Reforma interior de Planta Segunda y Bajocubierta para dos viviendas. Ferrol

16 maio 2014

Alfredo Alcalá+Ramón Montero

Reforma interior e reconstrución da cuberta da planta segunda e baixocuberta do edificio situado na rúa do Carmen. A finalidade da obra era acondicionar as dúas plantas, en estado de abandono, para situar dúas vivendas en aluguer.

Reforma interior y reconstrucción de la cubierta de la planta segunda y bajocubierta del edificio situado en calle del Carmen. La finalidad de la obra era acondicionar las dos plantas, en estado de abandono, para ubicar dos viviendas en alquiler.

Obra
Reforma interior de Planta Segunda y Bajocubierta para dos viviendas

Situación
c/ del Carmen 1, piso 2º y B.C. Ferrol – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Alfredo Alcalá Navarro (75), Ramón Montero Cereijo (3759)

Colaboradores
José Carlos López Vila (arquitecto técnico)

Fotografía
Ramón Montero Cereijo

Año
2012

memoria histórica. estado previo
O edificio sobre o que se interveu, se encontra situado no Cantón de Molins esquina rúa do Carmen e foi levantado en 1888 por Faustino Domínguez y Coumes e Manuel Riva de Soto. Correspóndese á mazá triangular que completa o barrio da Madalena sobre a Alameda.

O edificio caracterízase por achegar unha solución en continuidade das súas dúas fachadas, á rúa do Carmen e ao Cantón de Molíns, e pola grande altura dos seus pisos (ata 4 metros de altura), resolvendo un programa de baixo e dúas plantas no que habitualmente ocuparían baixo e tres.

memoria histórica. estado previo
El edificio sobre el que se intervino, se encuentra situado en el Cantón de Molins esquina calle del Carmen y fue levantado en 1888 por Faustino Domínguez y Coumes y Manuel Riva de Soto. Se corresponde a la manzana triangular que completa el barrio de la Magdalena sobre la Alameda.

El edificio se caracteriza por aportar una solución en continuidad de sus dos fachadas, a la calle del Carmen y al Cantón de Molíns, y por la gran altura de sus pisos (hasta 4 metros de altura), resolviendo un programa de bajo y dos plantas en lo que habitualmente ocuparían bajo y tres.

0102 calle carmen ferrol 02

O estado do inmoble antes da actuación era próximo á ruína, derivado dunha mala conservación da cuberta e falta de mantemento, mostrando vigas con avanzado estado de podremia e elementos estruturais inestables. Os elementos comúns, escaleiras e portal tamén se deterioraran por entrada de auga e intervencións pouco acertadas (principalmente de instalacións).

Por outro lado nunhas catas previas efectuadas descubriuse unha moi interesante estrutura de vigas de madeira de piñeiro tea, que separaban a planta segunda da baixocuberta, de escuadría perfecta e unhas lonxitudes que nalgún caso superaban os 14 metros.

El estado del inmueble antes de la actuación era cercano a la ruina, derivado de una mala conservación de la cubierta y falta de mantenimiento, mostrando vigas con avanzado estado de pudrición y elementos estructurales inestables. Los elementos comunes, escaleras y portal también se habían deteriorado por entrada de agua e intervenciones poco acertadas (principalmente de instalaciones).

Por otro lado en unas catas previas efectuadas se descubrió una muy interesante estructura de vigas de madera de pino tea, que separaban la planta segunda de la bajocubierta, de escuadría perfecta y unas longitudes que en algún caso sobrepasaban los 14 metros.

0102 calle carmen ferrol 03

proposta
A propiedade formúlanos a recuperación da planta segunda e baixocuberta para aloxar dúas vivendas de aluguer, de aproximadamente 120 metros cadrados cada unha.

O proxecto formulouse dende un proceso previo de limpeza, suprimindo todos os elementos discordantes e deteriorados. Diso xorde unha preciosa estrutura de madeira que se converte no elemento articulador do proxecto, indicando direccións, cotas e distribucións de ambas as dúas vivendas, estando presente en todas as estanzas.

Construtivamente respectáronse os materiais orixinais, como as vigas de madeira, morteiros de cal, canterías, etc… e incluíronse as súas “versións industrializadas” a xeito de taboleiros mariños e tabiques de xeso laminado que resolven todos os paramentos das vivendas. Do mesmo modo se reinterpreta a galería como elemento de “colchón térmico”, integrándoa visualmente dentro das distintas estanzas a través dun cerramento de vidro.

propuesta
La propiedad nos plantea la recuperación de la planta segunda y bajocubierta para alojar dos viviendas de alquiler, de aproximadamente 120 metros cuadrados cada una.

El proyecto se planteó desde un proceso previo de limpieza, suprimiendo todos los elementos discordantes y deteriorados. De ello surge una preciosa estructura de madera que se convierte en el elemento articulador del proyecto, indicando direcciones, cotas y distribuciones de ambas viviendas, estando presentes en todas las estancias.

Constructivamente se han respetado los materiales originales, como las vigas de madera, morteros de cal, canterías, etc… y se han incluido sus “versiones industrializadas” a modo de tableros marinos y tabiques de yeso laminado que resuelven todos los paramentos de las viviendas. Del mismo modo se reinterpreta la galería como elemento de “colchón térmico”, integrándola visualmente dentro de las distintas estancias a través de un cerramiento de vidrio.

0102 calle carmen ferrol 06

O resultado obtido son dúas vivendas (unhas das cales se resolve en dúas plantas) que destacan pola súa luminosidade e o seu grande interese espacial, onde os espazos das distintas plantas se envorcan uns sobre os outros, permitindo un desfrute da totalidade do volume da vivenda dende calquera estanza.

O resultado da intervención pon en valor a calidade da construción orixinal, non alterando a súa percepción urbana, pero dotando ás vivendas dun espazo interior totalmente renovado e adaptado ás necesidades actuais.

El resultado obtenido son dos viviendas (una de las cuales se resuelve en dos plantas) que destacan por su luminosidad y su gran interés espacial, donde los espacios de las distintas plantas se vuelcan unos sobre los otros, permitiendo un disfrute de la totalidad del volumen de la vivienda desde cualquier estancia.

El resultado de la intervención pone en valor la calidad de la construcción original, no alterando su percepción urbana, pero dotando a las viviendas de un espacio interior totalmente renovado y adaptado a las necesidades actuales.

memoria y planos – Alfredo Alcalá y Ramón Montero

0102 calle carmen ferrol 11

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir