Fichas de dotación técnica municipal e estado do planeamento urbanístico de Galicia, actualizadas ao 30 de abril de 2016

4 maio 2016

Actualización da IUM (información urbanística municipal das catro provincias galegas). Novo informe colexial no que se reflicten os principais datos relativos ao estado urbanístico dos 314 concellos galegos: o seu plan urbanístico vixente principal, a afección ao caso da nova Lei 2/2016 do solo de Galicia; o seu estado de tramitación no caso de revisión do planeamento principal, o nome do equipo redactor; o nome, titulación e horario de atención ao público dos técnicos que atenden consultas urbanísticas; así como outros datos de interese de cada concello.

Para a súa elaboración solicitouse no seu dia, información telefónica en todos os concellos galegos, da FEGAMP, así como da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia.

Dita información substitúe a anterior de abril de 2011, e os novos datos pódense consultar permanentemente na seguinte ligazón. Calquera suxestión ou rectificación ao respecto, pódese comunicar á seguinte dirección: ium@colexiodearquitectos.org


Actualización de la IUM (información urbanística municipal de las cuatro provincias gallegas). Nuevo informe colegial en el que se reflejan los principales datos relativos al estado urbanístico de los 314 ayuntamientos gallegos: su planeamiento urbanístico vigente principal, la afección al caso de la nueva Ley 2/2016 del suelo de Galicia; su estado de tramitación en el caso de revisión del planeamiento principal, el nombre del equipo redactor; el nombre, titulación y horario de atención al público de los técnicos que atienden consultas urbanísticas; así como otros datos de interés de cada ayuntamiento.

Para su elaboración se recabó, en su día, información telefónica en todos los ayuntamientos gallegos, de la FEGAMP, así como en la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia.

Dicha información sustituye la anterior de abril de 2011, y los nuevos datos se pueden consultar permanentemente en el siguiente enlace. Cualquier sugerencia o rectificación al respeto, se puede comunicar a la siguiente dirección: ium@colexiodearquitectos.org

Compartir