Xunta Xeral ordinaria 27 de maio de 2021: acordos e difusión datos participantes.

Documentación Xunta Xeral ordinaria 27 de maio. Difusión dos datos identificativos dos colexiados que participan nas Xuntas Xerais.

Tal e como se anuncia na Circular 6 2021, xa está dispoñible a documentación dos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela o día 27 de maio de 2021. Na mesma circular, tamén se comunica o acordo da Xunta de Goberno en relación coa difusión dos datos identificativos dos colexiados que participan nas Xuntas Xerais.

Máis información no Panel de Servizos

read more…

Aclaracións sobre a documentación relativa ao presuposto 2021

Aclaracións sobre a documentación relativa ao presuposto 2021

Indícase que xa está dispoñible, no apartado web de información da Xunta Xeral na web colexial para coñecemento dos colexiados, o documento co detalle da previsión de gastos e ingresos de cada delegación colexial para o exercicio 2021. Esta previsión de gastos e ingresos das delegacións consiste nunha descrición detallada das partidas e/ou actividades ás que cada delegación destina a asignación presupostaria colexial, conforme ao aprobado polas correspondentes Xuntas de delegacións celebradas no pasado mes de novembro. read more…

Ampliación dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral extraordinaria a celebrar o 21 de xullo

Ampliación dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral extraordinaria a celebrar o 21 de xullo

Tal e como se indica na Circular 17 2020, ampliouse a Orde do Día da Xunta Xeral extraordinaria do día 21 de xullo, do que se enviou unha aclaración na Circular 18 2020. Tamén está incorporado na zona web da Xunta Xeral extraordinaria, o “Informe sobre a venta do local situado nas galerías comerciais na Avda. Rosalía de Castro, nº 31, planta sótano 2º, local 11, de Santiago de Compostela”.

read more…