Arquitectos e profesionais doutros colexios

Procedemento para presentar traballos no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia por arquitectos e / ou empresas de outros Colexios de Arquitectos de España, que nunca traballos presentados para visar en Galicia (ex habilitación).

A lei 2/1974 en Asociacións Profesionais, no seu art. 3.3, establece que, cando unha profesión está organizado por territorial facultades, será suficiente para participar só un deles, que será o do único ou principal profesional domicilio, para a práctica de todo o territorio español. Así mesmo, os Colexios non poderán esixir que os profesionais que exercen nun territorio diferente ao de colexiación comunicación nin habilitación algunha nin o pago de contraprestacións económicas distintas de aquelas que esixan habitualmente ao seu colexiados pola prestación dos servizos dos que señan beneficiarios e que non se atopen amparados pola cota colexial.

 Conforme ao anterior, estableceuse un procedemento totalmente gratuito enfocado en facilitar aos colexiados procedentes doutros colexios de arquitectos a súa incorporación á base de datos do COAG, coa finalidade de dispoñer dos seus datos de contacto e facturación actualizados, asignándolle un número identificativo que deberá usar á hora de realizar calquera trámite colegial.

En ningún caso, esixirase a acreditación da súa condición de colegiado, tarefa que correspondería ao COAG. No entanto, recoméndase aportar un certificado de colegiación do Colexio de procedencia para facilitar o trámite.

Para rematar, é importante destacar as seguintes cuestións:

 1. O presente procedemento non implica a «colexiación» no COAG, xa que o arquitecto que solicite a alta na base de datos do COAG, farao como colegiado noutro Colexio de Arquitectos de España. En caso de precisar unha certificación acreditativa da colegiación en España, deberá ser emitida polo Colexio de Arquitectos de orixe.
 2. Os arquitectos doutros Colexios de Arquitectos poderán contratar os servizos colegiales dispoñibles para os colegiados do COAG, os cales poderanse consultar no seguinte ENLACE

PROCEDEMENTO

A tramitación tramitación a seguir para a incorporación á base de datos colexial daqueles colexiados doutros COAs interesados en presentar traballos a visar no COAG, variará en función de si a petición a fai unha persoa física ou xurídica. Neste sentido, se establecen os seguinte pasos a seguir:

 1. Persoas físicas:
  1. Deberán cubrir, asinar e enviar o formulario de actualización de datos de personas físicas, aos efectos de cesión de datos profesionais ao COAG para poder tramitar a incorporación.
  2. Dito formulario, no caso de estar asinado dixitalmente, se poderá remitir ao COAG por medios telemáticos a través do formulario dispoñible no seguinte ENLACE
  3. No caso de non presentar a documentación asinada dixitalmente, a mesma deberá entregarse en calquera oficina do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ou ben se poderá remitir por correo postal ao seguinte enderezo:
   Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
   Praza da Quintana, 1 – 2º
   15704 Santiago de Compostela
  4. Con carácter voluntario, se recomenda aportar un certificado de colexiación do Colexio de procedencia para facilitar o trámite. Non obstante, non é imprescindible aportar dito documento, só recomendable para axilizar o trámite, xa que, de non aportarlo, o COAG se encargará de comprobar a colexiación no Colexio de procedencia.
 2. Sociedades:
  1. A incorporación dunha sociedade profesional rexistrada noutro COA, require con carácter previo que o socio ou socios profesionais estén incorporados á base de datos do COAG. Polo que, no caso de non estar rexistrados como persoas físicas, o socio ou os socios profesionais correspondentes deberán solicitar a incorporación conforme ao procedemento establecido na letra anterior.
  2. Caalquiera dos socios da sociedade que conste como incorporado no COAG, deberá cubrir e asinar o formulario de actualización de datos de personas xurídicas, aos efectos de cesión de datos profesionais ao COAG para poder tramitar a incorporación.
  3. Dito formulario, np caso de que vaia asinado dixitalmente, se poderá remitir por medios telemáticos a través do formulario dispoñible no seguinte ENLACE
  4. En caso de non presentar a documentación asinada dixitalmente, a mesma deberá entregarse en calquera oficina do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ou ben se poderá remitir por correo postal á seguinte dirección:
   Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
   Praza da Quintana, 1 – 2º
   15704 Santiago de Compostela.
  5. Con carácter voluntario, recoméndase achegar un certificado de inscrición no Rexistro de Sociedades de Profesionais do Colexio de procedencia para facilitar o trámite., no que figure o alta e a composición da sociedade, así como a porcentaxe no capital social de cada un deles, xunto con copia do DNI dos socios. Con todo, non é imprescindible achegar devandito documento, só recomendable para axilizar o trámite, xa que, de non achegalo, o COAG encargarase de comprobar a inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais de o Colexio de procedencia.

Unha vez recibida a documentación requirida, procederase a comprobar que a mesma está completa. Unha vez verificada a mesma, o COAG procederá a comprobar a colexiación do solicitante contactando co seu Colexio de orixe, e, unha vez verificada esta circunstancia, incorporaranse os seus datos á base de datos do COAG, asignándolle un número de incorporación, que será o mesmo que deberá usar para identificarse ao presentar documentación para visado ou para realizar calquera outro trámite no COAG. O mesmo ocorrerá coas sociedades profesionais, pero neste caso asignarase un número á Sociedade Profesional e outro a cada un dos socios.

O número de incorporación, será remitido por correo electrónico, xunto cun enlace para realizar a solicitude de usuario e contrasinal para acceso á web do COAG, que requirirá da cumprimentación dun formulario para este fin. Así mesmo, se lle indicarán os trámites para solicitar o Visado dixital.