O Colexio de Arquitectos de Galicia gaña o recurso presentado contra a licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa

20 Xan 2018

O Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 da Coruña estimou o recurso presentado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en impugnación da licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa.

O COAG presentara recurso de reposición en vía administrativa, sendo os principáis motivos de impugnación, os criterios de solvencia técnica na medida en que os pregos dispoñían que as funcións obxecto do contrato podían ser executadas indistintamente e en termos de igualdade por un Arquitecto ou por un Arquitecto Técnico. En opinión do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia dita previsión contida na cláusula 11.1 g) non respecta e vulnera a lexislación sobre as atribucións profesionais e a xurisprudencia ditada na medida en que, como se argumenta no recurso, os Aparelladores e Arquitectos Técnicos carecen de competencias para executar moitas das funcións incluídas no obxecto do contrato e outras poderían realizalas pero con limitacións.

Desestimado o recurso administrativo polo concello, o COAG presentou recurso contencioso administrativo. O xulgado na súa sentencia acolle as alegacións do recurso do COAG e no seu fallo declara a nulidade da resolución desestimatoria do Concello xunto co prego de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas.

A sentencia coincide coas teses presentadas polo Colexio en que as solvencias económica e técnica recollidas nos pregos “non se axustan á legalidade”. Desde o COAG valoramos esta sentencia de especial interese en relación á cuestión competencial xa que afirma que os arquitectos técnicos carecen de competencias en materia de urbanismo e indica que a competencia en “informes de asesoramento en materia de patrimonio histórico e cultural é exclusiva do título de arquitecto”. Dispón a sentencia no seu fundamento de dereito segundo:

“(…) a mayor abundamiento(…) se debe señalar que se infringe las atribuciones profesionales de competencia en la cláusula 11.1 G) relativa a la exigencia de disponer de título de arquitecto técnico o superior, así carece el arquitecto técnico de competencias en el ámbito de urbanismo ya que existen diferencias profesionales que impiden que un arquitecto técnico examinar esta materia y si bien es cierto que normalmente no se encarga el técnico designado por el Ayuntamiento de redactar los planes, no es menos cierto que la valoración de los mismos es competencia de dicho técnico y por tanto deberá de tener la necesaria cualificación para su examen, en igual medida en informes de asesoramiento en materia de patrimonio histórico y cultural que es exclusivo del título de arquitecto”.

El COAG había presentado un recurso de reposición en vía administrativa, siendo los principales motivos de impugnación, los criterios de solvencia técnica en la medida en que los pliegos disponían que las funciones objeto del contrato podían ser ejecutadas indistintamente e en términos de igualdad por un Arquitecto o por un Arquitecto Técnico. En opinión del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia dicha previsión contenida en la cláusula 11.1 g) no respeta y vulnera la legislación sobre las atribuciones profesionales y la jurisprudencia dictada en la medida en que, como se argumenta en el recurso, los Aparejadores y Arquitectos Técnicos carecen de competencias para ejecutar muchas de las funciones incluidas en el objeto del contrato y otras podrían realizarlas pero con limitaciones. 

Desestimado el recurso administrativo por el Concello, el COAG presento recurso contencioso administrativo. El juzgado en su sentencia acoge las alegaciones del recurso del COAG y en su fallo declara la nulidad de la resolución desestimatoria del Concello junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescriciones técnicas. 

La sentencia coincide con las tésis presentadas por el Colexio en que las solvencias económica y técnica recogidas en los pliegos “no se ajustan a la legalidad”. Desde el COAG valoramos esta sentencia de especial interés en relación a la cuestión competencial ya que afirma que los arquitectos técnicos carecen de competencias en materia de urbanismo e indica que la competencia en “informes de asesoramento en materia de patrimonio histórico e cultural es exclusiva del título de arquitecto”. Dispone la sentencia en su fundamento de derecho segundo:

“(…) a mayor abundamiento(…) se debe señalar que se infringe las atribuciones profesionales de competencia en la cláusula 11.1 G) relativa a la exigencia de disponer de título de arquitecto técnico s superior, así carece el arquitecto técnico de competencias en el ámbito de urbanismo ya que existen diferencias profesionales que impiden que un arquitecto técnico examinar esta materia y si bien es cierto que normalmente no se encarga el técnico designado por el Ayuntamiento de redactar los planes, no es menos cierto que la valoración de los mismos es competencia de dicho técnico y por tanto deberá de tener la necesaria cualificación para su examen, en igual medida en informes de asesoramiento en materia de patrimonio histórico y cultural que es exclusivo del título de arquitecto”.

Enlace ao recurso

SentenciaIrixoa: O COAG da conta da presente sentenza aos exclusivos efectos de informar aos seus colexiados xa que o fallo é de interese xeral para a profesión e o recurso contencioso administrativo foi interposto polo Colexio en defensa de tales intereses xerais. Queda prohibida a súa reprodución ou publicación.

Compartir