Concurso de proxectos a nivel de anteproxecto, para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muiño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da finca

15 Feb 2023

Publicado no Perfil do Contratante, con data 14 de febreiro, este concurso convocado polo Concello de Meis, en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, co fin de seleccionar a mellor proposta arquitectónica para a rehabilitación e reconstrución como equipamento cultural e de lecer, da Casa de Parga, que inclúe tamén o seu muíño, o seu pombal e os seus xardíns. Así como a posta en valor da finca na que se sitúa, no lugar de Rial, parroquia de San Lourenzo de Nogueira do dito concello da provincia de Pontevedra.

O orzamento previsto de contratación (IVE incluído) do citado proxecto de construción estímase en 1.439.900,00 € (un millón catrocentos trinta e nove mil novecentos euros) ata a finalización da construción destas instalacións do edificio e do acondicionamento da contorna inmediata, incluídas as conexións. aos servizos preexistentes ao pé do terreo. Polo tanto, o PEM (descontado 13% GG e 6% BI e 21% IVE), de 1.000.000,00 €.

PREMIOS: valor total: 12.000,00 €, segundo o seguinte desglose:

PREMIO TOTAL
1er Premio (a conta) (*) 6.000,00 €
2º Premio 3.000,00 €
1er Accesit 1.500,00 €
2º Accesit 1.500,00 €
Total de premios 12.000,00 €

Os premios estarán suxeitos, se é o caso, ás retencións e impostos correspondentes.

(*) O importe do primeiro premio ten carácter de pagamento a conta e descontarase do total das cotas, no caso de que o concello adxudique posteriormente ao gañador do concurso o contrato de servizo.

Orzamento e valor estimado do contrato de servizos de redacción do proxecto, dirección de obra e dirección de execución da obra que se poderá contratar posteriormente, se así o decide o concello. En función da execución das fases que determine o concello, tanto o proxecto de execución como a dirección de obra irán porcentuais.

Gastos totais 105.270,00 € (IVE INCLUIDO) segundo o seguinte desglose:

CONCEPTO IMPORTE 21% IVE TOTAL
Proxecto básico completo (todas as fases posibles) 31.000,00 € 6.510,00 € 37.510,00 €
Proxecto de execución con ESS (a contratar por fases, segundo o % de cada unha) 30.000,00 € 6.300,00 € 36.300,00 €
Dirección de obras e doc. final (a contratar por fases, segundo o % de cada unha) 26.000,00 € 5.460,00 € 31.460,00 €
Honorarios totais (*) 87.000,00 € 18.270,00 € 105.270,00 €

 

Enlace á documentación do concurso.

Enlace á Plataforma de Contratación do Sector Público.

Compartir