Enquisa preferencias formativas 2020

10 Dec 2019

Co obxectivo de coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas, e de cara a establecer a programación e contidos do plan de formación 2020, pregámosvos nos cubrades esta breve enquisa na que podedes trasladarnos cales son as vosas preferencias e suxestións.
Veredes que os contidos da enquisa estrutúranse en:

  • Un primeiro bloque destinado a recoller as vosas preferencias en canto a cursos de actualización profesional (cursos de duración breve, inferior a 20 horas, sobre aspectos concretos da profesión).
  • Un segundo bloque destinado a cursos de especialización (cursos de duración maior que 30 horas).
  • Un terceiro bloque destinado a coñecer as vosas preferencias no relativo a aspectos organizativos, que nos resultan de utilidade para aliñar os horarios, ubicacións e modalidades formativas coas vosas preferencias.

Nos dous primeiros bloques (cursos de actualización profesional e cursos de especialización) inclúense unha serie de categorías temáticas de carácter xeral. Naquelas categorías que resulten do voso interese, habilítase de forma automática unha ventá de texto para que poidades concretar as vosas preferencias.
A enquisa estará dispoñible ata as 23:59h do venres 20 de decembro. Agradecémosvos de antemán a vosa colaboración, que é esencial para que a programación de actividades formativas responda ás vosas expectativas e necesidades profesionais.

CUBRIR A ENQUISA

……….

Con el objetivo de conocer vuestras preferencias y principales demandas formativas, y de cara a establecer la programación y contenidos del plan de formación 2020, os pedimos que cubráis esta breve encuesta en la que podéis trasladarnos cuáles son vuestras preferencias y sugerencias.
Veréis que los contenidos de la encuesta se estructuran en:

  • Un primero bloque destinado a la recabar vuestras preferencias en cuanto a cursos de actualización profesional (cursos de duración breve, inferior a 20 horas, sobre aspectos concretos de la profesión).
  • Un segundo bloque destinado a cursos de especialización (cursos de duración mayor que 30 horas).
  • Un tercero bloque destinado a conocer vuestras preferencias en lo relativo la aspectos organizativos, que nos resultan de utilidad para alinear los horarios, ubicaciones y modalidades formativas con vuestras preferencias.

En los dos primeros bloques (cursos de actualización profesional y cursos de especialización) se incluyen una serie de categorías temáticas de carácter general. En aquellas categorías que resulten de vuestro interés, habilitara de forma automática una ventana de texto para que podáis concretar vuestras preferencias.
La encuesta estará disponible hasta las 23:59h del viernes 20 de diciembre. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración que es esencial para que la programación de actividades formativas responda a vuestras expectativas y necesidades profesionales.

CUBRIR LA ENCUESTA

Compartir