Inspección, reparación e mantemento de edificios | Estruturas

Inspección, reparación e mantemento de edificios | Estruturas

Actuar sobre máis da metade das viviendas existentes en España antes do 2025 para cumprir cos compromisos europeos constitúe un gran reto para a nosa profesión. As axudas procedentes dos fondos “Next Generation” que o goberno vai destinar a impulsar a rehabilitación de viviendas e edificios, contribuirán a crear oportunidades profesionais para as que debemos estar preparados. Dende o COAG entendemos que, cada vez máis, a carga de traballo nos nosos estudios de arquitectura vaise desenvolver no ámbito da rehabilitación e intervención en edificios existentes. read more…

Equitone. Novos materiáis para fachada ventilada

Equitone. Novos materiáis para fachada ventilada

Proxectar fachadas ventiladas con liberdade de deseño.

Deseñar unha segunda pel para un edificio pode ser frustrante se non se conta cuns materiais que permitan executar na realidade a concepción arquitectónica exposta. O fabricante de materiais de revestimento EQUITONE exponnos as claves do éxito dos seus paneis.

read more…

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023. Publicada convocatoria oficial. Apertura matrícula venres 17 de decembro

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023. Publicada convocatoria oficial. Apertura matrícula venres 17 de decembro

O xoves día 16 de decembro publicouse no DOG a convocatoria oficial do Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2022-2023. Tal como se indica no texto da devandita convocatoria, o prazo de matrícula abrirase ás 8:00 horas de mañá venres 17 de decembro. O acceso ás 40 prazas dispoñibles será por rigorosa orde de inscrición.

No seguinte enlace podedes consultar toda a información correspondente aos contidos do curso como ao procedemento de matrícula, prazos de inscrición e pago, e documentación acreditativa necesaria en función do tipo de solicitante, así como acceder á publicación no DOG.

[+máis información e inscrición]

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023. Publicada convocatoria oficial. Apertura matrícula venres 17 de decembro

Publicado o programa do Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza novamente este ano, en colaboración coa EGAP, a edición 2022-2023 do Curso Superior de Técnico de Urbanismo. Vense de publicar a programación do curso, contidos detallados, horarios e relatores, que podería ser obxecto de pequenos axustes e cuxa versión definitiva se publicará coa apertura da matrícula. Pódese acceder ao programa do curso no seguinte:

[+ enlace ao programa]

read more…

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023. Publicada convocatoria oficial. Apertura matrícula venres 17 de decembro

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza novamente este ano, en colaboración coa EGAP, a edición 2022-2023 do Curso Superior de Técnico de Urbanismo. Este curso ten como obxectivo que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. Para ese efecto se parte da análise e do estudo pormenorizado da normativa de ordenación do territorio e urbanística, con especial atención á autonómica galega, combinando o estudo dos fundamentos teóricos cunha completa formación práctica que se fai imprescindible no ámbito da ordenación do territorio e do urbanismo.

Nos próximos días publicaremos a programación do curso, contidos detallados, horarios e relatores, que podería ser obxecto de pequenos axustes e cuxa versión definitiva se publicará coa apertura da matrícula. read more…

Xornada de asesoramento on line: Como estruturar unha alegación a un PXOM

Xornada de asesoramento on line: Como estruturar unha alegación a un PXOM

No contexto da recente aprobación inicial do PXOM de Vigo e da correspondente apertura do periodo de alegacións, a delegación de Vigo do COAG organiza esta xornada de asesoramento on line na que os ponentes exporán como estruturar as alegacións a un Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Ponentes

  • José Antonio Comesaña García. Arquitecto.
  • Diego Gómez Fernández. Abogado y profesor asociado Universidade de Vigo.

read more…

Publicada Faq do MITERD sobre o novo RD 390/2021 polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios (CEE)

Publicada Faq do MITERD sobre o novo RD 390/2021 polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios (CEE)

Publicada Faq do MITERD sobre o novo RD 390/2021 polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios (CEE)

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico ha publicado na súa páxina web o documento PREGUNTAS FRECUENTES [FAQs] sobre o Real Decreto 390/2021, de 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos Edificios (CEE). Este documento ten por obxecto aclarar dúbidas e cuestións sobre este cambio normativo, a súa entrada en vigor e aplicación. Podes consultar o documento no seguinte ENLACE

read more…

Informe técnico: Cumplimiento normativo en alojamientos turísticos

Informe técnico: Cumplimiento normativo en alojamientos turísticos

Por su interés, y por los errores de interpretación detectados en los servicios de visado y asesoramiento, y para evitar retrasos en la tramitación de los proyectos, desde el área técnica se pretende recordar el alcance de la obligación de cumplimiento normativo en los 3 tipos de alojamientos turísticos.

read more…

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Xornada de asesoramento “O réxime urbanístico do solo” [parte II]

Xornada de asesoramento “O réxime urbanístico do solo” [parte II]

Esta xornada de asesoramento, que é a segunda parte da celebrada o pasado luns 26 de xuño, ten como obxectivo completar os contidos expostos nesta e ofrecer unha visión global sobre o réxime urbanístico do solo, centrándose na clasificación e categorización do solo que establece a Lei do Solo de Galicia, no marco da regulación das situacións básicas do solo establecidas polo lexislador estatal. Nesta segunda parte, a través de exemplos prácticos e situacións reais, exporanse os criterios xurisprudenciais nesta materia e farase unha aproximación ao rexime transitorio aplicable nos supostos de planeamento non adaptadado.