Curso | taller de elaboración de proxectos

20 Mar 2019

Continuando coa liña formativa de apoio ao desenvolvemento básico da profesión, este curso plantéxase como unha ferramenta de axuda no proceso de elaboración da documentación que integra o proxecto arquitectónico, baseándose nas metodoloxías actuais e desde un enfoque práctico, e identificando e incidindo nos aspectos máis problemáticos e nos erros que máis habitualmente cometemos.

Ao igual que no curso anterior, pola voluntade da Xunta de Goberno de apoiar e facilitar a formación nestes aspectos esenciais da profesión, os importes de matrícula deste curso son, especialmente para os colexiados incorporados máis recentemente, moi reducidos.

A gran cantidade de disposicións legais ás que deben dar cumprimento os proxectos arquitectónicos, xunto co volume de documentación que integra o seu contido mínimo, fan que a súa elaboración, máis aló do desenvolvemento conceptual do traballo, sexa un proceso complexo e, en ocasións, difícil de controlar, sometido, frecuentemente, a constantes modificacións que inflúen negativamente sobre o tempo destinado, a rendabilidade, a imaxe, etc.

Este curso plantéxase como unha ferramenta de axuda no proceso de elaboración da documentación que integra o proxecto arquitectónico, para facer este proceso máis eficiente e controlado. Para iso, baseándose nas metodoloxías actuais e desde un enfoque práctico, abordaremos a elaboración do proxecto e os seus contidos desde o inicio, ao longo dun proceso no que:

 • Analizaremos e desenvolveremos o enfoque metodológico e as estratexias que nos permiten asegurar o desenvolvemento e o progreso do traballo de xeito áxil e controlada.
 • Utilizaremos unha metodoloxía aliñada coas fases de desenvolvemento definidas en estándares internacionais, o que nos permitirá integrala nos fluxos de traballo actuais.
 • Analizaremos a compatibilidade no cumprimento de esixencias definidas en diferentes disposicións e as colisións que se producen entre elas. Definiremos a documentación e esixencias que deben ser tidas en conta en cada fase “conceptual” do proxecto (que non *coincide, como veremos, coas esixencias cuxa documentación debe xustificarse en cada unha das fases legalmente definidas).
 • Revisaremos as diferentes formas de dar cumprimento aos requisitos básicos da edificación e os obxectivos que debemos acadar para cada unha delas.
 • Analizaremos cal é a forma máis eficiente e clara de xustificar o cumprimento das esixencias no proxecto, incidindo especialmente na elaboración de documentación gráfica e planos xustificativos.
 • Revisaremos os diferentes documentos que deben integrar cada unha das fases do proxecto e analizaremos cales son os seus obxectivos, contidos máis importantes e os erros que máis habitualmente cometemos na súa elaboración. Neste punto, tamén nos deteremos nos documentos que, de xeito específico, deben conter os proxectos promovidos polas Administracións Públicas.

Modalidade: semipresencial

Datas e lugares de celebración das sesións presenciais: Vigo, martes 9, 23 de abril e 7 de maio, de 16:00 a 20:00h.

mais información e inscrición AQUÍ

……….

Curso | taller de elaboración de proyectos

Este taller es el primero de los cursos que desarrollan, de manera específica, los contenidos expuestos en el curso de práctica profesional celebrado en 2018. Continuando con esta línea formativa de apoyo al desarrollo básico de la profesión, este curso se plantea como una herramienta de ayuda en el proceso de elaboración de la documentación que integra el proyecto arquitectónico, basándose en las metodologías actuales y desde un enfoque práctico, e identificando e incidiendo en los aspectos más problemáticos y en los errores que más habitualmente cometemos.

Al igual que en el curso anterior, por la voluntad de la Junta de Gobierno de apoyar y facilitar la formación en estos aspectos esenciales de la profesión, los importes de matrícula de este curso son, especialmente para los colegiados de más reciente incorporación, muy reducidos.

La gran cantidad de disposiciones legales a las que deben dar cumplimiento los proyectos arquitectónicos, junto con el volumen de documentación que integra su contenido mínimo, hacen que su elaboración, más allá del desarrollo conceptual del trabajo, sea un proceso complejo y en ocasiones difícil de controlar, sometido, frecuentemente, a constantes modificaciones que influyen negativamente sobre el tiempo destinado, la rentabilidad, la imagen, etc.

Este curso se plantea como una herramienta de ayuda en el proceso de elaboración de la documentación que integra el proyecto arquitectónico, para hacer este proceso más eficiente y controlado. Para ello, basándose en las metodologías actuales y desde un enfoque práctico, abordaremos la elaboración del proyecto y sus contenidos desde el inicio, a lo largo de un proceso en el que:

 • Analizaremos y desarrollaremos el enfoque metodológico y las estrategias que nos permiten asegurar el desarrollo y el progreso del trabajo de manera ágil y controlada.
 • Utilizaremos una metodología alineada con las fases de desarrollo definidas en estándares internacionales, lo que nos permitirá integrarla en los flujos de trabajo actuales.
 • Analizaremos la compatibilidad en el cumplimiento de exigencias definidas en diferentes disposiciones y las colisiones que se producen entre ellas. Definiremos la documentación y exigencias que deben ser tenidas en cuenta en cada fase “conceptual” del proyecto (que no coincide, como veremos, con las exigencias cuya documentación debe justificarse en cada una de las fases legalmente definidas).
 • Revisaremos las diferentes formas de dar cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación y los objetivos que debemos alcanzar para cada una de ellas.
 • Analizaremos cuál es la forma más eficiente y clara de justificar el cumplimiento de las exigencias en el proyecto, incidiendo especialmente en la elaboración de documentación gráfica y planos justificativos.
 • Revisaremos los diferentes documentos que deben integrar cada una de las fases del proyecto y analizaremos cuáles son sus objetivos, contenidos más importantes y los errores que más habitualmente cometemos en su elaboración. En este punto, también nos detendremos en los documentos que, de manera específica, deben contener los proyectos promovidos por las Administraciones Públicas.

Modalidae: semipresencial

Fechas y lugares de celebración de las sesiones presenciales: Vigo, martes  9, 23 de abril e 7 de maio, de 16:00 a 20:00h.

máis información e inscripción AQUÍ

Compartir