alvira Duplá

REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN.

Páxina web: http://aapf.coag.es/

As Comisión, Grupos de Traballo e Servizos colexiais teñen a seguinte organización:

Comisión/Servizo Responsables
Área Cultural e Patrimonio D. Jose Luis Gil Pita
Area Técnica, Rehabilitación e Visado Dona Lucía Fernández Rodriguez
Formación, Innovación e Recursos D. Miguel Plata Hierro
Urbanismo, Administración e Xestion de datos Dona Natalia Alvaredo López
Deontoloxia e Concursos D. Jordi Castro Andrade
Xénero Dona María Luisa Pierres López
Representante da Xunta de Goberno na Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses Dona Engracia Balayo Caamaño
Comisión de Visado Titulares:
• Dona Lucía Fernández Rodríguez, vogal da Xunta de Goberno, como presidenta.
• D. Anxo de la Puente Fernández, como arquitecto de visado da delegación de Vigo.
• Dona Marta Rodríguez Francisco, como arquitecta de visado da delegación de Lugo.
Suplentes:
• D. Miguel Plata Hierro, vogal pola delegación da Coruña.
• D. Eduardo Alonso Lois, como arquitecto de visado da delegación de Ferrol.
• Dona Anxa Otero Erias, como arquitecta de visado da delegación da Coruña.

Comisión xestora da Agrupación de Arquitectos Urbanistas

 • Dona Natalia Alvaredo López, vogal da Xunta de Goberno, que exercerá como presidenta.
 • D. Manuel Borobio Sanchiz.
 • Dona Marta Somoza Medina.
 • D. Ángel J. Santorio Cuartero.
 • Dona María Fandiño Iglesias.
 • D. Valerio González Somoza.

REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN.

Comisión xestora:

 • Dona Natalia Alvaredo López, col. 4876, vogal da Xunta de Goberno, que exercerá como presidenta.
 • D. Andrés Varela Parafita, col. 4894
 • Dona Lorena González García, col. 4465
 • D. Daniel Beiras García-Sabell, col. 2127
 • D. Ignacio Soto González, col. 2129