Convocadas subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021

24 Mar 2021

No DOG de 22 de marzo, se publica a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo, do 5 de marzo de 2021, pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021.

Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021 as subvencións dos seguintes programas para actuacións de rehabilitación:

a) Programas de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021), que se tramitarán co código de procedemento VI422E.

b) Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, correspondentes ás áreas de rehabilitación integral (en diante, ARI) dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas, que se tramitará co código de procedemento VI408H.

c) Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, correspondentes á ARI da Ribeira Sacra, que se tramitará co código de procedemento VI408N.

d) Programa de subvencións para rehabilitar edificacións e vivendas de titularidade municipal para destinalas ao alugamento social, con carácter plurianual, que se tramitará co código de procedemento VI422F.

d) Programa de infravivenda, que se tramitará co código de procedemento VI406A.

ENLACE AO DOG.


Convocadas subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021

En el DOG de 22 de marzo, se publica la Resolución del Instituto Galego da Vivenda e Solo, de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan distintas líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación para el año 2021

Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2021 las subvenciones de los siguientes programas para actuaciones de rehabilitación:

a) Programas de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021 (en adelante, Plan 2018-2021), que se tramitarán con el código de procedimiento VI422E.

b) Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural del Plan 2018-2021, correspondientes a las áreas de rehabilitación integral (en adelante, ARI) de los Caminos de Santiago y del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que se tramitará con el código de procedimiento VI408H.

c) Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural del Plan 2018-2021, correspondiente a la ARI de A Ribeira Sacra, que se tramitará con el código de procedimiento VI408N.

d) Programa de subvenciones para rehabilitar edificaciones y viviendas de titularidad municipal para destinarlas al alquiler social, con carácter plurianual, que se tramitará con el código de procedimiento VI422F.

d) Programa de infravivienda, que se tramitará con el código de procedimiento VI406A.

ENLACE AL DOG.

 

Compartir