Apoio ás emendas do CSCAE á Lei de Contratos do Sector Público

1 xuñ 2017

Lémbrase que, como xa se indicou anteriormente, segue en marcha a campaña do CSCAE para recabar apoios ás emendas presentadas ao proxecto de Lei de Contratos do Sector Público.

Estas trece emendas ao proxecto de Lei de Contratos do Sector Público, foron presentadas ante os distintos Grupos Parlamentarios, xa que esta nova Lei é unha oportunidade única para mellorar as condicións dos concursos de Arquitectura e Urbanismo, cuxo singular carácter require dunhas apreciacións, que o paquete de emendas presentadas polo CSCAE soubo recoller.

A consideración destas emendas suporía, non só garantir o futuro e a calidade da Arquitectura española, senón tamén a calidade dos servizos que os Arquitectos prestan aos cidadáns.

Neste sentido, o COAG procedeu a solicitar o apoio de distintas institucións galegas, facilitándolles un modelo de comunicación de apoio e ofrecendo a súa colaboración para proceder á presentación da mesma.

OPCIÓNS DE ENTREGA CARTA DE APOIO DOS COLEXIADOS

Como podedes comprobar no apartado informativo existente na web do CSCAE sobre este asunto, tamén existe un modelo de escrito para que o poida presentar os arquitectos persoas físicas que desexen apoiar as emendas.

O modelo de escrito de apoio está dispoñible no seguinte ENLACE.

Dita carta de apoio poderá remitirse directamente ao Ministerio a través da súa sede electrónica no seguinte ENLACE ou ben por correo postal ao seguinte enderezo: Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana, 67. Nuevos Ministerios, 28071 Madrid.

En caso de preferir que o CSCAE ou COAG proceda á súa remisión, deberase facer:

  • Remisión polo CSCAE: remitir a carta, é suficiente con remitir copia escaneada da carta debidamente cuberta e asinada, por correo electrónico ao enderezo: concursosjustos@cscae.com
  • Remisión polo COAG: remitir a carta, é suficiente con remitir copia escaneada da carta debidamente cuberta e asinada, por correo electrónico ao enderezo: secretaria@colexiodearquitectos.org

En caso de quere realizar calquera consulta, poderanse realizar na plataforma de consultas colexial no seguinte ENLACE.

Gracias pola vosa colaboracion.


Se recuerda que, como ya se indicó anteriormente, sigue en marcha la campaña del CSCAE para recabar apoyos a las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

Estas trece enmiendas al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, fueron presentadas ante los distintos Grupos Parlamentarios, ya que esta nueva Ley es una oportunidad única para mejorar las condiciones de los concursos de Arquitectura y Urbanismo, cuyo singular carácter requiere de unas apreciaciones, que el paquete de enmiendas presentadas por el CSCAE ha sabido recoger.

La consideración de estas enmiendas supondría, no solo garantizar el futuro y la calidad de la Arquitectura española, sino también la calidad de los servicios que los Arquitectos prestan a los ciudadanos.

En este sentido, el COAG procedió a solicitar el apoyo de distintas instituciones gallegas, facilitándoles un modelo de comunicación de apoyo y ofreciendo su colaboración para proceder a la presentación de la misma.

OPCIONES DE ENTREGA DE LA CARTA DE APOYO DE LOS COLEGIADOS

Como podéis comprobar en el apartado informativo existente en la web del CSCAE sobre este asunto, también existe un modelo escrito para que lo puedan presentar los arquitectos personas físicas que deseen apoyar la enmiendas.

El modelo de escrito de apoyo está disponible en el siguiente ENLACE.

Dicha carta de apoyo podrá remitirse directamente al Ministerio a través de su sede electrónica en el siguiente ENLACE o bien por correo postal a la siguiente dirección: Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana, 67. Nuevos Ministerios. 28071-Madrid.

En caso de preferir que el CSCAE o el COAG proceda a su remisión, se deberá hacer:

  • Remisión por el CSCAE: remitir la carta, es suficiente con remitir copia escaneada de la carta debidamente cubierta y firmada, por correo electrónico a la siguiente dirección: concursosjustos@cscae.com
  • Remisión por el COAG: remitir la carta, es suficiente con remitir copia escaneada de la carta debidamente cubierta y firmada, por correo electrónico a la siguiente dirección: secretaria@colexiodearquitectos.org

En el caso de querer realizar cualquier consulta, se podrá realizar en la plataforma de consultas colegial en el siguiente ENLACE.

Gracias por vuestra colaboración.

Compartir