Xunta Xeral ordinaria de 21 de decembro: orzamento e cotas colexiais para o 2017 e aprobación da modificación da «Guía de tramitación de traballos profesionais»

0
Posted by / 5 diciembre 2016 / Categories: Uncategorised / 0 Comments

Infórmase da publicación da circular 36/2016 que informa da aprobación pola Xunta de Goberno na súa sesión 16/2016 de 30 de novembro acordou a aprobación do Orzamento colexial e a proposta de cotas para o exercicio 2017 e a súa elevación á Xunta Xeral ordinaria a celebrar o vindeiro 21 de decembro para a súa aprobación definitiva.

Por outra parte, a Xunta de Goberno na referida sesión, en aras a mellorar a “Guía de tramitación de traballos profesionais”, aprobada provisionalmente pola Xunta Xeral de 21 de setembro de 2016, en orden á súa simplificación, a redacción mais clara dos conceptos a aplicar, a corrección de erros detectados, una mellor modulación de prezos variables e axuste de prezos fixos que implica unha redución xeneralizada do prezo de visado, a eliminación do cobro pola tramitación das comunicacións de encomenda e correccións básicas motivadas por requirimentos notificados das Administracións Públicas, así como, correspondendo ao compromiso tomado coa súa aprobación provisional de revisar os visados emitidos baixo a guía provisional, acordou aprobar a modificación da «Guía de tramitación de traballos profesionais» e elevala á referida Xunta Xeral ordinaria para a súa aprobación definitiva.

Para consultar os acordos completos e a documentación relativa a todos os asuntos a tratar na Xunta Xeral poderase consultar o seguinte ENLACE

Se informa de la publicación de la circular 36/2016 que informa de la aprobación por la Xunta de Gobierno en su sesión 16/2016 de 30 de noviembre acordó la aprobación del Presupuesto colegial y la propuesta de cuotas para el ejercicio 2017 y su elevación a la Xunta General común a celebrar el próximo 21 de diciembre para su aprobación definitiva.

Por otra parte, la Xunta de Gobierno en la referida sesión, en aras a mejorar la ?Guía de tramitación de trabajos profesionales?, aprobada provisionalmente por la Xunta General de 21 de septiembre de 2016, en orden a su simplificación, la redacción mas clara de los conceptos a aplicar, la corrección de errores detectados, una mejor modulación de precios variables y ajuste de precios fixos que implica una reducción generalizada del precio de visado, la eliminación del cobro por la tramitación de las comunicaciones de encargo y correcciones básicas motivadas por requerimientos notificados de las Administraciones Públicas, así como, correspondiendo al compromiso tomado con su aprobación provisional de revisar los visados emitidos bajo a guía provisional, acordó aprobar la modificación de la «Guía de tramitación de trabajos profesionales» y elevarla a la referida Junta General común para su aprobación definitiva.

Para consultar los acuerdos completos y la documentación relativa a todos los asuntos a tratar en la Xunta General se podrá consultar el siguiente ENLACE

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube