Contacto e horario

CONSULTAS

SOLICITUDE DE PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:

 • De luns a venres de 10:00 a 14:00 horas, tanto nas delegacións como nas Oficinas centrais, no teléfono indicado anteriormente 981 552 400.
 • De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, tanto en las delegaciones como en las Oficinas centrales, en el teléfono indicado anteriormente 981 552 400.

ATENCIÓN PRESENCIAL PREFERENTEMENTE CON CITA PREVIA

A atención presencial realizaráse de luns a venres en horario de 9 a 13 horas, con excepción dos peches puntuales de oficinas ou outras modificacións temporales que se teñan establecido.

Infórmase que, en conformidade coas recomendacións do Instituto de Seguridade e Saúde laboral do COAG de Galicia (ISSGA) para a prevención do COVID en oficinas, establécese un sistema de cita previa dispoñible para concertar citas para ser atendidos en calquera oficina colexial.

Tendo en conta a situación de pandemia provocada polo COVID-19, o Colexio ten establecidas unha serie de medidas preventivas básicas a aplicar nos seus centros de traballo, segundo a normativa sanitaria de prevención do Coronavirus, polo que a cita previa resulta fundamental para compatibilizar a prestación do servizo aos colexiados e o cumprimento das medidas preventivas establecidas.

Neste sentido, a cita previa tamén é recomendable para evitar que, por motivos de última hora, a atención presencial no horario e lugar previsto non estea dispoñible por ausencia sobrevida do persoal colexial, evitando desprazamentos innecesarios do solicitante, polo que, a vixencia do sistema de cita previa aplicarase mentres se considere aconsellable para a mellor organización da atención presencial, de acordo as recomendacións das autoridades sanitarias.

En todo caso, indícase que a atención presencial colexial terá as seguintes condicións:

 • A atención presencial realizarase preferentemente con cita previa confirmada.
 • Realizarase de luns a venres, de 10 a 14 horas no horario que se determine na cita correspondente.
 • A persoa atendida presencialmente deberá cumprir os requisitos establecidos polas autoridades sanitarias a efectos de prevención do COVID-19, polo que deberá dispoñer dos medios de prevención individuais que estableza a normativa correspondente, non presentar síntomas relacionados co COVID-19 e cumprir os requirimentos que se indiquen nas oficinas colexiais.
 • En caso de non cumprir os requisitos establecidos, a cita concertada poderá ser anulada.

Por outra parte, en relación con este tema, indícase que a circular 3/2020 establece o “Procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel”, o cal segue aínda en vigor ata comunicación en contrario.

A continuación, refírense as indicacións concretas sobre a tramitación da cita previa:

TRAMITACIÓN DA CITA PREVIA POR COLEXIADOS.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita previa para ser atendidos presencialmente nunha oficina colexial deberán ter en conta as seguintes indicacións

 1. A xestión da tramitación da cita previa realizarase a través da plataforma de consultas colexial.
 2. A solicitude de cita previa deberase realizar, accedendo co usuario e contrasinal do solicitante, na plataforma de consultas colexial e creando unha solicitude na modalidade “SOLICITUDE DE ATENCIÓN PRESENCIAL” indicando as seguintes cuestións:
 3. Motivo da solicitude.
 4. Oficina colexial na que se require ser atendido presencialmente.
 5. Datas e horario na que se desexa ser atendido/a.
 6. Se a solicitude require unha contestación urxente deberase indicar no asunto da mesma.
 7. No suposto que proceda completar a solicitude ou que sendo a mesma completa se teña por tramitado, procederase a indicar ditas circunstancias, contestando a través da propia plataforma de consultas colexial.
 8. En caso de que alguén precise modificar ou cancelar unha cita previa concertada, deberá comunicalo coa maior antelación posible.
 9. Unha vez o solicitante acuda á oficina colexial correspondente, deberá seguir as indicacións dos empregados colexiais en relación coas medidas de prevención establecidas.

TRAMITACIÓN DA CITA PREVIA POR TERCEIROS NON COLEXIADOS.

En canto aos provedores, clientes, arquitectos non colexiados e calquera terceiro en xeral, deberán solicitar a cita previa polos formularios habilitados na web colexial segundo a correspondente finalidade:

Unha vez recibida a solicitude, daranse as indicacións oportunas sobre a súa tramitación.

ATENCIÓN PRESENCIAL PREFERENTEMENTE CON CITA PREVIA

La atención presencial se realizará de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, con excepción de los cierres puntuales de oficinas u otras modificaciones temporales que se hayan establecido.

Se informa que, en conformidad con las recomendaciones del Instituto de Seguridad y Salud laboral del COAG de Galicia (ISSGA) para la prevención del COVID en oficinas, se establece un sistema de cita previa disponible para concertar citas para ser atendidos en cualquier oficina colexial.

Teniendo en cuenta la situación de pandemia provocada por el COVID-19, el Colexio tiene establecidas una serie de medidas preventivas básicas a aplicar en sus centros de trabajo, según la normativa sanitaria de prevención del Coronavirus, por lo que la cita previa resulta fundamental para compatibilizar la prestación del servicio a los colegiados y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas.

En este sentido, la cita previa también es recomendable para evitar que, por motivos de última hora, la atención presencial en el horario y lugar previsto no esté disponible por ausencia sobrevenida del personal colegial, evitando desplazamientos innecesarios del solicitante, por lo que, la vigencia del sistema de cita previa se aplicará mientras se considere aconsejable para la mejor organización de la atención presencial, de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

En todo caso, se indica que la atención presencial colegial tendrá las siguientes condiciones:

 • La atención presencial se realizará preferentemente con cita previa confirmada.
 • Se realizará de lunes a viernes, de 10 a 13 horas en el horario que se determine en la cita correspondiente.
 • La persona citada para ser atendida presencialmente deberá cumplir los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias a efectos de prevención del COVID-19, por lo que deberá disponer de los medios de prevención individuales que establezca la normativa correspondiente, no presentar síntomas relacionados con el COVID-19 u cumplir los requerimientos que se indiquen en las oficinas colegiales.
 • En caso de no cumplir los requisitos establecidos, la cita concertada podrá ser anulada.

Por otra parte, en relación con este tema, se indica que la circular 3/2020 establece el “Procedimiento extraordinario para las tramitaciones de los libros de órdenes y asistencias y libros de incidencias de originales emitidos en papel u originales digitales llevados en papel”, el cual sigue aún en vigor hasta comunicación en contrario.

A continuación, se refieren las indicaciones concretas sobre la tramitación da cita previa:

TRAMITACIÓN DE LA CITA PREVIA POR COLEGIADOS.

Los colegiados que deseen solicitar una cita previa para ser atendidos presencialmente en una oficina colegial deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones

 1. La gestión de la tramitación de la cita previa se realizará a través de le plataforma de consultas colegial.
 2. La solicitud de cita previa se deberá realizar, accediendo con el usuario y contraseña del solicitante, en la plataforma de consultas colegial y creando una solicitud en la modalidad “SOLICITUD DE ATENCIÓN PRESENCIAL” indicando las siguientes cuestiones:
 3. Motivo de la solicitud.
 4. Oficina colegial en la que se requiere ser atendido presencialmente.
 5. Fechas y horario en el que se desea ser atendido/a.
 6. Si la solicitud requiere una contestación urgente se deberá indicar en el asunto de la misma.
 7. En el supuesto de que proceda completar la solicitud o que siendo la misma completa se tenga por tramitada, se procederá a indicar dichas circunstancias, contestando a través de la propia plataforma de consultas colegial.
 8. En caso de que alguien precise modificar o cancelar una cita previa concertada, deberá comunicarlo con la mayor antelación posible.
 9. Una vez que el solicitante acuda a la oficina colegial correspondiente, deberá seguir las indicaciones de los empleados colegiales en relación con las medidas de prevención establecidas.

TRAMITACIÓN DE LA CITA PREVIA POR TERCEROS NO COLEGIADOS.

En cuanto a los proveedores, clientes, arquitectos no colegiados y cualquier tercero en general, deberán solicitar la cita previa por los formularios habilitados en la web colegial según la correspondente finalidad:

Una vez recibida la solicitud, se darán las indicaciones oportunas sobre su tramitación.


OFICINAS CENTRAIS
Praza da Quintana 1. 1º,
15704-Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981 552 400.

Atención preferentemente con cita previa.


DELEGACIÓN DE A CORUÑA
Federico Tapia 64, Baixo,15005-A CoruñaTeléfono: 981 122 255.
Atención preferentemente con cita previa.

DELEGACIÓN DE LUGO
Puro Cora Xornalistas 1,
27002-LugoTeléfono: 982 230 011.

Atención preferentemente con cita previa.Páxina web.


DELEGACIÓN DE OURENSE
Avilés de Taramancos, 38, baixo
32003-OurenseTeléfono: 988 210 553
Atención preferentemente con cita previa.

DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA
Pastor Díaz 1, 1ºA
36001-PontevedraTeléfono: 986 859 158

Atención preferentemente con cita previa.Páxina web.


DELEGACIÓN DE VIGO
R/ Dr. Cadaval 5,
36202-Vigo (Pontevedra)Teléfono: 986 439 633
Atención preferentemente con cita previa.

DELEGACIÓN DE FERROL
Avenida de Esteiro, 129. Baixo
15403-Ferrol (A Coruña)Teléfono: 981 371 545
Atención preferentemente con cita previa.

DELEGACIÓN DE SANTIAGO
Praza da Quintana 1, 1º
15704-Santiago de Compostela (A Coruña)Teléfono: 981 552 400
Atención preferentemente con cita previa.

GABINETE DE PRENSA: VÍA LÁCTEA COMUNICACIÓN
Praza da Nosa Señora da Mercé de Conxo, 6 – 1º C
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 554 407
http://www.vialactea.es/
E-mail:mfraga@vialactea.es