O COAG acordou comparecer e constituírse en parte como interesado ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Contencioso-administrativo, Sección Nº 2 (Expediente Administrativo núm. 19785/411) relativo ao Recurso Contencioso-administrativo nº 4175/2023 P. Ordinario, contra Resolución da Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo de 18/04/2023 relativa á suspensión do cómputo do prazo de vixencia do IOP, ao entender procedente a suspensión di dito prazo.

14 Set 2023

Compartir