Informe técnico: Cumplimiento normativo en alojamientos turísticos

Informe técnico: Cumplimiento normativo en alojamientos turísticos

Por su interés, y por los errores de interpretación detectados en los servicios de visado y asesoramiento, y para evitar retrasos en la tramitación de los proyectos, desde el área técnica se pretende recordar el alcance de la obligación de cumplimiento normativo en los 3 tipos de alojamientos turísticos.

read more…

Oferta de Emprego

Oferta de Emprego

EUROVALORACIONES S.A. selecciona dos vacantes para arquitectos/as colaboradores autónomos como técnico visitador y/o tasador para la provincia de A Coruña. read more…

Conferencia – PXOM Vigo, aprobación inicial

Conferencia – PXOM Vigo, aprobación inicial

O vindeiro martes 21 de setembro as 11:00h, a Delegación de Vigo do COAG organiza a presentación ao noso colectivo do PXOM de Vigo por parte dos representantes da Xerencia de Urbanismo do Concello e do equipo redactor.

Presentará a xornada a Concelleira de Urbanismo María José Caride e impartirá a conferencia Alfonso Diaz Revilla, membro do equipo redactor. read more…

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Xornada de asesoramento “O réxime urbanístico do solo” [parte II]

Xornada de asesoramento “O réxime urbanístico do solo” [parte II]

Esta xornada de asesoramento, que é a segunda parte da celebrada o pasado luns 26 de xuño, ten como obxectivo completar os contidos expostos nesta e ofrecer unha visión global sobre o réxime urbanístico do solo, centrándose na clasificación e categorización do solo que establece a Lei do Solo de Galicia, no marco da regulación das situacións básicas do solo establecidas polo lexislador estatal. Nesta segunda parte, a través de exemplos prácticos e situacións reais, exporanse os criterios xurisprudenciais nesta materia e farase unha aproximación ao rexime transitorio aplicable nos supostos de planeamento non adaptadado.

Xornada de asesoramento “O réxime urbanístico do solo” [parte II]

Xornada de asesoramento “O réxime urbanístico do solo”

Esta xornada de asesoramento ten como obxectivo ofrecer unha visión global sobre o réxime urbanístico do solo, centrándose na clasificación e categorización do solo que establece a Lei do Solo de Galicia, no marco da regulación das situacións básicas do solo establecidas polo lexislador estatal. Analizaremos exemplos prácticos para expor os criterios xurisprudenciais nesta materia e faremos unha aproximación ao réxime transitorio aplicable nos supostos de plans non adaptados.

Oferta de formación por beca FEUGA

Oferta de emprego

INDUTEC INGENIEROS, selecciona arquitecto/a director/a de ejecución para sus obras industriales en Lugo y A Coruña read more…