Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Aberta matrícula terceira edición, outubro 2021

13 Out 2021

Dada a elevada demanda rexistrada e o número de colexiados en lista de espera, vimos de abrir a matrícula nunha terceira edición deste curso, que terá lugar durante este mes de outubro (ver programación detallada)

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Prezos de matrícula:

 • Matrícula ordinaria: 100 euros
 • Arquitectos colexiados: 65 euros
 • Arquitectos colexiados suscritos ao servizo de formación: 45 euros

Metodoloxía 

 • Flexibilidade para o alumno.
 • Enfoque práctico.
 • Fomento da participación.
 • Posibilidade de seguemento on line [en tempo real] ou off line [en diferido]
 • O curso desenvólvese en modalidade íntegramente on-line, utilizando como soporte a plataforma de formación on line do COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaránse todas as actividades e recursos que se utilizarán.

Programa completo e matrícula 

No programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explícanse as actividades que integran o curso e a súa temporalización e modalidades de seguemento.

————————–
[esp]
Dada a elevada demanda registrada y el número de colegiados en lista de espera, hemos abierto la matrícula en una tercera edición de este curso, que tendrá lugar durante este mes de octubre (ver programación detallada).

Este curso tiene como objetivos principales que los alumnos adquieran los conocimientos precisos y especializados necesarios en materia de ahorro energético.

Para ello es necesario, por una parte, conocer, desde un punto de vista práctico, tanto el marco regulador actual, con las recientes modificaciones tanto en materia de ahorro de energía CTE-HE como de la certificación energética y, por otra, las herramientas de cálculo que permiten verificar el cumplimiento de dichas exigencias. En este curso nos centraremos en las herramientas que la Administración pone a disposición de los técnicos para este fin: La herramienta unificada Lider Calener [HULC] y la aplicación CE3x.

Las materias desarrolladas se apoyarán en la exposición de contenidos teóricos y en talleres prácticos. La metodología, actividades y programación se detallan en el  programa del curso.

Precios de matrícula:

 • Matrícula ordinaria: 100 euros
 • Arquitectos colegiados: 65 euros
 • Arquitectos colegiados suscritos al servicio de formación: 45 euros

Metodología 

 • Flexibilidad para el alumno [Sólo dos jornadas de asistencia en directo obligatorias]
 • Enfoque práctico.
 • Fomento de la participación.
 • Posibilidad de seguimiento on line [en tiempo real] u off line [en diferido]
 • El curso se desarrolla en modalidad íntegramente on-line, utilizando como soporte la plataforma de formación on line del COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será el medio a través del que se canalizará toda la operativa del curso, y en ella se habilitarán todas las actividades y recursos que se utilizarán.

Programa completo y matrícula 

En el programa completo, que puede consultarse a continuación, se describe la metodología y explican las actividades que integran en curso y su temporalización y modalidades de seguimiento.

Compartir