Ante o anuncio de demolición de vivenda unifamiliar en Reza, Ourense

7 xuñ 2015

O Decano COAG, dá traslado á Xunta de Goberno do texto informativo redactado á súa petición polo Presidente da Delegación do Colexio en Ourense, e ésta Acordafacelo seu e remitilo a todos os seus compañeiros.

“Estimado Antonio,

Ante a información que me solicitas en relación á sentenza firme que ordea a demolición da vivenda unifamiliar promovida por dona Rosa Alonso e realizada polo noso compañeiro Fernando Blanco en Reza, Ourense, comunícote que dende que os membros da Xunta directiva e de Goberno de Ourense do COAG tiveron coñecemento desta situación, interesámonos por ésta, sendo revisado polos devanditos membros do COAG todo o expediente que obra no concello de Ourensepara coñecer a realidade dos feitos, co propósito de buscar algunha vía de solución a este asunto. Todo iso ata a chegada do auto do Xulgado do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense de data 5 de maio do 2015 que desestima todos os recursos formulados pola propiedade.

O certo é que se trata dunha vivenda construída en solo rústico, sen licenza, e que foi edificada e habitada sen dispoñer desta e sen posibilidade de legalizala naquel momento. Anos 90.

Baseándose no anterior, a demanda formulada por un lindante provoca finalmente unha sentenza que ordea a demolición da vivenda promovida por dona Rosa Alonso.

Cando entrou en vigor o PXOM de 2003, os propietarios tramitaron con este novo plan, vixente naquel momento, a legalización da vivenda, e despois de informes técnicos favorables, no ano 2006 un informe xurídico municipal sinala que tense de paralizar a tramitación do expediente da licenza ata que non se resolva a inexecución da sentenza de demolición.

O Concello de Ourense non tramita a inexecución da sentenza, pero tampouco a propietaria da vivenda.

No ano 2010, outro informe xurídico municipal sinala que sí se pode seguir tramitando a licenza. Así se fai, e finalmente outórgase a licenza de legalización no ano 2011. Aos poucos días e sen que ésta fose firme, e co lindante recorrendo a licenza, o pxom do 2003 é anulado por sentenza do supremo, e con el a licenza obtida, co que se reactiva a orde de demolición.

Coa anulación do pxom do 2003 cobra vixencia o pxom anterior que clasificaba o terreo como solo rústico.

Iníciase a tramitación por parte da propietaria da vivenda a delimitación de núcleo que finalmente se arquiva, posto que dende a propiedade non se responde aos requirimentos sinalados no informe do técnico municipal.

A aprobación inicial do PXOM de Ourense e que actualmente segue tramitándose, volve clasificar a parcela na que se encontra a vivenda de Rosa Alonso como solo rústico.

A demolición da vivenda está prevista para este xoves 4 de xuño do 2015 por orde do Tribunal do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense.

Se esta Orde se leva a cabo, esta persoa, pero tamén todos nós, quedarémonos sen unha das boas casas construídas en Ourense, unha casa realmente deseñada para vivir nela, unha casa para ser gozada, unha casa pensada dende o ser humano e para o ser humano, unha casa integrada perfectamente no espazo no que se sitúa, e dende este punto poderíamos defender a súa permanencia, pero non resulta posible facelo dende a legalidade.

Invocar ao non cumprimento da lei non é misión do noso colectivo e por máis que queiramos ou desexemos, non se pode defender unha obra de arquitectura que o certo é que non é legal, e cunha sentenza firme de demolición.

O COAG estivo por medio da delegación de Ourense intentando axudar, pero ás veces, non pode facer máis.”

En Reza, Ourense,A Xunta de Goberno do COAG
Reza 1
El Decano COAG, da traslado a la Xunta de Goberno del texto informativo redactado a su petición por el Presidente de la Delegación del Colexio en Ourense, y ésta Acuerda hacerlo  suyo y remitirlo a todos sus compañeros.
“Estimado Antonio,
Ante la información que me solicitas en relación a la sentencia firme que ordena la demolición de la vivienda unifamiliar promovida por doña Rosa Alonso y realizada por nuestro compañero Fernando Blanco en Reza, Ourense, te comunico que desde que los miembros de la Xunta directiva y de Goberno de Ourense del COAG tuvieron conocimiento de esta situación, nos interesamos por ésta, siendo revisado por dichos miembros del COAG todo el expediente que obra en el concello de Ourense para conocer la realidad de los hechos, con el propósito de buscar alguna vía de solución a este asunto. Todo eso hasta la llegada del auto del Xulgado do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense de fecha 5 de mayo do 2015 que desestima todos los recursos formulados por la propiedad.
Lo cierto es que se trata de una vivienda construída en suelo rústico, sin licencia, y que fue edificada y habitada sin disponer de esta y sin posibilidad de legalizarla en aquel momento. Años 90.
Basándose en lo anterior, la demanda formulada por un lindante provoca finalmente una sentencia que ordena la demolición de la vivienda promovida por doña Rosa Alonso.
Cuando entró en vigor el PXOM de 2003, los propietarios tramitaron con este nuevo plan, vigente en aquel momento, la legalización de la vivienda, y después de informes técnicos favorables, en el año 2006 un informe jurídico municipal señala que se tiene que paralizar la tramitación del expediente de la licenza hasta que no se resuelva la inejecución de la sentencia de demolición.
El Concello de Ourense no tramita la inejecución de la sentencia, pero tampoco la propietaria de la vivienda.
En el año 2010, otro informe jurídico municipal señala que sí se puede seguir tramitando la licencia. Así se hace, y finalmente se otorga la licencia de legalización en el año 2011. A los pocos días y sin que ésta fuese firme, y con el lindante recurriendo la licencia, el pxom de 2003 es anulado por sentencia del Supremo, y con él la licencia obtenida, con lo que se reactiva la orden de demolición.
Con la anulación del pxom do 2003 cobra vigencia el pxom anterior que clasificaba el terreno como suelo rústico.

Se inicia la tramitación por parte de la propietaria de la vivienda la delimitación de núcleo que finalmente se archiva, puesto que desde la propiedade no se responde a los requirimentos señalados en el informe del técnico municipal.

La aprobación inicial del PXOM de Ourense y que actualmente sigue tramitándose, vuelve a clasificar la parcela en la que se encuentra la vivienda de Rosa Alonso como suelo rústico.
La demolición de la vivenda está prevista para este jueves 4 de junio de 2015 por orden del Tribunal do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense.
Si esta Orden se lleva a cabo, esta persoa, pero también todos nosotros, nos quedaremos sin una de las buenas casas construídas en Ourense, una casa realmente deseñada para vivir en ella, una casa para ser gozada, una casa pensada desde el ser humano y para el ser humano, una casa integrada perfectamente en el espacio en que se sitúa, y desde este punto podríamos defender su permanencia, pero no resulta posible hacerlo desde la legalidad.

Invocar al no cumplimiento de la ley no es misión de nuestro colectivo y por más que queramos o deseemos, no se puede defender una obra de arquitectura que lo cierto es que non es legal, y con una sentencia firme de demolición.

El  COAG estuvo por medio de la delegación de Ourense intentando ayudar, pero a veces, no se puede hacer más.”

En Reza, Ourense,
La Xunta de Goberno do COAG

Compartir