A Xunta de Goberno do COAG acordou presentar Recurso de casación ante o Tribunal Supremo contra Sentenza 244/2023, de 14 de xullo do TSXG- Residencia Maiores Vigo

26 Set 2023

A orixe deste procedemento xudicial foi a impugnación por parte do COAG dos pregos da licitación da Consellería de Política Social e Xuventude para a contratación do Servizo de redacción de proxecto básico e de execución e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo Modelo Residencial de Maiores da Xunta de Galicia no Centro Residencial de Atención a Persoas Dependentes (CRAPD 1) en Vigo (Pontevedra) incluído dentro do “Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia- financiado pola Unión Europea-NEXTGENERATIONUE” (Nº Expte 45/2022) referencia do expte CPS-2022-0014.O motivo da impugnación foron os criterios de adxudicación ao entender que os criterios de adxudicación recollidos no prego infrinxen o artigo 145.4 LCSP que establece que nos contratos de servizos de arquitectura, os criterios relacionados coa calidade deben representar como mínimo o 51% da puntuación asignable e consecuentemente os criterios relacionados cos custes, como o prezo, non poden superar o 49%.

Presentouse un recurso especial en materia de contratación que foi desestimado polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia.

Fronte a dita desestimación presentouse recurso contencioso administrativo en vía xudicial que foi desestimado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fronte a dita desestimación acordouse presentar o recurso de casación que se encontra en trámite.

Enlace á noticia sobre a presentación do recurso contencioso administrativo

https://portal.coag.es/coagactua/o-coag-presenta-recurso-contencioso-contra-resolucion-do-tribunal-administrativo-de-galicia-de-19-de-agosto-de-2022-desestimatoria-do-recurso-do-coag-contra-os-pregos-da-contratacion-do-servizo-de-red/

Enlace á noticia anterior (agosto 2022) sobre a desestimación por parte do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia do recurso especial en materia de contratación presentado polo COAG:

https://portal.coag.es/coagactua/o-tribunal-administrativo-de-galicia-desestima-o-recurso-do-coag-contra-os-pregos-da-contratacion-do-servizo-de-redaccion-de-proxecto-basico-e-de-execucion-e-servizo-de-direccion-de-obras-de-remodelac/

Enlace á noticia anterior sobre a presentación por parte do COAG do recurso especial en materia de contratación.

https://portal.coag.es/coagactua/o-coag-presenta-recurso-especial-en-materia-de-contratacion-ante-o-tribunal-administrativo-de-contratacion-publica-de-galicia-contra-a-licitacion-da-conselleria-de-politica-social-e-xuventude-para-a-c/

Compartir