Recursos

O COAG presenta un recurso especial en materia de contratación en relación coa licitación do concello de Moaña para adxudicar o contrato administrativo de servizo de redacción de “Proxecto e Dirección de Obra para a construcción dun auditorio, dependencias municipais e 10 vivendas públicas para alugueiro social, garaxes e rochos na parcela resultante nº4 da equidistribución de Sisalde, Moaña”

O motivo do recurso foi o prazo de presentación das propostas que o COAG considera manifiestamente insuficiente para preparar unha proposta técnica como a esixida na licitación coa debida calidade. Enlace ao recurso.

read more

Recurso de reposición contra a licitación da Consellería de Política Social e Xuventude para a Contratación do servizo de redacción de proxecto básico e de execución, estudo de seguridade e saúde e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo modelo residencial de maiores da Xunta de Galicia na residencia de maiores A Milagrosa en Lugo incluído dentro do “Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia -financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU”. (Referencia de expediente CPS-2023-0007; Expediente 10/2023)

O COAG presentou impugnou os pregos no entendemento de que os criterios de adxudicación compre por de manifesto que os criterios de adxudicación e a súa valoración infrinxen artigo 145.4 LCSP o no cumprían co mínimo legal de que nos contratos de servicios de...

read more

Recurso de reposición en impugnación da convocatoria do proceso selectivo para unha praza de funcionario interino (art 10.1 a) TREBEP), praza de arquitecto técnico da Escala de Administración Especial, polo sistema de oposición libre e constitución de lista de reserva e do decreto de alcaldía de 16 de febreiro de 2023, polo que se aproban as bases específicas para dito proceso selectivo (BOP Lugo Nº 45, de 24 de febreiro de 2023)

O COAG presentou o recurso en defensa das competencias profesionais no entendemento de que algunhas funcións incluídas no posto de traballo son competencia dos Arquitectos.

read more

O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do concello de Lugo para adxudicar o Servizo de redacción de proxecto do Polideportivo Lugo Sport Life (Expediente: 2022/C003/000033).

Os principais motivos da impugnación foron: - Enténdese que o equipo humano mínimo esixido resulta restritivo, desproporcionado e de composición inadecuada xa que se esixía un equipo mínimo composto Arquitecto, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro Industrial xa que resulta...

read more

O COAG presenta recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia contra a licitación da Consellería de Política Social e Xuventude para a contratación do Servizo de redacción de proxecto básico e de execución e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo Modelo Residencial de Maiores da Xunta de Galicia no Centro Residencial de Atención a Persoas Dependentes (CRAPD 1) en Vigo (Pontevedra) incluído dentro do “Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia- financiado pola Unión Europea-NEXTGENERATIONUE” (Nº Expte 45/2022) referencia do expte CPS-2022-0014.

O motivo da impugnación foron os criterios de adxudicación ao entender que os criterios de adxudicación recolllidos no prego infrinxen o artigo 145.4 LCSP que establece que nos contratos de servizos de arquitectura, os criterios relacionados coa calidade deben...

read more