Interposición de recurso de reposición contra convocatoria do Concello de Vila de Cruces para a provisión dunha praza de técnico medio de urbanismo en réxime de funcionario interino

26 Set 2016

A Xunta de Goberno na súa sesión 12/2016, de 21 de setembro, (sen prexuízo da previa difusión da mesma no mes de agosto na web colexial ao obxecto de que os interesados puidesen presentar en prazo a súa solicitud) acordou presentar recurso de reposición, en defensa das competencias da profesión, impugnando as bases e a convocatoria do Concello de Vila de Cruces para a provisión dunha praza de técnico medio de urbanismo en réxime de funcionario interino

Como xa se informou en comunicacións anteriores, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo (acordado pola Xunta de Goberno), é o de difundir entre os colexiados aquelas, nas que estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade coas mesmas. Compre ter en conta que a eventual presentación dun recurso no ten efectos suspensivos automáticos pola que a difusión é importante no que respecta aos prazos de presentación das solicitudes.

Así ten acontecido coa convocatoria efectuada polo concello de Vila de Cruces referenciada. A Xunta de Goberno na súa sesión 12/2016, de 21 de setembro, (sen prexuízo da previa difusión da mesma no mes de agosto na web colexial ao obxecto de que os interesados puidesen presentar en prazo a súa solicitud) acordou presentar recurso de reposición, en defensa das competencias da profesión, impugnando as bases e a convocatoria ao non estar conforme coas condicións da mesma. O motivo da impugnación é que poden participar no proceso selectivo aspirantes que teñan indistintamente a titulación de Arquitectura Técnica, Arquitectura, Enxeñería de Camiños, Canles e Portos ou Enxeñería de Obras Públicas, considerando á vista das funcións do posto, indicadas nas bases, que algunhas delas unicamente poden ser desenvolvidas plenamente e sen límites polos Arquitectos.

Máis información no seguinte ENLACE

La Xunta de Goberno en su sesión 12/2016, de 21 de septiembre, (sin perjuicio de la previa difusión de la misma en el mes de agosto en la web colegial al objeto de que los interesados pudieran presentar en plazo su solicitud) acordó presentar recurso de reposición, en defensa de las competencias de la profesión, impugnando las bases y la convocatoria del Ayuntamiento de Vila de Cruces para la provisión de una plaza de técnico medio de urbanismo en régimen de funcionario interino.

Como ya se informó en comunicaciones anteriores, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquiera otro tipo (acordado por la Xunta de Gobierno), es lo de difundir entre los colegiados aquellas, en las que estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con las mismas. Compre tener en cuenta que la eventual presentación de un recurso en el tiene efectos suspensivos automáticos por la que la difusión es importante en el que respeta a los plazos de presentación de las solicitudes.

Así ha acontecido con la convocatoria efectuada por el ayuntamiento de Vila de Cruces referenciada. La Xunta de Gobierno en su sesión 12/2016, de 21 de septiembre, (sin perjuicio de la previa difusión de la misma en el mes de agosto en la web colegial al objeto de que los interesados pudieran presentar en plazo su solicitud) acordó presentar recurso de reposición, en defensa de las competencias de la profesión, impugnando las bases y la convocatoria al no estar conforme con las condiciones de la misma. El motivo de la impugnación es que pueden participar en el proceso selectivo aspirantes que tengan indistintamente la titulación de Arquitectura Técnica, Arquitectura, Ingeniería de Caminos, Canales y Portos o Ingeniería de Obras Públicas, considerando a la vista de las funciones del puesto, indicadas en las bases, que algunas de ellas únicamente pueden ser desarrolladas plenamente y sin límites por los Arquitectos.

Máis información no seguinte ENLACE

Compartir