Oferta de emprego – Concello de Sada

9 maio 2017

(data de publicación: 09/05/2017)
Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto correspondente á oferta de emprego público 2016 

No BOP de A Coruña núm. 65 de 5 de abril de 2017 e agora no DO de Galicia de núm 88 de 9 de mayo de 2017, inclúese un anuncio do Concello de Sada anunciando as Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto correspondente á oferta de emprego público 2016

Máis nas bases da convocatoria publicadas na páxina web do concello de Sada 

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de arquitecto correspondiente a la oferta de empleo público 2016
En el BOP de A Coruña núm. 65 de 5 de abril de 2017 y ahora en el D.O.  de Galicia de núm 88 de 9 de mayo de 2017, se incluye un anuncio del Ayuntamiento de Sada anunciando las Bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de arquitecto correspondiente a la oferta de empleo público 2016

Más en las bases de la convocatoria publicadas en la página web del ayuntamiento de Sada

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquiera otro tipo, será lo de difundir entre los colegiados aquellas en las que estando admitidos los Arquitectos para participar se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir