Actuacións do Colexio

15-10-2018
Nota-informe técnico-xurídico elaborado pola asesoría xurídica e a area técnica sobre os supostos de necesaria obtención de licenza e os supostos sometidos ao réxime de comunicación previa/declaración responsable
10-09-2018
O COAG presentou recurso ante a Deputación de A Coruña pola convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico de turismo
24-07-2018
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo Concello de Moaña para adxudicar o contrato de servizos de redacción do Plan de Mobilidade Urbano Sustentable.
11-07-2018
Recurso de reposición fronte á licitación do Concello de Santiago para a adxudicación, polo procedemento aberto simplificado, do contrato de servizos de redacción de proxecto básico e de execución, dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde da reurbanización da Rúa Clara Campoamor.
11-07-2018
Reclamación fronte á aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do Concello de Monterroso no que respecta ao posto denominado “técnico de urbanismo”.
09-07-2018
Sinatura dun convenio para a prevención do acoso sexual nos lugares de traballo
13-06-2018
Convocatoria de COAG Axuda polo accidente da polvoreira en Tui
12-04-2018
Impuganción das bases da convocatoria de Arquitecto interino do concello de Brión
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de redacción da Modificación Puntual no ámbito do SSU- R-3 O Piñeiro, do concello de Miño
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de redacción do PXOM do concello de Cee