El incendio que arrasó la Escuela de Arte de Glasgow

27 maio 2014

Dende o Servizo de Bombeiros e Rescate de Escocia (SFRS) din que os seus equipos estaban na escena do incendio aos catro minutos de darse a alarma e que terían logrado salvar algúns dos obxectos do interior do edificio.

Ao parecer o lume iniciouse, pouco antes das 12.30 horas do día 23 de Maio, a partir dun proxector que estoupou no soto e que prendeu lume na escuma que se utilizaba nunha instalación de arte. Dende o soto elevouse, consumindo a metade do edificio, antes de propagarse pola azotea. O dano, polo tanto, é de enorme contía e, tristemente, irremediable.

Acharase, sen dúbida, o xeito de restaurar un edificio tan importante en Escocia e de tanta relevancia para o mundo da cultura internacional, pero non será doado lograr que volva ser o que foi.

Desde el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia (SFRS) dicen que sus equipos estaban en la escena del incendio a los cuatro minutos de darse la alarma y que habrían logrado salvar algunos de los objetos del interior del edificio.

Al parecer el fuego se inició, poco antes de las 12.30 horas del día 23 de Mayo, a partir de un proyector que explosionó en el sótano y que prendió fuego en la espuma que se utilizaba en una instalación de arte. Desde el sótano se elevó, consumiendo la mitad del edificio, antes de propagarse por la azotea. El daño, por lo tanto, es de enorme cuantía y, tristemente, irremediable.

Se hallará, sin duda, la manera de restaurar un edificio tan importante en Escocia y de tanta relevancia para el mundo de la cultura internacional, pero no será fácil lograr que vuelva a ser lo que fue.

0108 escuela arte glasgow 12

En palabras de Hugh Pearman, crítico de arquitectura do diario The Sunday Times e editor do RIBA Journal (revista do Royal Institute of British Architects): “É un monumento nacional tan importante que se encontrará o diñeiro para restauralo, pero nunca poderá ser o mesmo que recordo, paseando polos estudos e vendo as portas orixinais de Mackintosh salpicadas con capas de pintura de décadas e os manubrios das portas coa pátina de ter sido usadas por tantos estudantes. Son esas marcas do tempo que se lle sumaron e o fixeron, dalgún xeito, aínda mellor do que foi cando era novo”.

En palabras de Hugh Pearman, crítico de arquitectura del diario The Sunday Times y editor del RIBA Journal (revista del Royal Institute of British Architects): “Es un monumento nacional tan importante que se encontrará el dinero para restaurarlo, pero nunca podrá ser el mismo que recuerdo, paseando por los estudios y viendo las puertas originales de Mackintosh salpicadas con capas de pintura de décadas y las manijas de las puertas con la pátina de haber sido usadas por tantos estudiantes. Son esas marcas del tiempo que se le sumaron y lo hicieron, de alguna manera, aún mejor de lo que fue cuando era nuevo”.

0108 escuela arte glasgow 05

+info sobre o proxecto/ +info sobre el proyecto

selección de textos e imágenes elaborada por la colegiada Mª del Carmen Vázquez Rodríguez
fuentes – www.dezeen.com/ www.bbc.com/ www.wikipedia.org

Compartir