Apertura do trámite de presentación de propostas de candidaturas aos Premios de arquitectura e rehabilitación 2016.

16 maio 2016

Como se indicaba na circular 15/2016, a Xunta de Goberno na súa sesión 05/2016 de 3 de maio acordou abrir un procedemento previo para que os colexiados que estean interesados en participar poidan presentar as súas obras a ditos premios, para que posteriormente, a Xunta de Goberno colexial poda facer a revisión e selección previa por cada categoría, e poda elevalas como propostas do COAG ás deliberacións do xurado do concurso para optar sos diferentes premios.

Como se indicou na devandita circular, a forma de presentación da documentación das propostas, quedou pendente da concreción coa Xunta de Galicia dos aspectos técnicos que implica este trámite. Resolta esta cuestión, na circular nº 16/2016 se refiren as indicacións relativas á forma de presentación das propostas e demais cuestións de interese sobre este asunto.

Como se indicaba na circular 15/2016,a Xunta de Gobierno en su sesión 05/2016 de 3 de mayo acordó abrir un procedimiento previo para que los colegiados que estén interesados en participar puedan presentar sus obras a dichos premios, para que posteriormente, la Xunta de Gobierno colegial poda hacer la revisión y selección previa por cada categoría, y poda elevarlas como propuestas del COAG a las deliberaciones del jurado del concurso para optar sos diferentes premios.

Como se indicó en la referida circular, la forma de presentación de la documentación de las propuestas, quedó pendiente de la concreción con la Xunta de Galicia de los aspectos técnicos que implica este trámite. Resuelta esta cuestión, en la circular nº 16/2016 se refieren las indicaciones relativas a la forma de presentación de las propuestas y demás cuestiones de interés sobre este asunto.

Compartir