O Concello de Monterrei estima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación da licitación para adxudicar o Contrato de Servizos para a Redacción do PXOM

O COAG impugnara a licitación o pasado 29/11/2021. A Xunta de Goberno Local do concello, mediante resolución do 17/12/2021 acorda estimar o recurso de reposición do COAG deixando sen efecto a licitación, emendando os defectos do Prego de cláusulas administrativas particulares que rexeu esta, e convocar unha nova licitación.

ENLACE AO RECURSO.
ENLACE Á RESOLUCIÓN.

O Concello de Meaño estima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación da licitación para a adxudicación do contrato de servizos para a redacción do instrumento de planeamento denominado “Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións de A Toxa-Meaño”

O COAG impugnara dita licitación o pasado 29/11/20121. A vista da notificación do concello dita licitación tamén fora impugnada por outro Colexio Profesional. A Xunta de Goberno Local, previa estimación de ambos recursos, acordou desistir do procedemento de adxudicación, conservando os actos e trámites cuxo contido non resultaran afectados pola estimación dos recursos  e efectuar unha nova convocatoria da licitación.
 

O Concello do Porriño estima a totalidad do recurso de reposición en impugnación da licitación para a adxudicación do contrato de servizos de tarefas de apoio e colaboración na redacción de informes.

O Concello do Porriño comunica no Decreto da Alcaldía do Porriño do 10/11/2021 que estimou a totalidade das alegacións realizadas polo COAG no recurso de reposición interposto o 12/08/2021, en impugnación da licitación para a adxudicación dos servizos de realización de tarefas de apoio e colaboración na redacción de informes de diversas materias urbanísticas (expediente nº: 2093/2021).

read more…

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre a posibilidade de outorgar licencias de primeira ocupación parcial ao abeiro da normativa vixente no suposto de vivendas unifamiliares ou locais situados nestes edificios.

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación a cuestión da referencia nas que se ven detectando a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes concellos e que, por tal motivo, están a dificultar o traballo dos profesionais.

read more…

A Deputación de Lugo responde ao escrito remitido polo COAG en relación en relación ao borrador de Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para a creación do “Parque Central – Centro Xeográfico De Galicia” en Antas De Ulla

Informa o seguinte:

– Que para a elaboración de dito plan conta cun equipo multidisciplinar no que hai Enxeñeiros de Montes, Enxeñeiros Forestais, Enxeñeiro Agrícola, Enxeñeiro de Camiños e Arquitecto; aclara que as edificacións incorporadas ao borrador do plan e o detalle das mesmas proveñen de proxecto redactado por Arquitecto.

– Confirma que  para a presentación do Plan Especial definitivo logo de acadar a autorización do trámite ambiental, será redactado por un equipo multidisciplinar entre o que se incluirá un Arquitecto entre outros técnicos, como solicita o COAG no seu escrito.

– Por outra banda e no relativo á proposta do COAG convocar un concurso de proxectos  “para a concreta execución futura do plan especial no relativo á elaboración dos proxectos arquitectónicos das edificacións contempladas no plan, especialmente o edificio multiusos (…) para que esa actuación se faga dentro duns niveis óptimos de calidade arquitectónica, urbanística e medioambiental, debido á importancia da mesma”, a Deputación indica que , xa contan cun Proxecto Básico e de Execución dende o punto de vista construtivo das edificacións que forma parte do proxecto completo de actuacións que cristalizarán no futuro Parque central- Centro Xeográfico de Galicia, que xa está redactado dende hai catro meses e polo tanto non procede a convocatoria do devandito concurso de ideas.

O escrito remitido pódese descargar neste ENLACE.

Resolución do recurso en impugnación da licitación do concello de Oleiros para adxudicar o contrato de servizos para contratar a redacción do proxecto e a dirección de obra dun centro multiusos en Bastiagueiro

Resolución do recurso en impugnación da licitación do concello de Oleiros para adxudicar o contrato de servizos para contratar a redacción do proxecto e a dirección de obra dun centro multiusos en Bastiagueiro

Informase da Resolución adoptada polo Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia sobre o recurso especial en materia de contratación interposto polo COAG contra a licitación do Concello de Oleiros para a contratación do servizo para a redacción do proxecto e dirección de obra dun edificio multiusos en Bastiagueiro, que se pode consultar no seguinte ENLACE

En diia resolución estímase parcialmente o recurso do COAG e consecuentemente determinase a anulación dos pregos.

Recurso en impugnación da licitación do concello de Oleiros para adxudicar o contrato de servizos para contratar a redacción do proxecto e a dirección de obra dun centro multiusos en Bastiagueiro

O COAG presentou con data 5/07/2021 un recurso especial en materia de contratación antes o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galica impugnando a licitación do concello de Oleiros para adxudicar o contrato de servizos para contratar a redacción do proxecto e a dirección de obra dun centro multiusos en Bastiagueiro, que se pode consultar no seguinte ENLACE

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia á “interpretación do artigo 40 da Lei 2/2016 relativo ás edificacións tradicionais”

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación coa en relación á interpretación do artigo 40 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia relativo ás edificacións tradicionais.; ao detectarse a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes concellos o que, por tal motivo, están a dificultar o traballo dos profesionais.

read more…

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre “a suficiencia do proxecto básico de edificación para a concesión de licencia urbanística”

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación coa suficiencia do proxecto básico para a concesión de licencia urbanística; ao detectarse a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes concellos o que, por tal motivo, están a dificultar o traballo dos profesionais.

read more…

Solicitud de incorporación al Catálogo de Elementos Protegidos del Ayuntamiento de Madrid

La Junta de Gobierno del COAG, tras tener conocimiento de la petición que se transcribe al pie, remitida por un arquitecto gallego, profesor de la ETSA de A Coruña, quiere manifestar su apoyo a la misma y ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma de Madrid, la incorporación de dicha obra al Catálogo de Elementos Protegidos del Ayuntamiento de Madrid, que permita definitivamente su protección integral al más alto nivel, del local comercial que, en el número 55 de la calle de Jorge Juan, fue proyectado y construido entre 1987 y 1989 por el prestigioso arquitecto Francisco Alonso de Santos, para su adecuación como tienda y exposición de zapatos exclusivos, por encargo del empresario del calzado D. Manuel Losada.

Texto de la petición:

Por décadas un sinnúmero de arquitectos, y representantes de las artes y de la cultura, han visitado y reconocido, como referente indiscutible, un hito de la Gran Arquitectura, cuyo valor no depende en este caso de su tamaño, sino por ser una consumada obra del arte constructivo y un importantísimo exponente del patrimonio cívico de la ciudad de Madrid.

Se trata del local comercial que, en el número 55 de la calle de Jorge Juan, fue proyectado y construido entre 1987 y 1989 por el prestigioso arquitecto Francisco Alonso de Santos, para su adecuación como tienda y exposición de zapatos exclusivos, por encargo del empresario del calzado D. Manuel Losada.

De la magnitud y trascendencia de esta obra, dan fe las palabras de João Paulo Providência, el acreditado arquitecto, profesor y crítico portugués: “La obra arquitectónica proyectada por Francisco Alonso de Santos en el casco histórico de Madrid, inicialmente destinada a una zapatería, constituye un patrimonio cultural de suma importancia de la Arquitectura Ibérica, la Arquitectura Europea y la Arquitectura del Mundo. La fortísima experimentación estructural y constructiva, el uso exclusivo de grandes bloques de piedra semipreciosa, dan a la obra un carácter único y son, hoy en día, prácticamente imposibles de reproducir”.

El anuncio, en estos momentos, de su puesta a la venta, abre todas las alarmas sobre su continuidad y conservación, y alerta sobre su potencial pérdida irreparable.

Por lo que SOLICITAMOS, con la mayor urgencia, su incorporación al Catálogo de Elementos Protegidos del Ayuntamiento de Madrid, que permita definitivamente su protección integral al más alto nivel.

 

 

A Xunta de Goberno do COAG acordou recorrer en apelación a Sentenza 00081/2021, de 31 de marzo de 2021 do Xulgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Lugo recaída no Procedemento Ordinario 0000124/2018

Estima o recurso contencioso administrativo interposto polo Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos contra a resolución da Alcaldía do Concello de Rábade de 27/02/2018 pola que se aproba o expediente de contratación do servizo de asistencia técnico urbanística ao Concello de Rábade, no que se esixía como solvencia técnica a titulación profesional de Arquitecto. O COAG interveu como co-demandado en defensa das competencias da profesión.

O Xulgado Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo declara a firmeza da Sentenza 18/2021, de 26 de xaneiro de 2021, recaída no Procedemento Ordinario 134/2020.

A sentenza desestima un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia impugnando a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios sobre edificación residencial. A sentenza desestima íntegramente o recurso e declara conforme a dereito a resolución do Concello de Vigo. O COAG actuou en dito procedemento xudicial en defensa das competencias da profesión.

A sentenza, realiza unha análise detallada das atribucións profesionais que regula LOE e que se concretan nos artigos 12, 13 , en relación co artigo 2 do mesmo texto legal, precisando que: “Los únicos títulos que demuestran la capacitación profesional para la confección de proyectos de edificación respecto de la construcción de edificios o intervenciones sobre los existentes, con usos administrativos, sanitarios, religiosos, residenciales en todas sus formas, docentes y culturales, son el de arquitecto y el de arquitecto técnico para la dirección de la ejecución de estas obras, y sus IEEs.”

Firme a sentenza contra xa non cabe recurso contra ela.