Actuaciones del Colegio

22-05-2024
O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Catoira para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de mellora da mobilidade e recuperación de espazos públicos no núcleo Paseo Mirador da Ría.
20-05-2024
O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Valga para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de creación de Senda Peonil e Ciclable dende o Lugar de Castiñeiras ata o núcleo de Ponte Valga. Expediente núm.: 209/2024
15-05-2024
O COAG remitiu ao Concello de Santiago unha solicitude de ampliación do prazo de presentación de propostas. licitación que se encontra en tramitación para adxudicación do contrato de servizos de redacción de Proxecto Básico e Execución (pbe) e dirección facultativa (DO+DI+CSS) do «Barrio verde de Pontepedriña: renaturalización da mazá e creación dun corredor ecolóxico urbano». expediente: con2024000004.
19-04-2024
Alegacións do COAG ao Estudo de Impacto Ambiental do proxecto de Greenfiber en Palas de Rei
04-04-2024
O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación do Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Monforte de Lemos, adoptado en sesión de data 12.02.2024, mediante o que se aprobaron as bases e convocatoria do proceso selectivo, como funcionario, por concurso-oposición, dunha praza de Arquitecto, Escala Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1 (BOP de Lugo Nº 58, de 9 de marzo de 2024)
16-02-2024
O COAG remite un escrito alegacións ao Concello da Estrada solicitando a modificación dos criterios de adxudicación, a desistencia da licitación para a adxudicación do contrato de servizos de arquitectura para a redacción do proxecto «Peonización da Praza da Farola», e a convocatoria dun novo procedemento no que ditos criterios sexan conforme ao previsto legalmente. Expediente 6816/2023.