Concurso de proxectos para a selección dun elemento identificativo para os colexios da Xunta de Galicia

20 maio 2016

Lembramos que o vindeiro luns día 13 de xuño, ás 14:00 h remata o plazo para presentación de propostas ao referido concurso, por parte dos colexiados previamente inscritos no mesmo.

Lembramos, así mesmo, que a presentación de propostas deberase realizar a través web colexial, no seguinte ENLACE. A presentación pecharase automaticamente na hora sinalada. Neste sentido, recomendamos aos colexiados realizar a subida da documentación da proposta coa suficiente marxe respecto ao peche do prazo.

O venres 20 de maio abriuse o prazo para a presentación de propostas ao “Concurso de proxectos,  con intervención de  xurado, para a selección dun elemento identificativo para os centros públicos de ensino da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria“. O obxecto do concurso é a selección de forma anónima da mellor proposta de definición estética e construtiva dun prototipo, a modo de elemento identificativo para os centros educativos públicos da Xunta de Galicia.

 • Entidade convocante: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).
 • Premio: 6.000 €.
 • Formato de presentación: dixital a través da WEB
 • Data de apertura de presentación: 20/05/2016 15:00
 • Data límite de inscrición e rexistro: 03/06/2016 12:00
  Para realizar a inscrición e rexistro basta con gardar na plataforma de presentación o campo “Lema” e “Membro do xurado proposto”.
  A proposta poderá seguir sendo editada ata a data límite de presentación.
 • Data límite de presentación: 13/06/2016 14:00

Bases do concurso: galego | castellano. Outra documentación: Manual de identidade corporativa da Xunta de Galicia.

Publicados enlaces a “Preguntas frecuentes” e “Fe de erratas”

Preguntas frecuentes | fe de erratas

Para consultas podes dirixirte ao seguinte enlace.

……….

Recordamos que el próximo lunes día 13 de junio, a las 14:00 h finaliza el plazo para presentación de propuestas al referido concurso, por parte de los colegiados previamente inscritos en el mismo.

Recordamos, asimismo, que la presentación de propuestas se deberá realizar a través web colegial, en el siguiente ENLACE. La presentación se cerrará automáticamente en la hora señalada. En este sentido, recomendamos a los colegiados realizar la subida de la documentación de la propuesta con el suficiente margen respeto al cierre del plazo.

El viernes 20 de mayo se abrió el plazo para la presentación de propuestas al “Concurso de proyectos,  con intervención de  jurado, para la selección de un elemento identificativo para los centros públicos de enseñanza de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria”. El objeto del concurso es la selección de forma anónima de la mejor propuesta de definición estética y constructiva de un prototipo, a modo de elemento identificativo para los centros educativos públicos de la Xunta de Galicia.

 • Entidad convocante: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).
 • Premio: 6.000 €.
 • Formato de presentación: digital a través de la WEB
 • Fecha de apertura de la presentación: 20/05/2016 15:00
 • Fecha límite de inscripción y registro: 03/06/2016 12:00
  Para realizar la inscripción y registro basta con guardar en la plataforma de presentación el campo “Lema” y “Miembro del jurado propuesto”.
  La propuesta podrá seguir siendo editada hasta la fecha límite de presentación.
 • Fecha límite de presentación: 13/06/2016 14:00

Bases del concurso: galego | castellano.  Otra documentación: Manual de identidade corporativa da Xunta de Galicia.

Publicados enlaces a “Preguntas frecuentes” e “Fe de erratas”

Preguntas frecuentes | fe de erratas

Para consultas puedes dirigirte al siguiente enlace.

Compartir