Exposición «Arquitecturas debuxadas. Compostela», de Santiago Catalán

10 maio 2021

No Museo das Peregrinacións e de Santiago está dispoñible, ata o 31 de maio, a exposición «Arquitecturas debuxadas. Compostela» con ilustracións do arquitecto, debuxante e pintor Santiago Catalán.

Arquitecturas debuxadas, nova exposición do Museo das Peregrinacións e de Santiago, ubicada no primeiro andar da sede de Praterías. Santiago Catalán pon a disposición do público todo un compendio de arquitecturas configurado ao redor da catedral e da cidade de Compostela. Cunha visión e unhas perspectivas completamente diferentes, o autor engade unha mirada tridimensional para conformar un novo discurso no que se fai partícipe á cidadanía. A esta chámanlle a atención as cores imposibles e a caligrafía que serve de perpiaño a todo o conxunto.

O Museo das Peregrinacións e de Santiago promove con esta exposición a revalorización do patrimonio cultural galego, especialmente o relacionado coa meta da peregrinación xacobea, un programa expositivo con máis de dez anos de vida.

«Santiago Catalán proxecta sobre esta cidade a mirada do arquitecto, observa e formula interrogantes sobre a forma en que foi construído cada elemento. O autor interpreta o obxecto edificado superpoñendo as arquitecturas desde perspectivas distintas para armar un novo relato a partir da intencionada lectura de fustes, gálibos, entaboamentos, ornamentos e figuras. Volumes solapados debuxados con rigor, esmiuzando perpiaño por perpiaño, textura por textura. A capacidade do autor queda patente nestes debuxos trazados tenazmente cun sinxelo lapis, cun gran dominio da representación arquitectónica, enriquecida coa sensibilidade coa que aplica cores imposibles e caligrafías inacabables. Mediante un trazo primoroso Compostela adquire da súa man, espazo e volume, luz e sombra» (Xerardo Estévez, prólogo do libro “Arquitecturas debuxadas. Compostela”).

Santiago Catalán (Madrid, 1954) é arquitecto, debuxante e pintor. Desde a súa titulación na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1978 compaxinou a súa faceta profesional (con proxectos de edificios públicos, restauración de monumentos, deseño interior e deseño gráfico) cunha intensa dedicación ao debuxo e ao mundo da arte en xeral ao participar en numerosas mostras individuais e colectivas, e sendo ademais fundador e socio da galería alternativa e grupo artístico Bacabú, dinamizador da vida cultural da cidade de Lugo, o seu lugar de residencia desde o ano 1980.

No últimos seis anos, a inclinación cara ao debuxo intensificouse co empeño de recoller sobre o papel as arquitecturas representativas das máis importantes cidades galegas. Santiago de Compostela, Lugo, A Coruña, Vigo e Pontevedra concrétanse en preto de douscentos debuxos xa realizados; Ourense e Ferrol completarán máis tarde unha versión de Galicia debuxada. Todo iso traduciuse na publicación de dous libros titulados «Arquitecturas debuxadas», Lugo e Compostela, que recollen textos e máis de cen debuxos do autor.

Máis información en https://bit.ly/2Ulss25 

A exposición estará aberta ao público ata o 31 de maio de 2021.

[Para máis información prema na seguinte ligazón Santiago Catalán]

O libro da exposición está dispoñible en Libros COAG.


Exposición «Arquitecturas debuxadas. Compostela», de Santiago Catalán

En el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago está disponible, hasta el 31 de mayo, la exposición «Arquitecturas dibujadas. Compostela» con ilustraciones del arquitecto, dibujante y pintor Santiago Catalán.

Arquitecturas dibujadas, nueva exposición del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, ubicada en la primera planta de la sede de Platerías. Santiago Catalán pone a disposición del público todo un compendio de arquitecturas configurado alrededor de la catedral y de la ciudad de Compostela. Con una visión y unas perspectivas completamente diferentes, el autor añade una mirada tridimensional para conformar un nuevo discurso en el que se hace partícipe a la ciudadanía. A esta le llaman la atención los colores imposibles y la caligrafía que sirve de perpiaño a todo el conjunto.

El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago promueve con esta exposición a revalorización del patrimonio cultural gallego, especialmente el relacionado con la meta de la peregrinación xacobea, un programa expositivo con más de diez años de vida.

«Santiago Catalán proyecta sobre esta ciudad la mirada del arquitecto, observa y formula interrogantes sobre la forma en que fue construido cada elemento. El autor interpreta el objeto edificado superponiendo las arquitecturas desde perspectivas distintas para armar un nuevo relato a partir de la intencionada lectura de fustes, gálibos, entablamentos, ornamentos y figuras. Volúmenes solapados dibujados con rigor, desmenuzando perpiaño por perpiaño, textura por textura. La capacidad del autor queda patente en estos dibujos trazados tenazmente con un sencillo lápiz, con un gran dominio de la representación arquitectónica, enriquecida con la sensibilidad con la que aplica colores imposibles y caligrafías inacabables. Mediante un trazo primoroso Compostela adquiere de su mano, espacio y volumen, luz y sombra» (Xerardo Estévez, prólogo del libro “Arquitecturas dibujadas. Compostela”).

Santiago Catalán (Madrid, 1954) es arquitecto, dibujante y pintor. Desde su titulación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1978 compaginó su faceta profesional (con proyectos de edificios públicos, restauración de monumentos, diseño interior y diseño gráfico) con una intensa dedicación al dibujo y al mundo del arte en general al participar en numerosas muestras individuales y colectivas, y siendo además fundador y socio de la galería alternativa y grupo artístico Bacabú, dinamizador de la vida cultural de la ciudad de Lugo, su lugar de residencia desde el año 1980.

En el últimos seis años, la inclinación hacia el dibujo se intensificó con el empeño de recoger sobre el papel las arquitecturas representativas de las más importantes ciudades gallegas. Santiago de Compostela, Lugo, A Coruña, Vigo y Pontevedra se concretan en cerca de doscientos dibujos ya realizados; Ourense y Ferrol completarán más tarde una versión de Galicia dibujada. Todo eso se tradujo en la publicación de dos libros titulados «Arquitecturas dibujadas», Lugo y Compostela, que recogen textos y más de cien dibujos del autor.

Más información en https://bit.ly/2Ulss25 

La exposición estará abierta al público hasta el 31 de mayo de 2021.

[Para más información pulse en el siguiente enlace Santiago Catalán]

El libro de la exposición está disponible en Libros COAG.

Compartir