Taller de fotografía de arquitectura

26 Feb 2020

Fotografía: Ana Amado
O obxectivo deste taller é explorar as posibilidades e os límites que ten a fotografía de arquitectura, analizando, por unha banda, a obra de autores de referencia e por outro, as ferramentas técnicas e a narrativa da reportaxe fotográfica á hora de comunicar como é un edificio, como se relaciona co seu contexto físico ou que ideas e sensacións espaciais transmite.

A fotografía estivo íntimamente ligada á arquitectura desde as súas orixes. A imaxe fotográfica foi, e o é na actualidade máis que nunca, indispensable para o estudo da arquitectura, especialmente da arquitectura contemporánea.  A fotografía pasou de ser unha ferramenta de traballo ou un apoio gráfico da arquitectura, a constituír a principal vía de difusión da mesma, ata o punto de poder chegar a influír no mesmo deseño arquitectónico, ao ser concibido desde a súa potencial fotoxenia.

 • Destinatarios:
  O taller está dirixido a quen teñan interese polo mundo da arquitectura e a súa representación fotográfica, sexan estudantes, afeccionados, profesionais ou arquitectos.
 • Método:
  O taller combina reflexións teóricas cunha sesión práctica de traballo de campo, axustándose no posible aos intereses e experiencia previa dos participantes.
  Farase un percorrido histórico pola obra de destacados fotógrafos de arquitectura, reflexionarase sobre a diferenza entre a fotografía de xénero arquitectónico e a reportaxe fotográfica de arquitectura; tamén se estudará importancia da análise da obra arquitectónica antes de empezar a realización dunha reportaxe e revisaranse as ferramentas das que disponemos (tipos de obxectivos, formatos, etc). Ademais, faremos un repaso polas principais publicacións especializadas, tanto físicas como on-line.
  Durante a parte práctica do taller, xa no lugar elixido para o desenvolvemento da mesma, analizaranse elementos de composición como o punto de vista e do encadre; as condicións de iluminación; o aprovechamiento das distintas ferramentas técnicas ou a presenza humana nas nosas fotografías.
 • Modalidade 
  Semipresencial.
 • Duración:
  16 horas (9 horas presenciais + 7 horas on line)
 • Data e lugar de celebración da sesión presencial:
  Sábado, 7 de marzo de 2020. Delegación de Ferrol do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Avda de Esteiro, 129, baixo.
 • Máis información e inscrición AQUÍ

……….

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

El objetivo de este taller es explorar las posibilidades y los límites que tiene la fotografía de arquitectura, analizando, por un lado, la obra de autores de referencia y por otro, las herramientas técnicas y la narrativa del reportaje fotográfico a la hora de comunicar cómo es un edificio, cómo se relaciona con su contexto físico o qué ideas y sensaciones espaciales transmite.

La fotografía ha estado íntimamente ligada a la arquitectura desde sus orígenes. La imagen fotográfica ha sido, y lo es en la actualidad más que nunca, indispensable para el estudio de la arquitectura, especialmente de la arquitectura contemporánea. La fotografía ha pasado de ser una herramienta de trabajo o un apoyo gráfico de la arquitectura, a constituir la principal vía de difusión de la misma, hasta el punto de poder llegar a influir en el mismo diseño arquitectónico, al ser concebido desde su potencial fotogenia.

 • Destinatarios:
  El taller está dirigido a quienes tengan interés por el mundo de la arquitectura y su representación fotográfica, sean estudiantes, aficionados, profesionales o arquitectos.
 • Método:
  El taller combina reflexiones teóricas con una sesión práctica de trabajo de campo, ajustándose en lo posible a los intereses y experiencia previa de los participantes.
  Tras una breve introducción y la presentación de los alumnos, se hará un recorrido histórico por la obra de destacados fotógrafos de arquitectura, se reflexionará sobre la diferencia entre la fotografía de género arquitectónico y el reportaje fotográfico de arquitectura; también se estudiará importancia del análisis de la obra arquitectónica antes de empezar la realización de un reportaje y se revisarán las herramientas de las que disponemos (tipos de objetivos, formatos, etc). Además, haremos un repaso por las principales publicaciones especializadas, tanto físicas como on-line.
  Durante la parte práctica del taller, ya en el lugar elegido para el desarrollo de la misma, se analizarán elementos de composición como el punto de vista y del encuadre; las condiciones de iluminación; el aprovechamiento de las distintas herramientas técnicas o la presencia humana en nuestras fotografías.
 • Modalidad
  Semipresencial.
 • Duración:
  16 horas (9 horas presenciales + 7 horas on line)
 • Fecha y lugar de celebración de la sesión presencial:
  Sábado, 7 de marzo de 2020. Delegación de Ferrol do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Avda de Esteiro, 129, bajo.
 • Más información e inscripción AQUÍ

Compartir