Urbanización rúa San Marcos. Lugo

30 Abr 2014

Roberto López+José Doncel

A proposta formulada parte da busca dun ESPAZO INTEGRADO no que se incorpora ao conxunto urbano o perímetro circundante a unha edificación representativa na cidade. Proponse unha interrelación entre dous ámbitos hoxe disociados: o ESPAZO PRAZA e o ESPAZO XARDÍN.

La propuesta planteada parte de la búsqueda de un ESPACIO INTEGRADO en el que se incorpora al conjunto urbano el perímetro circundante a una edificación representativa en la ciudad. Se propone una interrelación entre dos ámbitos hoy disociados: el ESPACIO PLAZA y el ESPACIO JARDÍN.

Obra
Peatonalizacion y adecuación del entorno de la rúa San Marcos

Situación
rúa san Marcos – Lugo – Galicia – España

Arquitectos
DOPI arquitectos asociados. Roberto López Piñeiro (1444), José Doncel Cerviño (1635)

Colaboradores
Eduardo Rodríguez Matute (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos), Roberto Gegúndez Herrero (Ingeniero Técnico Agrícola), Belén Feijóo Lombao (arquitecto)

Año
2012

Ambos os dous espazos conéctanse a través das quellas laterais ao edificio da Deputación Provincial que modifican o seu valor urbano ao pasar de ser espazos residuais a novos elementos integrados nos percorridos urbanos, e que buscan ter un carácter e un sentido máis alá do meramente comunicativo.

Ambos espacios se conectan a través de los callejones laterales al edificio de la Diputación Provincial que modifican su valor urbano al pasar de ser espacios residuales a nuevos elementos integrados en los recorridos urbanos, y que buscan tener un carácter y un sentido más allá del meramente comunicativo.

0083 san marcos lugo 02

A praza
O ESPAZO PRAZA ordénase sobre a base de criterios sinxelos, pero matizado mediante a aparición de tres zonas diferenciadas en canto ao seu carácter; un espazo/ tres ámbitos:

– estar: árbores – descanso
– simbolismo: fontes – bandeiras
– información+circulación: rúas – expositores

As dúas direccións lineais organizan o espazo de estanza. A dirección oblicua, paralela á Muralla, ordena as aliñacións de árbores, organiza a disposición dos mastros das bandeiras institucionais, e determina a disposición dos elementos de iluminación. Todo iso axuda a xerar unha integración do espazo Praza co espazo Xardín.

O espazo unifícase, pero á vez subdivídese mediante matices que se unen ao uso. A zona central libérase de calquera elemento de mobiliario urbano para destacar a parte central da fachada e marcar claramente o acceso ao Edificio Institucional.

A zona esquerda convértese no espazo de estanza no que as árbores, os bancos e os farois crean un ámbito de repouso (sombra, independencia, lixeira iluminación, colorido…)

A zona dereita permite o desfrute do espazo urbano dun modo máis libre, máis cambiante, de forma que sexa posible a situación de elementos ou actividades diversas. En busca do dinamismo que o uso suxire, e coa intención de conservar parte do recordo do anterior espazo urbano, se propón a situación dunhas pequenas fontes mediante a disposición de varios xogos de chorros verticais de auga proxectada situados entre un XOGO DE DADOS que se elevan do pavimento coma se fosen pezas deste que se desencaixan.

La plaza
El ESPACIO PLAZA se ordena en base a criterios sencillos, pero matizado mediante la aparición de tres zonas diferenciadas en cuanto a su carácter; un espacio/ tres ámbitos:

– estar: árboles – descanso
– simbolismo: fuentes – banderas
– información+circulación: calles – expositores

Las dos direcciones lineales organizan el espacio de estancia. La dirección oblicua, paralela a la Muralla, ordena las alineaciones de árboles, organiza la disposición de los mástiles de las banderas institucionales, y determina la disposición de los elementos de iluminación. Todo ello ayuda a generar una integración del espacio Plaza con el espacio Jardín.

El espacio se unifica, pero a la vez se subdivide mediante matices que se unen al uso. La zona central se libera de cualquier elemento de mobiliario urbano para destacar la parte central de la fachada y marcar claramente el acceso al Edificio Institucional.

La zona izquierda se convierte en el espacio de estancia en el que los árboles, los bancos y las farolas crean un ámbito de reposo (sombra, independencia, ligera iluminación, colorido…)

La zona derecha permite el disfrute del espacio urbano de un modo más libre, más cambiante, de forma que sea posible la ubicación de elementos o actividades diversas. En búsqueda del dinamismo que el uso sugiere, y con la intención de conservar parte del recuerdo del anterior espacio urbano, se propone la ubicación de unas pequeñas fuentes mediante la disposición de varios juegos de chorros verticales de agua proyectada situados entre un JUEGO DE DADOS que se elevan del pavimento como si fuesen piezas de éste que se desencajan.

0083 san marcos lugo 06

As quellas
Búscase acurtar espacial e visualmente o percorrido lonxitudinal de ambas as dúas quellas mediante o baleirado dos espazos contiguos ás naves laterais da Deputación para conseguir separar o Edificio Institucional das edificacións anexas situadas como continuación deste. Esta actuación, que abre en maior medida os xardíns ao espazo urbano, permite á súa vez deixar que o Xardín asome á quella, xerando unha ruptura espacial e visual do seu exceso de lonxitude.

Na quella lateral, situada tras o Centro de Saúde da Praza do Ferrol, a negativa presencia dunha escaleira de emerxencia de aspecto moi deteriorado fai que se formule unha intervención para a mesma que a integre co resto da proposta. Suxírese unha pel que a envolva de forma que cre unha especie de halo que sen chegar a ocultar a súa estrutura, rompa a súa potente verticalidade que á vez dote ao elemento de certa plástica escultural.

Los callejones
Se busca acortar espacial y visualmente el recorrido longitudinal de ambos callejones mediante el vaciado de los espacios contiguos a las naves laterales de la Diputación para conseguir separar el Edificio Institucional de las edificaciones anexas situadas como continuación del mismo. Esta actuación, que abre en mayor medida los jardines al espacio urbano, permite a su vez dejar que el Jardín asome al callejón, generando una ruptura espacial y visual de su exceso de longitud.

En el callejón lateral, situado tras el Centro de Salud de la Plaza del Ferrol, la negativa presencia de una escalera de emergencia de aspecto muy deteriorado hace que se plantee una intervención para la misma que la integre con el resto de la propuesta. Se sugiere una piel que la envuelva de forma que cree una especie de halo que sin llegar a ocultar su estructura, rompa su potente verticalidad que a la vez dote al elemento de cierta plástica escultural.

0083 san marcos lugo 08

Os xardíns
A incorporación dos Xardíns da Deputación ao conxunto urbano suxírenos a necesidade dunha maior PERMEABILIDADE URBANA entre estes e os espazos de acceso (quellas). Elimínanse os elementos de delimitación situados nos catro puntos indicados, operando a través de pequenas demolicións que permiten a filtración do Xardín nas quellas, manifestada mediante a aparición exterior das plantas e dados pétreos do interior; e a filtración da trama urbana no Xardín, mediante a continuidade dos pavimentos graníticos das quellas que se dilúen paulatinamente no interior.

Ademais de posibilitar a obrigada convivencia entre o peón e o acceso rodado aos garaxes da Deputación, a ordenación interior responde a un criterio de mantemento das dúas direccións establecidas no ESPAZO PRAZA: a dirección da rúa San Marcos e a dirección da Muralla. Con estas referencias establécese o sistema de camiños e xardíns que permiten compoñer un xardín de formulación xeométrica clásica, pero cun desenvolvemento formal contemporáneo, no que as variedades de plantas utilizadas, as súas distintas formas e cores e a súa disposición formal, unidas ás especies arbóreas existentes que se conservan, dan forma e vida a un espazo polo que transitar de modo relaxado, en silencio, aínda encontrándose en pleno centro urbano.

Dispóñense espazos de estanza dotados dun mínimo mobiliario urbano realizado con bancos de madeira apoiados en soportes de aceiro. Os xardíns delimítanse con pezas de lousa colocadas en posición vertical. As alturas destes muros serán variables de forma que os novos sendeiros se adapten á topografía existente no xardín actual conservando as súas ondulacións e cortándoas onde resulte necesario.

Los jardines
La incorporación de los Jardines de la Diputación al conjunto urbano nos sugiere la necesidad de una mayor PERMEABILIDAD URBANA entre éstos y los espacios de acceso (callejones). Se eliminan los elementos de delimitación situados en los cuatro puntos indicados, operando a través de pequeñas demoliciones que permiten la filtración del Jardín en los callejones, manifestada mediante la aparición exterior de las plantas y dados pétreos del interior; y la filtración de la trama urbana en el Jardín, mediante la continuidad de los pavimentos graníticos de los callejones que se diluyen paulatinamente en el interior.

Además de posibilitar la obligada convivencia entre el peatón y el acceso rodado a los garajes de la Diputación, la ordenación interior responde a un criterio de mantenimiento de las dos direcciones establecidas en el ESPACIO PLAZA: la dirección de la calle San Marcos y la dirección de la Muralla. Con estas referencias se establece el sistema de caminos y parterres que permiten componer un jardín de planteamiento geométrico clásico, pero con un desarrollo formal contemporáneo, en el que las variedades de plantas utilizadas, sus distintas formas y colores y su disposición formal, unidas a las especies arbóreas existentes que se conservan, dan forma y vida a un espacio por el que transitar de modo relajado, en silencio, aún encontrándose en pleno centro urbano.

Se disponen espacios de estancia dotados de un mínimo mobiliario urbano realizado con bancos de madera apoyados en soportes de acero. Los parterres se delimitan con piezas de pizarra colocadas en posición vertical. Las alturas de estos muros serán variables de forma que los nuevos senderos se adapten a la topografía existente en el jardín actual conservando sus ondulaciones y cortándolas donde resulte necesario.

memoria y planos – Roberto López+José Doncel
fotografías – Roberto López+José Doncel, La Voz de Galicia (Óscar Cela)

0083 san marcos lugo 09

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS (Santiago de Compostela)

Compartir