QGIS INTENSIVO (nivel I y II)

22 Abr 2016

QGIS é un dos GIS de escritorio máis importantes no mundo das tecnoloxías geoespaciais. Basado no código aberto,  permitenos ter tódalas capacidades de traballo con información espacial de forma gratuita. QGIS dispon dunha interfaz moi cuidada e estable, que nos permite traballar con arquivos vectoriais e raster de múltiples formatos, e a execución de análisis simples pero tamén abordar tarefas complexas de investigación con datos georreferenciados.

QGIS (nivel I E II) ONLINEF: Online (40h ebinar + 50h e-learning)
Datas de webinars:
– Nivel I: Maio 27, 28 e Xuño 03 e 10
– Nivel II: Xuño 17, 18, 24 e 25.

Obxectivos do curso

O alumno adquiere os coñecementos en sistemas de información geográfica utilizando o software AGIS (software libre) para o traballo con datos vectorias, creación de planos e análisis espacial básico.

 • Nivel Iniciación
  O alumno adquire os coñecementos en Sistemas de Información Xeográfica utilizando o software QGIS (software libre) para o traballo con datos vectoriales, creación de planos e análise espacial básico.
  Clases nivel iniciación (webinars): Nas clases veranse as ferramentas máis importantes de QGIS, como poden ser a carga de datos, creación e edición cartográfica, simboloxía, creación de planos e análise espacial. Tamén se profundarán en conceptos xerais dos SIG así como nas fontes de Cartografía existentes para o seu uso tanto por descarga como por WMS (Catastro, PNOA, SIGPAC…). Veranse as vantaxes de QGIS como software libre.
 • Nivel Intermedio
  Orientado á especialización en QGIS, mediante o uso de ferramentas avanzadas de edición e de análise, tanto raster como vectorial. Así mesmo capacitarase ao alumno para poder traballar con datos lidar na realización de modelos do terreo de alta resolución, e a publicación dos resultados na web mediante o uso de QGISCloud.
  Clases nivel intermedio (webinars): Abarcaremos tarefas que nos permiten realizar un traballo completo con ferramentas dispoñibles en QGIS:
  – Edición avanzada de elementos vectoriales.
  – Georreferenciación de imaxes con QGIS.
  – Análise raster avanzado con ferramentas de SAGA e QGIS.
  – Traballo con datos LIDAR mediante ferramentas de LASTools.
  – Automatización de tarefas mediante a construción de Modelos
  –  Publicación de información xeográfica mediante QGISCloud
  Parte e-learning: Parte correspondente a 25h por nivel (total 50 h) xestionada mediante a plataforma de formación, onde o alumno realizará exercicios obrigatorios relacionados cos contidos impartidos na “clases”, estando tutorizado en todo momento polos docentes.

Precios de matricula Ordinaria.: 

336€ Mátricula ordinaria
303€ Colexiado COAG
266€ desempregados e estudante
245€ Colexiado COAG subscritos ao servizo de Formación.

Inscripción : Incripcion_precios_QGIS

Ampliar información DOSIER_QGIS_Intensivo 

Máis información e inscrición

………

QGIS es un de los GIS de escritorio más importantes en el  mundo de las tecnologías geoespaciales. Basado en código abierto,  nos permite tener todas las capacidades de trabajo con información espacial de forma gratuita. QGIS dispone de una interfaz muy cuidada y estable, que nos permite trabajar con archivos vectoriales y raster de múltiples formatos, y la ejecución de análisis simples pero también abordar tareas complejas de investigación con datos georreferenciados.  

QGIS (nivel I E II) ONLINEF: Online (40h ebinar + 50h e-learning)

Fechas de webinars:

– Nivel I: Mayo 27, 28 e Juño 03 e 10

– Nivel II: Junio 17, 18, 24 e 25. 

Objetivos del curso: 

El alumno adquiere los conecimientos en sistemas de información geográfica utilizando el software AGIS (software libre) para el trabajo con datos vectoriales, creación de planos y análisis espacial básico. 

 • Nivel inciciación:
  El alumno adquiere los conocimientos en Sistemas de Información Geográfica utilizando el software QGIS (software libre) para el trabajo con datos vectoriales, creación de planos y análisis espacial básico.
  Clases nivel iniciación (webinars): En las clases se verán las herramientas más importantes de QGIS, como pueden ser la carga de datos, creación y edición cartográfica, simbología, creación de planos y análisis espacial. También se profundizarán en conceptos generales de los SIG así como en las fuentes de Cartografía existentes para su uso tanto por descarga como por WMS (Catastro, PNOA, SIGPAC …). Se verán las ventajas de QGIS como software libre.
 • Nivel intermedio:
  Orientado a la especialización en QGIS, mediante el uso de herramientas avanzadas de edición y de análisis, tanto raster como vectorial. Así mismo se capacitará al alumno para poder trabajar con datos lidar en la realización de modelos del terreno de alta resolución, y la publicación de los resultados en la web mediante el uso de QGISCloud.
  Clases nivel intermedio (webinars): Abarcaremos tareas que nos permiten realizar un trabajo completo con herramientas disponibles en QGIS:
  – Edición avanzada de elementos vectoriales.
  –  Georreferenciación de imágenes con QGIS.
  – Análisis raster avanzado con herramientas de SAGA y QGIS.
  – Trabajo con datos LIDAR mediante herramientas de LASTools.
  – Automatización de tareas mediante la construcción de Modelos
  – Publicación de información geográfica mediante QGISCloud
  Parte e-learning: Parte correspondiente a 25h por nivel (total 50 h) gestionada mediante la plataforma de formación, donde el alumno realizará ejercicios obligatorios relacionados con los contenidos impartidos en la “clases”, estando tutorizado en todo momento por los docentes

Precios de matrícula
336€ Matricula ordinaria
303€ Colegiado COAG
266€ desempleados y estudiantes.
245€ Colegiados COAG suscritos al servicio de Formación

Inscripción : Incripcion_precios_QGIS 

 

Ampliar información DOSIER_QGIS_Intensivo 

Más información e inscripción

Compartir