Rehabilitación enerxética de edificios: Instalacións de biomasa para calefacción e ACS

Rehabilitación enerxética de edificios: Instalacións de biomasa para calefacción e ACS

O vindeiro mércores día 6 de abril, de 16:00 a 20:00 h, terá lugar unha xornada de asesoramento on line organizada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en colaboración co Cluster da Biomasa de Galicia. Nela, informarase sobre as instalacións de biomasa e os seus criterios de deseño e dimensionado, atendendo especialmente ao seu potencial en actuacións de rehabilitación enerxética en usos residenciais.

Esta xornada está enmarcada dentro das accións formativas e divulgativas relacionadas coas intervencións subvencionables cos fondos europeos Next Generation [Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia]

read more…

Curso de práctica profesional 2022. Esgotado aforo primeira edición. Habilitadas prazas en edición adicional

Curso de práctica profesional 2022. Esgotado aforo primeira edición. Habilitadas prazas en edición adicional

Esgotadas las prazas inicialmente dispoñibles, vimos de habilitar novas prazas adicionais, co obxectivo de tratar de dar cobertura á elevada demanda xerada. Así, los alumnos xa matriculados serán os que integren a edición 1, e os que se matriculen a partir das 11:35 h de hoxe martes 1 de febrero, farano na edición 2. A única diferencia entre ambas edicións é a data programada para as sesións de taller. Esta información está xa incorporada ao programa do curso. read more…

Curso de práctica profesional 2022. Esgotado aforo primeira edición. Habilitadas prazas en edición adicional

Curso de práctica profesional 2022

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o curso está dirixido a:

  • Arquitectos con experiencia que desexen actualizar os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos relacionados coa práctica profesional.
  • Arquitectos que se están iniciando na práctica profesional da arquitectura.

read more…

Inspección, reparación e mantemento de edificios | Estruturas

Inspección, reparación e mantemento de edificios | Estruturas

Actuar sobre máis da metade das viviendas existentes en España antes do 2025 para cumprir cos compromisos europeos constitúe un gran reto para a nosa profesión. As axudas procedentes dos fondos “Next Generation” que o goberno vai destinar a impulsar a rehabilitación de viviendas e edificios, contribuirán a crear oportunidades profesionais para as que debemos estar preparados. Dende o COAG entendemos que, cada vez máis, a carga de traballo nos nosos estudios de arquitectura vaise desenvolver no ámbito da rehabilitación e intervención en edificios existentes. read more…

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023. Publicada convocatoria oficial. Apertura matrícula venres 17 de decembro

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023. Publicada convocatoria oficial. Apertura matrícula venres 17 de decembro

O xoves día 16 de decembro publicouse no DOG a convocatoria oficial do Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2022-2023. Tal como se indica no texto da devandita convocatoria, o prazo de matrícula abrirase ás 8:00 horas de mañá venres 17 de decembro. O acceso ás 40 prazas dispoñibles será por rigorosa orde de inscrición.

No seguinte enlace podedes consultar toda a información correspondente aos contidos do curso como ao procedemento de matrícula, prazos de inscrición e pago, e documentación acreditativa necesaria en función do tipo de solicitante, así como acceder á publicación no DOG.

[+máis información e inscrición]

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023. Publicada convocatoria oficial. Apertura matrícula venres 17 de decembro

Publicado o programa do Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza novamente este ano, en colaboración coa EGAP, a edición 2022-2023 do Curso Superior de Técnico de Urbanismo. Vense de publicar a programación do curso, contidos detallados, horarios e relatores, que podería ser obxecto de pequenos axustes e cuxa versión definitiva se publicará coa apertura da matrícula. Pódese acceder ao programa do curso no seguinte:

[+ enlace ao programa]

read more…

Xornada de asesoramento: BIM en rehabilitación

Xornada de asesoramento: BIM en rehabilitación

Convocamos unha nova xornada gratuita de asesoramento para colexiados subscritos ao servizo de formación, enmarcada dentro da liña formativa de BIM e enfocada na orientación a colexiados para a transición do CAD ao BIM.

A día de hoxe, gran parte da carga de traballo nos nosos estudios de arquitectura desenvólvese no campo da rehabilitación e intervención en edificios existentes.

As vantaxes da aplicación da metodoloxía BIM á obra nova semellan xa moi evidentes mais, trasládanse tamén aos casos de rehabilitación? Esta xornada ten como obxectivo visibilizar a adecuación e as vantaxes que presenta a metodoloxía BIM cando nos enfrontamos a traballos de rehabilitación e intervención en edificios existentes. read more…

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Curso entramado lixeiro en arquitectura

Curso entramado lixeiro en arquitectura

Este curso está organizado no marco do acordo de colaboración suscrito polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) para promover o coñecemento en materia de construción e rehabilitación con madeira e a divulgación de obras exemplares.

Ten como obxectivo que o alumno adquira os coñecementos e habilidades principais necesarias para desenvolver proxectos de arquitectura con entramado lixeiro de madeira. Para iso, analizarase a lóxica estrutural do sistema construtivo para poder desenvolver proxectos de edificacións optimizadas onde arquitectura e estrutura vaian da man.

Neste curso, os alumnos descubrirán as técnicas, detalles e materiais adecuados para proxectar edificios eficientes, duradeiros e sustentables.

read more…

Aproximación á metodoloxía BIM para arquitectos

Aproximación á metodoloxía BIM para arquitectos

Con este curso iníciase o camiño cara o coñecemento das ferramentas dixitais para a elaboración do proxecto arquitectónico nun entorno BIM dende a xeración do anteproxecto, proxecto básico e ata a elaboración do proxecto de execución.

O curso proponse como unha axuda ao arquitecto para que a transición dende un entorno CAD a un entorno baseado en procesos BIM se leve a cabo con éxito, o que lle vai permitir participar de forma efectiva nas licitacións públicas do sector da edificación. Para elo, debe coñecer as posibilidades, cualidades e potencial dos procesos BIM no sector da edificación e tomar contacto coas ferramentas dixitais dispoñibles no mercado.

read more…

Fiscalidade para arquitectos [orientando a pequenos estudios de arquitectura]

Fiscalidade para arquitectos [orientando a pequenos estudios de arquitectura]

Este curso está dirixido á xestión da fiscalidade aplicada a pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos, ferramentas e habilidades para:

  • Xestionar todos os aspectos relacionados coa fiscalidade aplicada a este tipo de actividades: o IRPF , IVE.
  • Elaboración de facturas, autoliquidación de impostos, mantemento de rexistros, etc.
  • Coñecer que gastos orixinan o dereito á dedución no desenvolvemento da actividade económica, etc.

As materias expostas basearanse na presentación e realización de exercicios prácticos.

read more…

Jornada “La figura del arquitecto conservador de edificios: el arquitecto de la casa”

Jornada “La figura del arquitecto conservador de edificios: el arquitecto de la casa”

Dentro de las novedades de la suscripción al servicio de formación para este año 2021, se convoca la primera de las nuevas jornadas gratuitas de asesoramiento para colegiados suscritos a este servicio.

Enmarcada dentro de la línea formativa de tecnología de la construcción y rehabilitación, esta jornada tiene como objetivo sensibilizar sobre la necesidad, y las ventajas, de conservar de forma permanente los edificios en que residimos.

read more…

Curso de práctica profesional 2021

Curso de práctica profesional 2021

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o curso está dirixido a:

  • Arquitectos con experiencia que desexen actualizar os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos relacionados coa práctica profesional.
  • Arquitectos que se están iniciando na práctica profesional da arquitectura. read more…
Curso online “Lei 1/2019 de rehabilitación en Galicia”

Curso online “Lei 1/2019 de rehabilitación en Galicia”

O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación ás principais novidades, procedementos e mecanismos que a Lei 1/2019, do 22 de abril, de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbanas de Galicia habilita para o fomento da rehabilitación. Estes mecanismos focalízanse, fundamentalmente, en dous ámbitos: read more…