Actuacións do Colexio

08-02-2024
Estimando a solicitude do COAG, o Concello de Redondela procedeu a modificar as bases do procedemento selectivo para a constitución dunha Bolsa de Traballo de carácter temporal de arquitecto/a, e procedeu a publicar unha nova convocatoria no BOP de Pontevedra Nº 28, de 08/02/2024.
14-12-2023
O COAG presentou un Recurso de reposición en impugnación das bases e convocatoria para proveer unha praza de arquitecto interino no Concello de Baiona
21-11-2023
Auto de 26 de outubro de 2023 (notificado o 2 de novembro) do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Ourense declarando finalizado -por satisfacción extraprocesal da pretensión ao ter anulado o concello dita convocatoria acollendo as alegacións do COAG- o recurso contencioso administrativo (Procedemento Ordinario 52/2023) interposto polo COAG en impugnación das bases da convocatoria do proceso selectivo de estabilización de emprego temporal da praza de Arquitecto Municipal do Concello de Rubiá de Valdeorras
03-11-2023
A Xunta de Goberno do COAG acordou presentar recurso de casación ante o Tribunal Supremo contra a Sentenza 380/2023, do 29 de setembro, ditada pola Sección 002 da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Recurso de apelación 4040/2023 (edificio comercial e unidade de subministro en Santiago de Compostela)
05-10-2023
Sentenza 124/2023 do Xulgado Contencioso administrativo nº1 de Lugo, recaída no Procedemento Ordinario 360/2021, desestimando o Recurso Contencioso Administrativo presentado polo Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo contra a Resolución do Concello de Vilalba ao rexeitar unha Certificación de Seguridade e Solidez Estrutural dunha edificación por vir subscrita por arquitecto técnico, e acollendo as alegacións do COAG e do Concello de Vilalba
26-09-2023
A Xunta de Goberno do COAG acordou presentar Recurso de casación ante o Tribunal Supremo contra Sentenza 244/2023, de 14 de xullo do TSXG- Residencia Maiores Vigo