Actuacións do Colexio

15-05-2019
A Deputación Provincial da Coruña estima o recurso do COAG contra as bases para o proceso selectivo de ingreso ao corpo de profesor/a técnico de FP, especialidade de carpintería e moble, IES Calvo Sotelo.
29-04-2019
Enquisa sobre tramitación Municipal e Patrimonio
15-03-2019
Recurso de reposición contra as bases específicas que rexerán o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de profesor/a técnico de FP, especialidade fabricación e instalación de carpintaría e moble, IES Calvo Sotelo, da Deputación de A Coruña
14-02-2019
Solicitude de modificación remitida polo COAG a Nauta Sanxenxo
11-02-2019
O COAG presenta recurso especial en materia de ocntratación contra o contrato de «Asistencia técnica para la redacción y tramitaicón de la delimitación de espacios y usos porturarios (DEUP) y el Plan Especial del Puerto de Vigo»
21-01-2019
Observacións do COAG ao anteproxecto de modificación do Decreto 143/2016
17-01-2019
O Concello de Tomiño estima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación da licitación para a contratación da redacción do Plan de Mobilidade Urbano Sustentable (PMUS).
21-12-2018
O COAG presenta Recurso en impugnación da licitación do servizo para a redacción do proxecto de terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristovo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
21-12-2018
O COAG impugna a licitación pola Deputación da Coruña da licitación para a contratación do servizo consistente na redacción do proxecto de ampliación do IES Puga y Ramón da Coruña.
10-12-2018
O COAG presenta unhas alegaciones á licitación da dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra de construción do Auditorio e Escola de Música de O Grove.