Actuacións do Colexio

11-02-2019
O COAG presenta recurso especial en materia de contratación contra o contrato de «Asistencia técnica para la redacción y tramitaicón de la delimitación de espacios y usos porturarios (DEUP) y el Plan Especial del Puerto de Vigo»
21-01-2019
Observacións do COAG ao anteproxecto de modificación do Decreto 143/2016
17-01-2019
O Concello de Tomiño estima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación da licitación para a contratación da redacción do Plan de Mobilidade Urbano Sustentable (PMUS).
21-12-2018
O COAG presenta Recurso en impugnación da licitación do servizo para a redacción do proxecto de terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristovo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
21-12-2018
O COAG impugna a licitación pola Deputación da Coruña da licitación para a contratación do servizo consistente na redacción do proxecto de ampliación do IES Puga y Ramón da Coruña.
10-12-2018
O COAG presenta unhas alegaciones á licitación da dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de construción do Auditorio e Escola de Música de O Grove.
03-12-2018
Alegacións do COAG ao Anteproxecto de Lei de Ordenación do Territorio de Galicia
29-11-2018
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo Concello de Tomiño para adxudicar o contrato de servizos de redacción do Plan de Mobilidade Urbano Sustentable
09-11-2018
O COAG presentou, no Ministerio de Fomento, alegacións ao estudo informativo do proxecto de nova estación intermodal de Ourense, aprobado provisoriamente, no trámite de exposición pública do mesmo anunciado polo Ministerio no BOE de 29 de setembro
31-10-2018
A Deputación Provincial da Coruña desestima o recurso que o COAG interpuxo contra a convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico de turismo