Alegacións do COAG ao anteproxecto de Lei do Patrimonio Cultural de Galicia

17 Xul 2015

O Colexio de Arquitectos aplaude a intención da Consellería de Cultura de simplificar administrativamente as intervencións no patrimonio cultural.

Entregou ao órgano autonómico as súas alegacións ao anteproxecto da Lei de Patrimonio Cultural.

Considera que a norma debería ir acompañada dun programa de axudas a propietarios dos bens patrimoniais.

O Colexio de Arquitectos de Galicia remitiu á Consellería de Educación e Cultura un documento coas alegacións ao Anteproxecto da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, onde se incluíron todas as achegas formuladas desde os grupos de traballo das sete delegacións territoriais do Colexio.

Nas alegacións, o Colexio de Arquitectos valora positivamente a proposta de simplificación administrativa, que afectará á acción de actualizar os catálogos existentes, establecer criterios de intervención nos bens protexidos e descentralizar competencias aos concellos, así como financiar intervencións no patrimonio cultural a través da sinatura de convenios coas Administracións municipais. Neste punto,  cre necesario establecer os límites destas atribucións municipais e aclarar en que condicións deberían asumir os concellos o exercicio destas competencias que, estatutariamente, son responsabilidade da Consellería de Cultura.

No referido á posta en valor do patrimonio, o Colexio considera que este anteproxecto segue a poñer o seu acento na responsabilidade dos propietarios á hora de conservar os bens do patrimonio cultural de Galicia, sen prever nin axudas propias orientadas a equilibrar a carga, por veces difícil de asumir, nin o financiamento de programas de divulgación e formación que procuren a asunción dos valores patrimoniais propios dos elementos e conxuntos catalogados e declarados.

Os arquitectos consideran que estes son os aspectos chave que inciden no baixo grao de conservación dos bens, produto en moitas ocasións da percepción negativa que unha grande parte da cidadanía ten do feito de que un ben goce dalgún grao de protección. “A lei debería artellar medidas concretas no seu articulado para reducir a fenda existente entre o valor que se lle da aos bens e a percepción que deste ten a cidadanía, que os percibe en moitas ocasións como un límite ou unha carga, fronte á Administración que penaliza e non axuda” –expoñen–. Noutros aspectos menores, a institución sinala a falta de protección nalgúns compoñentes fundamentais do patrimonio cultural, como é o caso da toponimia.

Reclama a inclusión da institución como órgano consultor e o recoñecemento do arquitecto como profesional competente en materia de patrimonio arquitectónico.

Ademais, o informe contén unha análise xeral polo miúdo de todos os artigos do anteproxecto de lei destacando cuestións que afectan directamente á posta en valor do patrimonio cultural, e outras arredor da actividade e presenza dos arquitectos e do Colexio. O colectivo bota en falta a  inclusión do Colexio  como órgano consultor e nas Comisións Provinciais. “Non se contempla a figura do arquitecto como profesional competente á hora de informar ou redactar documentos que definan intervencións no patrimonio arquitectónico. É un punto contraditorio coa asignación de atribucións profesionais vixentes no Estado español” –manifestan–.

O Colexio reclama tamén a definición neste anteproxecto da previsión do futuro desenvolvemento regulamentario, xa que non se teñen establecido límites temporais para aprobar tales regulamentos, o mesmo sucede cos prazos para cumprir determinados deberes.

Informe final – Grupos de traballo – Alegacións anteproxecto nova Lei de Patrimonio Cultural de Galicia

Alegacións do COAG ao anteproxecto de Lei do Patrimonio Cultural de Galicia

……….

El Colexio de Arquitectos aplaude la intención de la Consellería de Cultura de simplificar administrativamente las intervenciones en el patrimonio cultural.

Entregó al órgano autonómico sus alegaciones al anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural.

Considera que la norma debería ir acompañada de un programa de ayudas a propietarios de los bienes patrimoniales.

El Colexio de Arquitectos de Galicia remitió a la Consellería de Educación y Cultura un documento con las alegaciones al Anteproyecto de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, donde se incluyeron todas las aportaciones formuladas desde los grupos de trabajo de las siete delegaciones territoriales del Colegio.

En las alegaciones, el Colexio de Arquitectos valora positivamente a propuesta de simplificación administrativa, que afectará a la acción de actualizar los catálogos existentes, establecer criterios de intervención en los bienes protegidos y descentralizar competencias a los ayuntamientos, así como financiar intervenciones en el patrimonio cultural a través de la firma de convenios con las Administraciones municipales. En este punto, cree necesario establecer los límites de estas atribuciones municipales y aclarar en que condiciones deberían asumir los ayuntamientos el ejercicio de estas competencias que, estatutariamente, son responsabilidad de la Consellería de Cultura.

En lo referido a la puesta en valor del patrimonio, el Colegio considera que este anteproyecto sigue poniendo su acento en la responsabilidad de los propietarios a la hora de conservar los bienes del patrimonio cultural de Galicia, sin prever ni ayudas propias orientadas a equilibrar la carga, por veces difícil de asumir, ni la financiación de programas de divulgación y formación que procuren la asunción de los valores patrimoniales propios de los elementos y conjuntos catalogados y declarados.

Los arquitectos consideran que estos son los aspectos clave que inciden en el bajo grado de conservación de los bienes, producto en muchas ocasiones de la percepción negativa que una gran parte de la ciudadanía tiene del hecho de que un bien disfrute de algún grado de protección. “La ley debería articular medidas concretas en su articulado para reducir brecha existente entre el valor que se le de la a los bienes y la percepción que de este tiene la ciudadanía, que los percibe en muchas ocasiones como un límite o una carga, frente a la Administración que penaliza y no ayuda” -exponen. En otros aspectos menores, la institución señala la falta de protección en algunos componentes fundamentales del patrimonio cultural, como es el caso de la toponimia.

Reclama la inclusión de la institución como órgano consultor y el reconocimiento del arquitecto como como profesional competente en materia de patrimonio arquitectónico.

Además, el informe contiene un análisis general al por menor de todos los artículos del anteproyecto de ley destacando cuestiones que afectan directamente a la puesta en valor del patrimonio cultural, y otras alrededor de la actividad y presencia de los arquitectos y del Colegio. El colectivo echa en falta la inclusión del Colegio como órgano consultor y en las Comisiones Provinciales. “No se contempla la figura del arquitecto como profesional competente a la hora de informar o que redacten documentos que definan intervenciones en el patrimonio arquitectónico. Es un punto contradictorio con la asignación de atribuciones profesionales vigentes en el Estado español” -manifiestan-.

El Colegio reclama también la definición en este anteproyecto de la previsión del futuro desarrollo reglamentario, ya que no se han establecido límites temporales para aprobar tales reglamentos, lo mismo sucede con los plazos para hacer falta determinados deberes.

Informe final – Grupos de trabajo – Alegaciones anteproyecto nueva Ley de Patrimonio Cultural de Galicia

Alegaciones del COAG al anteproyecto de Ley del Patrimonio Cultural de Galicia

Compartir