Aprobación das novas estruturas documentais de traballos profesionais

21 Mar 2017

Compatibilizando o principio didáctico que rexe a Guía de tramitación coas demandas de extrema liberdade no armado dos traballos, optouse por establecer dous sistemas de tramitación: a guiada e a non guiada.

Por defecto, o COAG-Estudo estará configurado para “Tramitación guiada”, permitindo ó colexiado cambiar esta configuración pola de “Tramitación non guiada” ou a de “Preguntar sempre o tipo de tramitación”.

Por elo, a Xunta de Goberno, na súa sesión 3/2017 de 9 de marzo, celebrada en Santiago de Compostela, ao tratar o punto relativo á proposta de acordo sobre as novas estruturas documentais de traballos profesionais a tramitar no COAG, adoptou o seguinte ACORDO:

APROBAR AS CORRECCIÓNS NAS ESTRUTURAS DOCUMENTAIS DE TRABALLOS PROFESIONAIS A TRAMITAR POLOS COLEXIADOS, PROPOSTAS POLA ÁREA TÉCNICA COLEXIAL, IMPLANTANDO A OPCIÓN DE QUE OS COLEXIADOS PODAN OPTAR POLA TRAMITACIÓN NON GUIADA OU POLA TRAMITACIÓN GUIADA.

Máis información na Circular colexial 6/2017.


Compatibilizando el principio didáctico que rige la Guía de tramitación con las demandas de extrema libertad en el armado de los trabajos, se optó por establecer dos sistemas de tramitación: la guiada y la no guiada.

Por defecto, el COAG-Estudio estará configurado para “Tramitación guiada”, permitiendo al colegiado cambiar esta configuración por la de “Tramitación no guiada” o la de “Preguntar siempre el tipo de tramitación”.

Por ello, la Xunta de Goberno, en su sesión 3/2017 de 9 de marzo, celebrada en Santiago de Compostela, al tratar el punto relativo a la propuesta de acuerdo sobre las nuevas estructuras documentles de trabajos profesionales a tramitar en el COAG, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR LAS CORRECCIONES EN LAS ESTRUCTURAS DOCUMENTALES DE TRABAJOS PROFESIONALES A TRAMITAR POR LOS COLEGIADOS, PROPUESTAS POR EL ÁREA TÉCNICA COLEGIAL, IMPLANTANDO LA OPCIÓN DE QUE LOS COLEGIADOS PUEDAN OPTAR POR LA TRAMITACIÓN NO GUIADA O POR LA TRAMITACIÓN GUIADA.

Más información en la Circular colegial 6/2017.

Compartir