Subvencións ano 2024 para proxectos de mellora enerxética dirixido a autónomos e Pemes do sector servizos (Programa Bono Enerxía Peme)

4 Dec 2023

A continuación descríbense brevemente as características principais desta liña de axudas, aínda que a información que se considerará oficial para todos os efectos será a publicada na Resolución do 14 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes do sector servizos (Código IN417Z). (DOG do 29 de novembro de 2023).

Conceptos subvencionables

Son proxectos subvencionables as inversións en equipos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente incluídos nas tipoloxías de actuación que se detallan a continuación. O investimento mínimo para que as actuacións sexan subvencionables debe ser de 1.000 euros por solicitude, sen incluír o IVE. No caso de que a solicitude contemple exclusivamente o bono de asesoramento enerxético o investimento mínimo da solicitude establécese en 200 euros por solicitude, sen incluír o IVE.

Cada solicitante poderá presentar unha única solicitude por cada centro de traballo. Cada solicitude poderá contemplar unha ou varias actuacións de distinta tipoloxía dentro dos bonos contemplados. Excepcionalmente se permitirá a presentación de dúas solicitudes cando unha delas contemple exclusivamente o bono asesoramento enerxético.

a) Bono asesoramento enerxético:
i) Diagnose enerxéticas, que inclúan inventario dos principais equipos consumidores do centro de traballo, análise de consumo, propostas de optimización do consumo enerxético e de mellora da contratación e facturación da enerxía avaliando o custo e aforro económico derivado;
ii)  Auditorías enerxéticas, que ademais do contido das  diagnose deben completar a parte de análise de consumos con medicións (análise de combustión de caldeiras, medición consumo eléctrico dos principais equipos consumidores, análise termográfico das instalación, medicións lumínicas, …) e na parte de proposta de mellora debe analizar actuacións de eficiencia enerxética, de implantación de enerxías renovables, de mellora da contratación e facturación da enerxía e implantación de sistemas de tele-xestión e automatización que permitan reducir o consumo enerxético.

As empresas que realicen os traballos deben estar dadas de alta na “Listaxe de empresas interesadas en prestar servizos de diágnose/auditoría enerxética no contexto do programa Bono Enerxía Peme”. Esta listaxe actualízase dinámicamente e inclúense empresas a medida que se reciban solicitudes.

b) Bono envolvente: elementos de control solar (toldos ou láminas de control solar e/ou térmico. So serán subvencionables toldos de cor branco e/ou negro e variantes destas cores). En ningún caso serán subvencionables os elementos que incorporen publicidade.
c) Bono iluminación: renovación de equipos de iluminación interior e/ou exterior, incluídos rótulos e escaparates, por outros que utilicen tecnoloxía LED e os elementos de control asociados.
d) Bono instalacións eléctricas: mellora da eficiencia enerxética en instalacións eléctricas garantindo unha subministración con calidade e fiabilidade  (renovación de transformadores, incorporación ou renovación de sistemas de alimentación ininterrompida, compensación de enerxía reactiva, instalación de filtros economizadores ou similares).
e) Bono equipamento: renovación do equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras, secadoras, pasadoras de ferro, vending, mobles frigoríficos, autoservizo e calquera equipamento de consumo enerxético propio do establecemento sempre que se poda acreditar unha cualificación enerxética B ou superior. Cando non se dispoña dun sistema de etiquetaxe oficial poderase utilizar como referencia outro sistema, como Eurovent ou similar. Aqueles equipamentos para os cales non exista sistema de cualificación enerxética poderán ser subvencionables se acreditan este aspecto e xustifican que o novo equipamento previsto ten unha eficiencia enerxética superior ao substituído. Deberá xustificarse a retirada do equipo existente e a súa entrega a un xestor autorizado.
f) Bono climatización: equipamentos que permitan reducir o consumo de enerxía das instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria. Esta medida contempla exclusivamente as instalacións fixas, destinadas á climatización e/ou produción e consumo de auga quente sanitaria do establecemento, quedando fora do seu ámbito os equipamentos móbiles e os non permanentes para a climatización de terrazas e outros espazos abertos ao público. Os novos equipamentos deberán ser de potencia térmica nominal superior a 5 kW e ter unha cualificación enerxética B ou superior. Cando non se dispoña dun sistema de etiquetaxe oficial poderase utilizar como referencia outro sistema, como Eurovent ou similar. Aqueles equipamentos para os cales non exista sistema de cualificación enerxética poderán ser subvencionables se acreditan este aspecto e xustifican que o novo equipamento previsto ten unha eficiencia enerxética superior ao substituído. Tamén serán subvencionable a incorporación de recuperadores de calor, de sistemas de arrefriamento gratuíto, a mellora dos illamentos da instalación de climatización, sistemas de movemento de fluídos caloportadores e de regulación e control (sistemas de regulación en función de medicións de CO2 ou da temperatura exterior, billas economizadoras accionadas mediante infrarroxos e outros).
g) Bono inmótica: sistemas domóticos e/ou inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto enerxético de forma máis eficiente. No caso de sistemas de telemedida intelixentes que permiten monitorizar as instalacións e detectar consumos anómalos, consideraranse elixibles se incorporan algún tipo de actuador ou automatismo, por exemplo enviando alarmas advertindo de situacións non desexadas. Se só miden e analizan non se consideran elixibles.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións as pequenas e medianas empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou centro de traballo en Galicia e cuxa actividade estea incluída entre as seguintes seccións do CNAE 2009:

SECTOR SERVIZOS-SECCIÓN CNAE 2009 DIVISIÓN
SECCIÓN G: Comercio por xunto e polo miúdo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 45 a 47
SECCIÓN H: Transporte e almacenamento 49 a 53
SECCIÓN I: Hostalería 55 a 56
SECCIÓN J: Información e comunicacicacións 58 a 63
SECCIÓN K: Actividades financeiras e de seguros 64 a 66
SECCIÓN L: Actividades inmobiliarias 68
SECCIÓN M: Actividades profesionais, científicas e técnicas 69 a 75
SECCIÓN N: Actividades administrativas e servicios auxiliares 77 a 82
SECCIÓN P: Educación 85
SECCIÓN Q: Actividades sanitarias e de servizos sociais 86 a 88
SECCIÓN R: Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 90 a 93
SECCIÓN S: Outros servizos 94 a 96

Período de actuacións subvencionables

Serán subvencionables os gastos e investimentos realizados entre o 1 de xaneiro e o 2 de outubro de 2024, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Contía máxima da axuda

A contía da subvención será do 80 % do custe elixible da actuación.
Con carácter xeral, establécese unha axuda máxima de 6.000 euros por solicitude. A axuda asociada ao bono de asesoramento enerxético non computará aos efectos deste límite, e virá limitada polos custes elixibles máximos establecidos na seguinte táboa en función do consumo do centro de traballo.

Consumo do centro de traballo (kWh/ano) Custe elixible máximo diagnóstico (€) Custe elixible máximo auditoría (€)
Ata 5.000 500 1.000
De 5.000 a 25.000 1.000 2.000
De 25.000 a 100.000 2.000 4.000
Máis de 100.000 3.500 7.500

O importe total das axudas de minimis concedidas a unha única empresa non excederá de 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.

Solicitude de alta na listaxe de empresas

Para solicitar a inclusión na listaxe “Listaxe de empresas interesadas en prestar servizos de diágnose/auditoría enerxética no contexto do programa Bono Enerxía Peme” debe remitirse ao Inega, a través da aplicación electrónica accesible desde o seguinte link,  o Anexo V da resolución en calquera momento desde a publicación ata o remate do prazo de presentación de solicitudes de axuda.

A “Listaxe de empresas interesadas en prestar servizos de diágnose/auditoría enerxética no contexto do programa Bono Enerxía Peme” ten a finalidade de facilitar o contacto entre solicitantes e provedores, en ningún caso debe entenderse como garantía do Inega da calidade dos traballos resultantes, cuxa responsabilidade corresponde ás partes.

Presentación de solicitudes

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a Sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, www.inega.gal. Xunto coa solicitude presentaranse, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria. Para poder facer a presentación electrónica o solicitante ou representante legal deberá posuír un DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital en vigor.

Prazo para a presentación da solicitude

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 10 de xaneiro ás 9:00 h e remata o 26 de xuño de 2024.

MÁIS INFORMACIÓN.

Compartir