Xunta Xeral ordinaria de 21 de decembro: orzamento e cotas colexiais para o 2017 e aprobación da modificación da “Guía de tramitación de traballos profesionais”

5 Dec 2016

Infórmase da publicación da circular 36/2016 que informa da aprobación pola Xunta de Goberno na súa sesión 16/2016 de 30 de novembro acordou a aprobación do Orzamento colexial e a proposta de cotas para o exercicio 2017 e a súa elevación á Xunta Xeral ordinaria a celebrar o vindeiro 21 de decembro para a súa aprobación definitiva.

Por outra parte, a Xunta de Goberno na referida sesión, en aras a mellorar a “Guía de tramitación de traballos profesionais”, aprobada provisionalmente pola Xunta Xeral de 21 de setembro de 2016, en orden á súa simplificación, a redacción mais clara dos conceptos a aplicar, a corrección de erros detectados, una mellor modulación de prezos variables e axuste de prezos fixos que implica unha redución xeneralizada do prezo de visado, a eliminación do cobro pola tramitación das comunicacións de encomenda e correccións básicas motivadas por requirimentos notificados das Administracións Públicas, así como, correspondendo ao compromiso tomado coa súa aprobación provisional de revisar os visados emitidos baixo a guía provisional, acordou aprobar a modificación da “Guía de tramitación de traballos profesionais” e elevala á referida Xunta Xeral ordinaria para a súa aprobación definitiva.

Para consultar os acordos completos e a documentación relativa a todos os asuntos a tratar na Xunta Xeral poderase consultar o seguinte ENLACE

Se informa de la publicación de la circular 36/2016 que informa de la aprobación por la Xunta de Gobierno en su sesión 16/2016 de 30 de noviembre acordó la aprobación del Presupuesto colegial y la propuesta de cuotas para el ejercicio 2017 y su elevación a la Xunta General común a celebrar el próximo 21 de diciembre para su aprobación definitiva.

Por otra parte, la Xunta de Gobierno en la referida sesión, en aras a mejorar la ?Guía de tramitación de trabajos profesionales?, aprobada provisionalmente por la Xunta General de 21 de septiembre de 2016, en orden a su simplificación, la redacción mas clara de los conceptos a aplicar, la corrección de errores detectados, una mejor modulación de precios variables y ajuste de precios fixos que implica una reducción generalizada del precio de visado, la eliminación del cobro por la tramitación de las comunicaciones de encargo y correcciones básicas motivadas por requerimientos notificados de las Administraciones Públicas, así como, correspondiendo al compromiso tomado con su aprobación provisional de revisar los visados emitidos bajo a guía provisional, acordó aprobar la modificación de la “Guía de tramitación de trabajos profesionales” y elevarla a la referida Junta General común para su aprobación definitiva.

Para consultar los acuerdos completos y la documentación relativa a todos los asuntos a tratar en la Xunta General se podrá consultar el siguiente ENLACE

Compartir