Acordo sobre a tramitación dos presupostos dos proxectos parciais

18 Mar 2024

Tal e como se indica na Circular 6 2024, trasládase a comunicación do acordo da Xunta de Goberno 3/2024, de 4 de marzo, en relación coa tramitación dos presupostos dos proxectos parciais.

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 3/2024 de 4 de marzo, ao tratar o punto relativo ao “Informe da Comisión de Visado de data 27 de febreiro de 2024 en relación co criterio a aplicar na tramitación dos presupostos dos proxectos parciais”, adoptou o seguinte ACORDO:

APROBAR A PROPOSTA DA COMISIÓN DE VISADO DE REMITIR UN AVISO POR CIRCULAR ÁS PERSOAS COLEXIADAS, RECORDANDO A OBLIGATORIEDADE DA INCORPORACIÓN DOS PRESUPOSTOS DOS PROXECTOS PARCIAS NO RESUMO POR CAPÍTULOS DAS MEDICIÓNS DE PROXECTO PARA A SÚA TRAMITACIÓN, CONFORME ÁS SEGUINTES INDICACIÓNS:

    • NO RESUMO POR CAPÍTULOS DÉBESE ACHEGAR O VALOR FINAL DA OBRA, DADO QUE A OBRA É UNHA E É COMPLETA. 
    • POR DEFINICIÓN, CANDO SE DESENVOLVE O PROXECTO POR PROXECTOS PARCIAIS NON PODE HABER DUPLICIDADE NA DOCUMENTACIÓN, CO QUE SE ENTENDE QUE NON SE DEBEN TRASLADAR AO ORZAMENTO DO PROXECTO AS MEDICIÓNS E ORZAMENTO DETALLADO DOS PROXECTOS PARCIAIS, PERO SÍ DEBEN ACHEGARSE OS SEUS IMPORTES NOS CAPÍTULOS OPORTUNOS DESENVOLVIDOS POLOS PROXECTOS PARCIAIS. 
    • A OBRA É UNHA E ÚNICA, CO QUE DEBE SER COMPLETA PARA A SÚA TOTAL EXECUCIÓN. SE NON SE RECOLLESE NO RESUMO POR CAPÍTULOS OS IMPORTES DOS DIFERENTES PROXECTOS PARCIAIS, O ORZAMENTO DO PROXECTO NON REFLECTIRÍA O IMPORTE FINAL DA OBRA (ANEXO I CTE).

Compartir