Centro de Día y Hogar para la atención a personas mayores. Laracha

9 maio 2014

Rosa Vilas+Sergio Beceiro

O edificio sitúase nunha parcela en forma de “L” dentro dun entorno urbano consolidado, rodeada de vivendas de diversa tipoloxía e naves industriais. Este contexto urbano proporciona a base sobre a que se desenrola o proxecto.

El edificio se sitúa en una parcela en forma de “L” dentro de un entorno urbano consolidado, rodeada de viviendas de diversa tipología y naves industriales. Este contexto urbano proporciona la base sobre la la cual se desarrolla el proyecto.

Obra
Centro de Día y Hogar Residencial para la atención a personas mayores

Situación
1ª Travesía de Eusebio Bértoa Queijo. Concello da Laracha – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Estudio ANTA arquitectos. Rosa Vilas Romalde (2558), Sergio Beceiro Lodeiro (3014)

Colaboradores
Fernando Rodríguez Antelo (arquitecto técnico)

Año
2011

A vontade de dotar ao edificio de múltiples relacións entre os espazos interiores e os exteriores, preservando certa intimidade nas estanzas, constitúe unha das premisas fundamentais do proxecto. Trátase de esvaecer os límites do construído co fin de xerar unha maior riqueza espacial e unha maior calidade nos espazos proxectados. Esta diversidade espacial, apoiada nunha configuración quebrada da planta e en distintas orientacións, dota a cada elemento de personalidade propia dentro do conxunto edificatorio. Patios, pérgolas, soportais e zonas verdes actuarán como elementos de transición, reforzando esa idea de continuidade espacial dentro-fóra.

A organización do programa comeza coa análise dos distintos usos do edificio: centro de día e fogar residencial. Esta complexidade de combinar o público e o privado nun mesmo contedor lévanos a resolver o programa en dúas plantas: planta baixa e planta primeira. A planta baixa alberga o centro de día e as estanzas vivideras do centro, tales como as salas de estar e o comedor. A planta alta acolle o programa do fogar residencial, onde se situarán os dormitorios e aquelas estanzas de uso común vinculados a un uso máis privado.

La voluntad de dotar al edificio de múltiples relaciones entre los espacios interiores y los exteriores, preservando cierta intimidad en las estancias, constituye una de las premisas fundamentales del proyecto. Se trata de desvanecer los límites de lo construido con el fin de generar una mayor riqueza espacial y una mayor calidad en los espacios proyectados. Esta diversidad espacial, apoyada en una configuración quebrada de la planta y en distintas orientaciones, dota a cada elemento de personalidad propia dentro del conjunto edificatorio. Patios, pérgolas, soportales y zonas verdes actuarán como elementos de transición, reforzando esa idea de continuidad espacial dentro-fuera.

La organización del programa comienza con el análisis de los distintos usos del edificio: centro de día y hogar residencial. Esta complejidad de combinar lo público y lo privado en un mismo contenedor nos lleva a resolver el programa en dos plantas: planta baja y planta primera. La planta baja alberga el centro de día y las estancias vivideras del centro, tales como las salas de estar y el comedor. La planta alta acoge el programa del hogar residencial, donde se situarán los dormitorios y aquellas estancias de uso común vinculados a un uso más privado.

0094 centro dia hogar mayores laracha 02

Planta baixa – Centro de Día
A través dunha grande praza cuberta realízase o acceso principal ao edificio. No vestíbulo de entrada sitúase a recepción, e dende aquí ordénanse as comunicacións, tanto horizontais coma verticais. Esta planta organízase en torno a un patio interior, zonificando as funcións dentro do inmoble, o que permite unha mellor organización dos usos. Cara ao norte e leste sitúase a zona administrativa, sanitaria e de apoio aos usuarios, ao sur desenvólvense as áreas de actividades e ao oeste o volume de servizo. Esta distribución permite establecer unha continuidade espacial das actividades que se realizan co exterior.

Planta alta – Fogar Residencial
Na planta superior sitúanse os dormitorios, cara ao sur, e os corredores de comunicación cara o norte. A forma lineal quebrada da súa organización permite diferenciar en dúas zonas os dormitorios individuais e os dobres, ao tempo que proxectan o soportal de acceso e pechan virtualmente o patio situado na planta inferior. Estes dormitorios oriéntanse cara o interior da parcela para maior privacidade. Contan con orientación sur protexidos cun brise-soleil e vistas á cuberta axardinada da planta baixa, que responde a funcións bioclimáticas e de confort visual. Os corredores son entendidos como espazos de relación onde os usuarios do centro pasan bastante tempo, xa que son utilizados como zonas de paseo interior. Por este motivo os corredores teñen vistas ao exterior da rúa (a zona máis transitada), facendo o percorrido máis agradable e con zonas de descanso a modo de “parladoiros”.

Planta baja – Centro de Día
A través de una gran plaza cubierta se realiza el acceso principal al edificio. En el vestíbulo de entrada se sitúa la recepción, y desde aquí se ordenan las comunicaciones, tanto horizontales como verticales. Esta planta se organiza en torno a un patio interior, zonificando las funciones dentro del inmueble, lo que permite una mejor organización de los usos. Hacia el norte y este se sitúa la zona administrativa, sanitaria y de apoyo a los usuarios, al sur se desarrollan las áreas de actividades y al oeste el volumen de servicio. Esta distribución permite establecer una continuidad espacial de las actividades que se realizan con el exterior.

Planta alta – Hogar Residencial
En la planta superior se sitúan los dormitorios, hacia el sur, y los pasillos de comunicación hacia el norte. La forma lineal quebrada de su organización permite diferenciar en dos zonas los dormitorios individuales y los dobles, al tiempo que proyectan el soportal de acceso y cierran virtualmente el patio situado en la planta inferior. Estos dormitorios se orientan hacia el interior de la parcela para mayor privacidad. Cuentan con orientación sur protegidos con un brise-soleil y vistas a la cubierta ajardinada de la planta baja, que responde a funciones bioclimáticas y de confort visual. Los pasillos son entendidos como espacios de relación donde los usuarios del centro pasan bastante tiempo, ya que son utilizados como zonas de paseo interior. Por este motivo los pasillos tienen vistas al exterior de la calle (la zona más transitada), haciendo el recorrido más agradable y con zonas de descanso a modo de “parladoiros”.

0094 centro dia hogar mayores laracha 08

Edificio bioclimático e enerxéticamente eficiente
A configuración volumétrica do edificio está determinada pola vontade de minimizar o consumo de enerxía para iluminar tódalas estanzas e climatizar o edificio. A súa forma responde a funcións bioclimáticas e de uso, complementándose ámbalas dúas.

O edificio resólvese construtivamente mediante unha solución novidosa de illamento polo exterior. O cerramento consta dunha soa folla de termoarcilla de 29cm e poliestireno expandido ao exterior, revestido con morteiro impermeable tipo “coteterm”. Esta solución crea unha envolvente continua en planta baixa que permite evitar as pontes térmicas, e dota ao edificio dunha mellor inercia térmica. Na planta alta empréganse pranchas de cinc como remate e a cuberta será plana con cubrición de grava e zonas axardinadas.

Tódalas estanzas contan con luz natural e control solar mediante brise-soleil en función da orientación, para evitar o uso de luz artificial a meirande parte do tempo que a edificación está en uso. O xogo de volumes conformado permitirá a ventilación cruzada das estanzas, e responde a criterios de sostenibilidade e eficiencia enerxética. A climatización nos meses de frío resólvese mediante chan radiante alimentado por paneis solares integrados na cuberta.

Edificio bioclimático y energéticamente eficiente
La configuración volumétrica del edificio está determinada por la voluntad de minimizar el consumo de energía para iluminar todas las estancias y climatizar el edificio. Su forma responde a funciones bioclimáticas y de uso, complementándose ambas.

El edificio se resuelve constructivamente mediante una solución novedosa de aislamiento por el exterior. El cerramiento consta de una sola hoja de termoarcilla de 29cm y poliestireno expandido al exterior, revestido con mortero impermeable tipo “coteterm”. Esta solución crea una envolvente continua en planta baja que permite evitar los puentes térmicos, y dota al edificio de una mejor inercia térmica. En la planta alta se emplean planchas de cinc como remate y la cubierta será plana con cubrición de grava y zonas ajardinadas.

Todas las estancias cuentan con luz natural y control solar mediante brise-soleil en función de la orientación, para evitar el uso de luz artificial la mayor parte del tiempo que la edificación está en uso. El juego de volúmenes conformado permitirá la ventilación cruzada de las estancias, y responde a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. La climatización en los meses de frío se resuelve mediante suelo radiante alimentado por paneles solares integrados en la cubierta.

memoria, planos y fotografía – Rosa Vilas+Sergio Beceiro

0094 centro dia hogar mayores laracha 10

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría EQUIPAMIENTO (Santiago de Compostela)

Compartir