Interposición de recurso de reposición contra convocatoria do Concello de Vila de Cruces para a provisión dunha praza de técnico medio de urbanismo en réxime de funcionario interino

Oferta de empleo

Oferta de empleo

Pérez y Figueroa arquitectura+gestión, selecciona arquitecto/a colaborador autónomo para su estudio en A CORUÑA. Funciónes a desempeñar: Desarrollo de proyectos de rehabilitación de edificios, informes, inspeciónes técnicas.... Tipo de contrato: Colaborador autónomo...

read more

O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Catoira para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de mellora da mobilidade e recuperación de espazos públicos no núcleo Paseo Mirador da Ría.

Os principais motivos do recurso foron: a publicación de documentación o día antes da finalización do prazo de presentación de propostas e a valoración como criterios de adxudicación "contar co título de TÉCNICO ÁGORA" da Deputación de Pontevedra ou "TER ASISTIDO AO...

read more

O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Valga para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de creación de Senda Peonil e Ciclable dende o Lugar de Castiñeiras ata o núcleo de Ponte Valga. Expediente núm.: 209/2024

Os principais motivos da impugnación forom: - As melloras que se valoraban como criterios de adxudicación no entendemento de que as mesmas infrinxían a regulación sobre as melloras ao non supoñer unha perfección do contrato senón que, na opinión do COAG, suponían...

read more

O COAG remitiu ao Concello de Santiago unha solicitude de ampliación do prazo de presentación de propostas. licitación que se encontra en tramitación para adxudicación do contrato de servizos de redacción de Proxecto Básico e Execución (pbe) e dirección facultativa (DO+DI+CSS) do «Barrio verde de Pontepedriña: renaturalización da mazá e creación dun corredor ecolóxico urbano». expediente: con2024000004.

Á vista do previsto nos pregos e a proposta que hai que presentar, o COAG estima que o prazo de presentación de propostas previsto no é acaído e resulta insuficiente para preparar unha proposta coa debida calidade.

read more

O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación do Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Monforte de Lemos, adoptado en sesión de data 12.02.2024, mediante o que se aprobaron as bases e convocatoria do proceso selectivo, como funcionario, por concurso-oposición, dunha praza de Arquitecto, Escala Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1 (BOP de Lugo Nº 58, de 9 de marzo de 2024)

O motivo do recurso foi a valoración prevista nas bases do mérito consistente na "experiencia profesional" debido a que existe unha prevalencia absoluta e unha desproporción manifesta na valoración da prestación de servizos no propio concello de Monforte e os seus...

read more
Proxectos seleccionados para a Mostra Nova Arquitectura Galega

Proxectos seleccionados para a Mostra Nova Arquitectura Galega

Os 30 proxectos incluídos nesta mostra conforman a selección “Nova Arquitectura Galega 2024”, proposta polo COAG como símbolo dunha nova xeración que está chamada a definir os trazos da arquitectura galega no futuro. Nomes e proxectos de arquitectas e arquitectos que...

read more