Normativa en exposición ao público de interese para a profesión

13 Mar 2019

Publicado o Proxecto de decreto polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza – Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 25/02/2019

Obxecto: este decreto ten por obxecto aprobar, no marco do desenvolvemento normativo da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, un novo Catálogo que estableza unha regulación máis práctica e moderna, na procura de adaptar as diversas tipoloxías de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público á realidade da sociedade actual, tendo en conta a experiencia acumulada desde a entrada en vigor do Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, que aconsella unha reformulación acorde co disposto na devandita lei.

Estado actual: en prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 11/03/2019 – 08/04/2019

ENLACE.


Normativa en exposición al público de interés para la profesión

Publicado el Proyecto de decreto por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Órgano o entidad tramitadora: Dirección General de Emergencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones públicas y Justicia – Dirección General de Emergencias e Interior

Inicio de la tramitación: 25/02/2019

Objeto: este decreto tiene por objeto aprobar, en el marco del desarrollo normativo de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, un nuevo Catálogo que establezca una regulación más práctica y moderna, en la búsqueda de adaptar las diversas tipologías de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público a la realidad de la sociedad actual, habida cuenta la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del Decreto 292/2004, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia, que aconseja una reformulación acorde con lo dispuesto en dicha ley.

Estado actual: en plazo de envío de sugerencias

Plazo para remitir sugerencias: 11/03/2019 – 08/04/2019.

ENLACE.

Compartir