Recurso de reposición en impugnación da convocatoria do proceso selectivo para unha praza de funcionario interino (art 10.1 a) TREBEP), praza de arquitecto técnico da Escala de Administración Especial, polo sistema de oposición libre e constitución de lista de reserva e do decreto de alcaldía de 16 de febreiro de 2023, polo que se aproban as bases específicas para dito proceso selectivo (BOP Lugo Nº 45, de 24 de febreiro de 2023)

23 Mar 2023

O COAG presentou o recurso en defensa das competencias profesionais no entendemento de que algunhas funcións incluídas no posto de traballo son competencia dos Arquitectos.

Compartir