Xornadas Técnicas SIBER. Actualización do DB-HE 2013. Aforro de enerxía e ventilación eficiente

31 maio 2016

O recentemente aprobado Documento Básico DB-HE Aforro de Enerxía do CTE, engade unha sección HE-0 na que se limita o consumo final de enerxía primaria e modifícase o resto de documentos, pondo de manifesto deseñar o edificio cun adecuado Sistema de Ventilación Eficiente. Con esta nova edificación sustentable perséguese unha estratexia que achega grandes beneficios para todos os interlocutores e cun menor custo.
Nesta xornada centrarémonos en expor as distintas solucións de ventilación eficiente para edificios residenciais e non residenciais, tanto para proxectos de edificación nova como rehabilitación.

Programa:

A sesión ten unha duración de 2 horas aproximadamente onde se entregará documentación técnica e se focalizará nos seguintes puntos:

Ventilación en edificios residenciais

– Próximos cambios na revisión do CTE DB HE3 2013
– Novo CTE HE 2013 (Aforro de enerxía)
– Sistemas de Ventilación Híbrida Controlada (VHC): Rehabilitación
– Sistemas de Ventilación Mecánica Controlada (VMC)

  • VMC Simple Fluxo Higrorregulable (caudal variable) DIT
  • VMC Dobre Fluxo con recuperación calor integrada con estratexias de climatización pasiva (NZEB)

– Acústica
– Estanqueidade e Redes de Ventilación
– Clasificación Enerxética e HS3. Caso Práctico

Ventilación en edificios terciarios

– Modificacións RITE 2007 segundo RD 238/2013
– Exemplo práctico de Rehabilitación Edificio con Ventilación Eficiente

Datas e lugares de celebración:

Lugo, 13 de xuño, de 18:30 a 20:30 h
Delegación de Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Puro Cora Xornalistas, 1

Santiago, 14 de xuño, de 18:30 a 20:30 h
Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Praza da Quintana 1, 1º, 15704

A Coruña, 15 de xuño, de 18:30 a 20:30 h
Sala de Arquitectura da Delegación de A Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Federico Tapia 62, Baixo, 15005

Vigo, 16 de xuño, de 18:30 a 20:30 h
Delegación de Vigo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Dr. Cadaval 5, 36202

Inscricións:
siber@siberzone.es, indicando no asunto a Delegación correspondente (exemplo: Xornada Técnica COAG  Lugo)

máis información nos seguintes enlaces:

Programa Siber Ventilación 2016
SIBER – Sistemas, Servicios, Experiencia
SIBER Expertos en Ventilacion Eficiente

……….

Jornadas Técnicas SIBER. Actualización del DB HE 2013. Ahorro de Energía y la Ventilación Eficiente

El recientemente aprobado Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del CTE, añade una sección HE-0 en la que se limita el consumo final de energía primaria y se modifica el resto de documentos, poniendo de manifiesto diseñar el edificio con una adecuado Sistema de Ventilación Eficiente. Con esta nueva edificación sostenible se persigue una estrategia que aporta grandes beneficios para todos los interlocutores y con un menor coste.
Estas jornadas se centrarán en exponer las distintas soluciones de ventilación eficiente para edificios residenciales y no residenciales, tanto para proyectos de edificación nueva como rehabilitación.

Programa de las jornadas:

La sesión tiene una duración de 2 horas aproximadamente donde se entregará documentación técnica y se focalizará en los siguientes puntos:

Ventilación en edificios residenciales

– Próximos cambios en la revisión del CTE DB HE3 2013
– Nuevo CTE HE 2013 (Ahorro de energía)
– Sistemas de Ventilación Híbrida Controlada (VHC): Rehabilitación
– Sistemas de Ventilación Mecánica Controlada (VMC)

• VMC Simple Flujo Higrorregulable (caudal variable) DIT
• VMC Doble Flujo con recuperación calor integrado con estrategias de climatización pasiva (NZEB)

– Acústica
– Estanqueidad y Redes de Ventilación
– Clasificación Energética y HS3. Caso Práctico

Ventilación en edificios terciarios

– Modificaciones RITE 2007 según RD 238/2013
– Ejemplo práctico de Rehabilitación Edificio con Ventilación Eficiente

Fechas y lugares de celebración:

Lugo, 13 de junio, de 18:30 a 20:30 h
Delegación de Lugo del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Puro Cora Xornalistas, 1

Santiago, 14 de junio, de 18:30 a 20:30 h
Delegación de Santiago del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Praza da Quintana 1, 1º, 15704

A Coruña, 15 de junio, de 18:30 a 20:30 h
Sala de Arquitectura de la Delegación de A Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Federico Tapia 62, Baixo, 15005

Vigo, 16 de junio, de 18:30 a 20:30 h
Delegación de Vigo del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Dr. Cadaval 5, 36202

Inscripciones:
siber@siberzone.es, indicando en el asunto la Delegación correspondiente (ejemplo: Jornada Técnica COAG  Lugo)

más información en los siguientes enlaces:

Programa Siber Ventilación 2016
SIBER – Sistemas, Servicios, Experiencia
SIBER Expertos en Ventilacion Eficiente

Compartir