Decreto 106/2015 Contaminación acústica en Galicia

25 Set 2015

Lembramos que o pasado día 27 de agosto entrou en vigor o Decreto 106/2015, de 3 de agosto de 2015, sobre contaminación acústica de Galicia (DO de Galicia núm. 145). Para ese efecto os Servizos técnicos colexiais realizaron un informe sobre o seu incendencia.

Posteriormente o Servizo de SX de Calidade e Avaliación Ambiental da Xunta de Galicia resolveu varias consultas ao caso, estando dispoñible en breve un FAQ de respostas. Devandito Servizo comunícanos que ten dispoñible un correo para recibir consultas. ruido.cmati@xunta.es . Na súa páxina web inclúese unha interesante relación de lexislación europea, estatal e autonómica ao caso, mapas de ruído, plans de acción e ordenanzas municipais.

Recordamos que el pasado día 27 de agosto entró en vigor el Decreto 106/2015, de 3 de agosto de 2015, sobre contaminación acústica de Galicia (DO de Galicia núm. 145). A tal efecto los Servicios técnicos colegiales realizaron un informe sobre su incendencia.

Posteriormente el Servicio de SX de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Galicia resolvió varias consultas al caso, estando disponible en breve un FAQ de respuestas. Dicho Servicio nos comunica que tiene disponible un correo para recibir consultas. ruido.cmati@xunta.es . En su página web se incluye una interesante relación de legislación europea, estatal y autonómica al caso, mapas de ruido, planes de acción y ordenanzas municipales.

Compartir