Curso online “Renovación urbana e rexeneración urbanística. Taller de vivenda e rehabilitación”

1 Set 2020

Neste curso de Renovación Urbana e Rexeneración Urbanística abordarase en 8 sesións de 4 horas unha reflexión profunda sobre a vivenda e a rehabilitación urbana en Galicia. Cada unha das oito sesións contará coa participación dun profesor invitado que asumirá o papel estimulador e condutor do debate sobre os diferentes aspectos que se refiren máis adiante, coa expectativa de producir un documento final colectivo con directrices, recomendacións e posibles liñas de traballo a desenvolver para producir unha ferramenta urbanística executiva que permita abordar a recuperación urbana desde a posta en carga habitacional do parque de vivendas baleiras en Santiago de Compostela.
Os obxectivos pódense sintetizar nos seguintes:
 • Imaxinar unha ferramenta de xestión urbana en base á Lei 3 R sobre vivendas baleiras: accións de presión para xerar movemento (beneficios fiscais ou accionarias disciplinarias/impositivas para inmobilizados).
 • Imaxinar unha ferramenta de xestión de inmobles e vivendas: baleiras, ruinosas, en uso:
  • Capta vivendas baleiras ou infrautilizadas.
  • Capta inmobles ruinosos.
  • Fórmulas de cooperación público privadas.
 • Imaxinar fórmulas para activar o mercado de vivendas en réxime de aluguer.
 • Análise comparada das políticas de vivenda en España e países da nosa contorna.
 • Estudo comparado de posibles modelos de negocio inmobiliario para incorporar ao mercado edificios e vivendas deterioradas.
 • Estimular unha reflexión sobre a vivenda do século XXI en termos arquitectónicos, urbanísticos, culturais, económicos e xurídicos

Curso online “Renovación urbana y regeneración urbanística. Taller de vivienda y rehabilitación”

En este curso de Renovación Urbana y Regeneración Urbanística se abordará en 8 sesiones de 4 horas una reflexión profunda sobre la vivienda y la rehabilitación urbana en Galicia. Cada una de las ocho sesiones contará con la participación de un profesor invitado que asumirá el papel estimulador y conductor del debate sobre los diferentes aspectos que se refieren más adelante, con la expectativa de producir un documento final colectivo con directrices, recomendaciones y posibles líneas de trabajo a desarrollar para producir una herramienta urbanística ejecutiva que permita abordar la recuperación urbana desde la puesta en carga habitacional del parque de viviendas vacías en Santiago de Compostela.

Los objetivos se pueden sintetizar en los siguientes:

 • Imaginar una herramienta de gestión urbana en base a la Ley 3R sobre viviendas vacías: acciones de presión para generar movimiento (beneficios fiscales o accionarias disciplinarias/impositivas para inmovilizados).
 • Imaginar una herramienta de gestión de inmuebles y viviendas: vacías, ruinosas, en uso:
  • Capta viviendas vacías o infrautilizadas.
  • Capta inmuebles ruinosos.
  • Fórmulas de cooperación público privadas.
 • Imaginar fórmulas para activar el mercado de viviendas en régimen de alquiler.
 • Análisis comparado de las políticas de vivienda en España y países de nuestro entorno.
 • Estudio comparado de posibles modelos de negocio inmobiliario para incorporar al mercado edificios y viviendas deterioradas.
 • Estimular una reflexión sobre la vivienda del siglo XXI en términos arquitectónicos, urbanísticos, culturales, económicos y jurídicos

Más información e inscripción.

Compartir