Recurso de reposición en impugnación da convocatoria do proceso selectivo para unha praza de funcionario interino (art 10.1 a) TREBEP), praza de arquitecto técnico da Escala de Administración Especial, polo sistema de oposición libre e constitución de lista de reserva e do decreto de alcaldía de 16 de febreiro de 2023, polo que se aproban as bases específicas para dito proceso selectivo (BOP Lugo Nº 45, de 24 de febreiro de 2023)

Recurso de reposición contra a licitación da Consellería de Política Social e Xuventude para a Contratación do servizo de redacción de proxecto básico e de execución, estudo de seguridade e saúde e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo modelo residencial de maiores da Xunta de Galicia na residencia de maiores A Milagrosa en Lugo incluído dentro do “Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia -financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU”. (Referencia de expediente CPS-2023-0007; Expediente 10/2023)